2021 Chikunda 2021 Ndau Chikunda English Manyika Ndau Shona Kusha Izwi RaMwari Mukati Mwako

China, 14 Ndira 2020

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Musachengedzerwa; Mwari aaitirwi jee, ngokuti munhu unovhuna kunyazwi ngechiri chaanokusha" (VaGaratia 6:7).

Izwi raMwari imbeu. Kana uchida kuti mbeu ikupe goho, unodini? Unoikusha muvhu rakanaka. Ndizvowo zvounoita neIzwi raMwari. Pounoridzeya mumwoyo mwako, uchigara mipinimidzo yako iri periri. Unenge uri kutorikusha mumwoyo mwako. Kana ukasakusha mbeu yakanaka panomera mashango. Anongomera ega asina waakusha. Mwoyo wako munda waMwari. Saka usarekera mashango echimera mwouri.

Mashango aya inenge iri mipinimidzo isikazi kunaka inenge yapinzwa mumwoyo mwako. Kana ukaashira mipinimidzo iyi, inozoparadza mbeu iya yeIzwi raMwari inenge iri mukupona kwako. Izvi ndizvo zvetinoona mumuedzaniso wakapuwa ndiJesu wemukushi uya akaenda kookusha mbeu dzake. Tinoerenga nhoroondo iyi muna Mateu 13 ndima 7 na22.

Tsanangura kuashira mbeu yakanaka zvega mumwoyo mwako. Ngokuti zvounokusha zviya ndizvo zvounokukurawo. Izvi ndizvo zvetaerenga. Izwi raMwari riri mumwoyo mwako rinokupa hukuro yeIzwi raMwari, nezvifumiso zvakakura mukupona kwako. Saka zvipe mushando wekukusha Izwi raMwari mumwoyo mwako. Mwoyo wako unotosisira kua neshungu dzokuwana Izwi iri.

Pounofunda Izwi raMwari uchirifungisisa nokuridzeya, zvironzere uchiti, "Ndinohamba mugwinyiso. Ndinodakarira vanhu. Ndinopona munaKristu. Ndinodetserwa ndiMweya Wakachena pakupona kwangu. Ndine mweya wokushinga. Muiri wangu auna zvirwere. Ndine utano hweVamwari. Muzina raMambo Jesu Kristu!"

Nguwa yetaa ine ngozi. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri muna 2 Thimothi 3 ndima 1 rechiti, "Asi zwisisa izvi, kuti kumazuwa okugumisira nguwa dzokutambudzika dzinozouya". Nguwa yataa ino ndiyo iya yakaronzwa yokuti vanhu vaya vega vanoshandisa Izwi raMwari kunyisa zviro, ndivo vachanyisa.

Saka funda Izwi raMwari. Urizie. Uchinje kupona kwako. Ngwarira Izwi iri mumwoyo mwako. Urirekere rechibuda ngepamuromo wako. Ndizvo zvetinooniswa munaMateu 12 ndima 34. Inoti, "Ngokuti muromo unoereketa kubva kune zvakawanda zviri mumwoyo".

Pupura Weiti

Mwoyo wangu munda waMwari. Izwi ravo ndiro rinogara rechimera mwouri rechiunza hukuro yezvifumiso. Ndinorinda mwoyo wangu ndechitendera Izwi raMwari rega kuti rimera mwouri nokuudzadza ndechishandisa Izwi iroro. Ndinonyisa zviro zveshe zvendinoshongana nazvo. Ndinobudirira pane zveshe zvendinoita zuwa rimwe ngarimwe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvakaitwa 20:32

VaRoma 10:10

Ruka 6:45

VaFiripi 4:8

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch