Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Vanokupa Zvokurya. Vanokudakarira

Chipiri, 14 Ndira 2020

"Ngokuti apana munhu wakambonyenya nyama yake, asi unoikodza nokuingwarira, kudai ngezvaanoitawo Kristu kune chiara" (VaEfesu 5 ndima 29).

Mambo Jesu vane mazwi evakamboereketa. Tinoaerenga muna Johani 10 ndima 11 na14. Vakati, "Inini ndiri muushii wakanaka...". Izwi rokuti "muushi" iri rakaturikirwa kubva kuizwi reChighiriki. Izwi reChighiriki iri ngerinoti, "poimen". Rinoronza munhu wakatumwa ndiMwari kuusha makwai avo. Munhu uyu unenge echipa zvokurya kumakwai aya. Unenge echiadziirira kubva kunjodzi. Unenge echidakarira makwai aya. Izvi ndizvo zvinoitwa ndiJesu. Vanozviita kuChiara. Vanochipa zvokurya. Vanochidakarira. Mupostori Phauri wakaronza zvinotodzana ngeizvi. Mazwi ake tinoaona mundima yetavhura ndiyo. Mweya Wakachena ndivo vakamufemera mazwi aya.

Mambo vanoita mapirenyi zvokurya kuChiara? Vanochipa riri Izwi raMwari. Izvi zvinondikarakadzisa amweni mazwi. Aya mazwi endakaronzerwa ndiMambo. Vakandironzera makore akawanda apinda. Vakanditi, "Ipa makwai angu zvokurya". Ndakatanga kufunga ngepadera pemazwi aya. Vakabva vaaronzazve. Ndakazwisisa zvevaironza. Saka ndakatanga kubuda misodzi. Mambo vaida kuti ndifundise vanhu Izwi ravo. Ndakabva ndatanga kuita saizvozvo. Nazvino ndichiri kungozviita.

Izvi zvinoda kutodzana nezvakapangirwawo Petro. Tinozviona muna Johani 21 ndima 17. Jesu vakabvunza Petro veiti, "Unondida ere?". Vakamubvunza katatu keshe. Petro wakavaziisa kuti waivada. Jesu vakabva vati, "Ipa makwai angu zvokurya". Vaiya vari kumupangira kupa makwai avo Izwi raMwari. Izwi raMwari kurya. Kurya kwemweya. Munhu unosisira kuriashira. Ndikwo kuti rimuake. Ndikwo kuti rimuite kuti anyise. Izvi ndizvo zvetinoona muna Zvakaitwa 20 ndima 32. Mweya Wakachena vaiereketa. Vakati, "Nazvino ndinomupira kunaMwari nokuizwi renyasha dzake, iro rine simba rokumuaka nokumupa nhaka pakati pavo veshe vakacheneswa".

Mambo vanokoshesa Chiara yaamho. Izvi ndizvo zvetinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna VaEfesu 5 ndima 30. Inoti, "Ngokuti isusu tiri nhengo dzomuiri wake". Saka tiri vedzinza rimwero navo. Hino, ivo vanogara vechitipa Izwi ravo. Ndiro revanoshandisa kutingwarira. Ndiro revanoshandisa kutigwinyisa. Ndiro revanoshandisa kutinasirira kupetuka kwavo. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaEfesu 5 ndima 26 kuguma 27. Ndima iyi inoti, "Kuti achichenese, achisuke ngokushamba ngemvura neizwi, kuti adziisire chiara kwaari chiri chiara chinounaku, chisina ndemo nokuti kuonyana, nokuti chiro chimweni chakadaro; asi kuti chiite chakacheneswa, chisina neara".

Iwewe uri kufunda bhuku rino. Mambo vari kutokuaka. Vane zvevari kutoita kumweya wako. Vari kukututsira simba. Vari kukututsira kupona. Vanoita izvi ngokuti vanokudakarira. Hareruya!

Pupura Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Munondipa Izwi renyu. Izwi iri rinondiaka. Rinondipa kupona kwakanaka. Ndinotendera Izwi renyu kushanda mwendiri. Saka ndinorifunda. Ndinorifungisisa. Ndinogara ndechiridzeya mumwoyo mwangu. Mipinimidzo yangu inogara iri periri. Ndiro rinogara riri mumipinimidzo yangu. Ngokudaro, ndiri kuakwa. Ndiri kumurudzirwa. Ndiri kugwinyiswa. Saka ndichagara ndechinyisa. Ndinogara ndine utano hweVamwari. Ndinobudirira mukupona. Pfuma yangu inogara ichitutsira. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mabasa 20 ndima 32

Ezekieri 34 ndima 14 kusvika 15

2 Timotio 3 ndima 15 kusvika 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)