Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Unosisira Kua Nezvounoirikidzira Mwari

Mugubera, 16 Ndira 2020

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Kubudikidza ndiye, zvino, ngatiangire kupira mudiro wokukudza kunaMwari, kuronza kuti, kupira michero yemiromo yedu inopupura ngezina rake." (VaHebheru 13:15).

Kune vakawanda vasikazwisisi zvinoronza kuirikidza Mwari. MuChitenderano Chitsva, kuirikidza Mwari kushambadza kunaka kwavo, zvifumiso zvavo, kupfaa kwavo nokururama kwavo. Kupembedza unhu hwavo. Saka kana ukati, "Mambo, mune nyasha dzakawanda, mwakapfaa, mwakandifumisa, mwakarurama", unenge uri kuronza kunaka kweunhu hwavo. Kunoa kuvairikidza.

Kana ukanamata Mwari une ruzivo urwu, zvinoa pamhene kuti unovakoshesa. Unenge uchivasiyanisa nevamweni vanhu veshe nezviro zvimweni zveshe. Kana uchivabonga ngendaa yorunako rwavo nezvevakakupa, nezvifumiso zvavo nezviro zvinoshamisa zvevakakupa nokuti kukuitira, unenge uri kuvapa mbiri yokuita mishando yakadaro. Saka vona vanozouyawo vechitutsira kukuitira zviro izvi.

Dangani wakambozwa vamweni vanhu vechiti, "Munhu unokona kukumbira ngenjira yaanoda. Kana echida kukumbira akanyarara. Ndiye". Izvozvo hazvisirizvo. Eya, Mwari vanozia zviri mumwoyo mwako. Asi Jesu vakaronza muna Ruka 11 ndima 2 vechiti, "Naapo mwookumbira, muti ...". Avazi kuti, "Naapo mwoofunga, muti ...". Kukumbira kunosisira kua nemazwi ane musoro.

MuChitenderano Chekaretu, paikumbira vaoni nevapiri, mikumbiro yavo yainyorwa pashi kuti tiierenge, kuonisa kuti vaiita yokuronza. Kunyazwi Jesu pevaikumbira, vaiita zvokuronza. Zvaizwikwa ngevanhu. Mikumbiro yavo iyi yaiya isiri mumipinimidzo zvega.

Ndizvo zvetinoitawo petinokumbira Mwari. Tinokumbira Mwari mumweya techishandisawo Izwi ravo. Ndikwo kukumbira mumweya nomugwinyiso. Saka tinomirudza nyara dzedu techipupurira zina ravo. Ndizvo zvetaona muna VaHebheru 13 ndima 15. Yati, "Ngatiangire kupira mudiro wokukudza kunaMwari, kuronza kuti, kupira michero yemiromo yedu inopupura ngezina rake". Saka tinovadetemba, techivafumisa ngokuti vakuru, vakapfaa, vane rudo, vane tsitsi, vane nyasha. Hareruya!

Kumbira Weiti

Jesu vakafumiswa. Muri mukuru kupinda veshe. Munotonga mudenga nomunyika. Munotonga zveshe, nyeredzi nehurumende. Akuna zina nokuti simba risiri pashi penyu. Saka muri mukuru zvemene Mambo! Ndimwi mwega Mwari. Mwakasisira kukudzwa. Mwakasisira kutonga nokuirikidzwa izvozvi nokusikaperi. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaHebheru 13:15

Nduyo 138:2

Chakapangidzirwa 4:10-11

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch