Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Chipuka Chitsva

Chishanu, 21 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze" Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva" (2 VaKhorinte 5 ndima 17).

Mundima iyi mune mashoko anoti, "waa chisikwa chitsva". Rimweni Bhaibheri rinoti, "imweniwo mhuka. Itsva". Bhaibheri iri ndiro rinonyasa kubudisa ndima iyi zvakanaka. Ngokuti Mukristu aasiri munhu mutsva zvega. Wakatosiyana nevanhu vomunyika muno. Unotoa chimwewo chipuka. Inotoa imweniwo mhuka. Aana nhoroondo yokupona kwekaretu.

Izvi zvakatodzana nokunge waona mhuka. Mhuka iyi inenge iri yousati wakamboona. Wobva waereketa weiti, "Iyi imhukanyi?" Unenge usiri kunyasa kuona dzinza rayo. Uyezve inenge yakasiyana nedzimweni mhuka dzewakamboona. Izvi ndizvo zvakaita munhu akabarwa patsva. Karakadza mazwi akamboereketwa ndiJesu. Tinoaerenga muna Johani 3 ndima 8. Vaiya vari kuronza ngezvekubarwa patsva. Vakati, "Dutu rinovhuvhuta perinoda, newe unozwa chaungira charo, asi auzii perinobva neperinoenda. Zvakadaro kwavari veshe vanobarwa ngokwoMweya". Izvi ndizvo zvewawawo iwewe. Waa imweniwo mhuka.

Ungaa wakabarwa patsva. Pane chakatoitika pewakabarwa patsva kudaro. Chiro ichi chakaitika mumweya. Wakatsandurwa dzinza. Wakatsandurwa ngazi. Ngazi yamai ako nababa ako yakaduswa mwouri. Ukapuwa ngazi yeVamwari. Izvi ndizvo zvetinoona muna 1 Johani 5 ndima 13. Inoti, "Ndanyora izvi zviro kwomuri imwimwi vanotenda muzina roMukororo waMwari, kuti muzie kuti munakwo kupona kusikaperi". Iri rinotoa gwinyiso. Iwewe wakabarwa patsva. Uku kwaiya kuchitoa kubarwa kwechipiri. Saka mweya wako wakasikwa patsva.

Bhaibheri rinoronza muna Jakobe 1 ndima 18 reiti, "Ngokuda kwake iye wakatibara ngeizwi regwinyiso, kuti tiite kudai ngemichero yokutanga yezvakasikwa zvake". Thithusi 3 ndima 5 inotiwo, "Wakatiponesa, haiwa ngemishando yakarurama yetakaita isusu, asi kubudikidza ngenyasha dzake, ngokushambidzwa ngemvura yokubarwazve nokumusirirwa ndiMweya Wakachena". VaKhorose 3 ndima 10 kuguma 11 inotsanangurawo chipuka chitsva ichi. Inoti chakatsandudzwa mapinimidziro. Chatodzana naMwari. Vanoa ndivo vakachisika.

Ndiwo maonerwe ounoitwa ndiMwari. Ndiwo maonero ounosisirawo kuzviita iwewe. Wasiyana nevanhu vomunyika muno. Waa wemhatso yaMambo. Watodzana naMwari. Mwari avana umweni wakadai ndiwe. Avana kumboa noumweni akadai ndiwe. Avasiri kuzomboa noumweni akadai ndiwe. Saka itira Mwari madanha. Rarama kupona kwevakakurongera kwemene.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Mwakandiita pfuma yenyu. Ndiri pfuma yenyu yakasiyana nedzimweni pfuma dzeshe. Mwakaronga kuti ndive wedzinza renyu. Ndinoshandisa Izwi renyu pakupona kwangu nyamashi. Ndichararama kupona kwemwakandirongera. Saka muchakudzwa saMwari. Uyezve zina renyu richairikidzwa. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Petro 2 ndima 9

Thithusi 2 ndima 13 kuguma 14

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)