Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Pezvinenge Zvaoma, Iwewe Pemberera.

Chishanu, 22 Ndira 2020

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokuti kutambudzika kwedu kwenguwa doko kunotinasirira uthende hwakakura kakurutu nohunogara mhera nariini ngokuti atiringiri kuzviro zvinooneka, asi kuizvo zvisikaoneki; ngokuti zviro zvinooneka zvinogara nguwa fupi, asi zviro zvisikaoneki zvinogara mhera nariini" (2 VaKhorinte 4:17-18).

Mukristu ungaerenga zvinyorwa akaita sendima yetavhura ndiyo iyi asi oramba echidemba echiti uri kutambudzwa. Ngenyi? Azvina ndaa kuti watambudzwa zvakadini usatenda kunyiswa. Usavhunduswa ngezviro zvomunyika muno nokuti vanhu.

Kristu vaa kugara mukati mwako. Hino Kristu ava ndivo mukuru wacho. Vakapinda zvimweni zviro zveshe. Saka pounoshongana nengozi ronza uchiti, "Ari mwendiri uyu ndiye mukuru wacho. Wakapinda zvingandirwisa zveshe". Zviro zveshe zvounokona kunge uri kushongana nazvo nyamashi zvinongoa zviro zvidoko. Zvichapinda hazvo. Saka usarekera chimweni chiro chechikutorera kudakara kwako.

Kunyazwi matambudziko aya enguwa doko etingashongana nawo, anenge ari kutotidetsera echigwinyisa umwari hwedu. Izvi ndizvo zvinoronza Izwi raMwari. Kuronza kuti ndizvo zvinenge zviri kutoitika. Ndiyo ndaa uchisisira kudakara kana uri kurwiswa nokuti uri mungozi. Izvi ndizvo zvetinokurudzirwa muna Jakobe 1 ndima 2. Inoti, "Hama dzangu, naapo mwogumirwa ngokuedzwa kwembeu zhinji, musakuerenga kuita chiro, asi kudakara.".

Pounenge uri kushungurudzwa, pemberera nokudakara munaMambo. Usafunga ngezvedambudziko rakhona. Isa madziso ako pana Jesu vanoa ndivo muambi wokugonda kwako nomupedzisi wakwo. Sezvo uri mwevari unonyisa nguwa dzeshe mundau dzeshe. Kudzo yakasisira Mwari, ngaipuwe Mwari!

Pupura Weiti

Ndinodakara munaMambo. Ndinodakara ngeIzwi ravo nesimba riya rinoita kuti ndinyise veshe vanondirwisa. Mambo Mwari ndivo simba rokupona kwangu. Apana chendinotya. Apana wendinotya. Ndiri mwevari saka ndinonyisa saMwari. Ndinotonga ngokuti ndakarurama. Uyezve nyasha noungwaru zviri kututsira pendiri. Ndiri kututsirawo kuzia Mambo wedu Jesu Kristu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKhorinte 4:17 AMPC

VaRoma 5:3-4, MSG

VaHebheru 12:2

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch