Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Unodakarirwa NdiMwari. Vakakuisa PaNdau Yakakunakira

Mugovera, 25 Ndira 2020

"Erisha wakati kwaari, Ndinozoitenyi kwouri? Ndironzere kuti chiinyi chounacho mumhatso mwako? Wakati, Murandakadzi wako aana chiro mumhatso yake, ngokubanze kwejomeya remafuta" (2 Madzimambo 4 ndima 2).

Kune vamweni vakadzingwa mishando. Vamweniwo ndivo vane mhindu dzisati dzaakuunza mare. Ngokudaro, avachina tariro. Hino, dangani iwewe wakabarwa patsva. Ausisiri kutama tariro. Unokona hako kunge wakadzingwa mushando. Izvozvo azvina ndaa. Uyezve, azvina ndaa kuti wakadzingirwenyi. Mwari vanokona kuita kuti zviro zvikunakire. Izvozvo ndizvo zvakakosha.

Tingaringira nhoroondo yaJosefa. Takaifunda zuro. Josefa waiya ari nhapwa. Waiya ari muranda. Saka waiya asikabhadharwi. Asi wakapedzisira apfuma. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna Genisisi 39 ndima 2. Josefa waiya ari mwana wedzinza raAbrahama. Izvozvo ndizvo zvaiya zvakakosha. Mare aisiriyo yaaisisira kutanga awana. Une hope dzaaiya akarota. Uyezve, waiya echizia dzinza rake. Waidakarirwa ndiMwari. Hareruya!

Mwana waMwari aana chingamuita kuti asakona kuita zviro. Aana chingamuita kuti asakona kuwana zvaanoda. Saka iwewe wakaiswa pandau yakakunakira. Ngokudaro, zina rako richaa guru. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaRoma 8 ndima 28. Ndima iyi inoti, "Nesu tinozia kuti zveshe zvinoshanda pamwepo kuita zvakanaka kwavari avo vanomuda Mwari, avo vakadaidzwa kudai ngokuemesa kwake". Apana chiro chinongokaruka chaitika kwouri. Pangaa nezviro zvewakatarisana nazvo. Zviro izvi zvinokona kuita sezvisina kukunakira. Asi ndizvo zvichatokudetsera. Saka dangani ungasaa nemare. Iyi ingaa mare yokumurudzira mishando yako. Ungaa usina chiro. Ausisiri kuchema izvozvo. Ausisiri kudemba.

Tine ndima yetavhura ndiyo. Erisha ndiye waiereketa mundima iyi. Waiya ari kuereketa kushirikadzi. Wakati kweiri, "... chiinyi chounacho mumhatso mwako?" Mudzimai uyu waiya ane jomeya. Jomeya iri raiya riri doodori. Raiya rine mafuta. Mafuta aya aiya ari mashomanani. Asi akazomusiya aa nemafuta akawanda. Ndiye waiya aa kutotengesera vamweni mafuta. Mwari ngavairikidzwe! Dangani ungada mare. Iyi ingaa mare yokushandisa kuita mishando yako. Mare iyi inotoa mumipinimidzo yako. Dangani ungada zvingakudetsera. Zviro izvi zviri muna Kristu. Kristu ava vanotoa mukati mwako. Hino, Mweya Wakachena vari mukati mwako. Ndivo vounosisira kuringira kwevari. Gonda navo. Varekere vakutungamirire. Varekere vakupe njira. Vangakupangira zvokuita. Ita zviro izvi. Vanozoisa zvifumiso zvavo pezviri. Ngokudaro, zvinozobudirira. Zvinozopinda zvewaiya uchitarisira. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Izwi renyu rinondinyaradza. Mwakafumisa mishando yenyara dzangu. Ndaa kubudirira pane zveshe zvendinoita. Pfuma yangu yaa kugara ichitutsira. Ndiri kupa pfuma. Ndiri kukura somuti mukuru. Ndinokumbirira vana venyu pashi reshe. Vangaa vari kushaishidzwa ngenjira dzakasiyana siyana. Mweya wenyu ngavavadetsere kunyisa zvinovashaishidzira izvi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvirevo 8 ndima 10 kusvika 12

Jobo 22 ndima 29

Romans 8 ndima 28

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)