Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 11 Kukadzi 2019

Tiri Vakacheneswa. Atina Ndaa Yetingapumhwa

"Kudai ngezvaakatitsanangura mwaari ngorudo nyika isati yasikwa, kuti tiite vakacheneswa nevasina ndaa pamberi pake" (VaEfesu 1:4).

VaHebheru 3:1 inoronza ichiti, "Ndizvo, hama dzakacheneswa, vanoashirawo kudaidzwa kwomudenga, pinimidzai ndiye Jesu Mupostori noMupristi Mukuru wokutenda kwedu". Isusu tinotorwa sevanhu vakacheneswa. Ndizvo zvetiri kuona mundima iyi. Mwari vega ndivo vanokona kutitora sevanhu vakacheneswa. Vaakidzani vako vangasakuona somunhu akacheneswa. Shamwari dzako dzingasakuona somunhu akacheneswa. Mhuri yako ingasakuona somunhu akacheneswa. Asi Mwari vanoti uri munhu akacheneswa. Zvino, zvevanoronza ndizvo zvakakosha. Izvi zvinosisira kukudakadza yaamho.

Mwari vaa kugara mwouri. Waa wedzinza ravo. Vanhu vedzinza ravo vakarurama. Ndiyo ndaa waa munhu akacheneswa. Mishando yako aisiriyo inoita kuti uve munhu akacheneswa. Mwari vakakupa kupona kwavo. Vakakupa sechipo. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 5:17. Ndima iyi inoti, "... avo, vanoashira ngokuwanda kwenyasha, nechipo chokururama ...". Mwari vanokuona somunhu akachenurwa. Avana chishaishi chevanozia chewakaita. Ndiyo ndaa vechiti auna ndaa younokona kupumhwa.

Asi kune vamweni vasikakoni kusazvipa ndaa. Vanogara vechizvipa ndaa. Ngokudaro, kugonda kwavo akuna simba. Izvozvo azvizi kunaka. Usazviona somunhu ane ndaa. Ungazogara wakazvisunga. Jesu vakatofira zvishaishi zvako. Jesu ava ndivo Mukororo waMwari. Vakatobhadharira zvishaishi zvako. Bhaibheri rinoronza ngezvavo. Tinoerenga mazwi aro muna Zvakaitwa 13:38-39. Anoti, ".... Kubudikidza ndiye veshe vanotenda, vanopembedzwa kubva kuzviro zveshe, zvamwaiya musikapembedzwi ngemipango yaMosi .... ".

Ndima iyi iri kuronza ngezvekururamiswa. Unozia zvinoronza kururamiswa here? Zvinoronza kushambadzwa somunhu akarurama. Zvinoronza kuchenurwa. Zvinoronza kuwanikwa usina ndaa yewakapara. Asi izvozvo zvingakoneka ngenjiranyi? Zvaa kukoneka ngendaa yaJesu. Ndaa dzetakapara dzakaiswa pana Jesu. Ndivo vaakutorwa sevakadzipara. Kururama kwavo kwakabva kwaiswawo petiri. Saka Mwari vaa kukuona somunhu akadini? Vaa kukuona somunhu akacheneswa. Vaa kukuona somunhu akaereswa. Hareruya.

Mwari ndivo vakakuita munhu akacheneswa. Unosisira kuzwisisa izvozvo. Zvisirizvo, aungakoni kupona mukucheneswa. Aukoni kupona, kupona kwousikazi kupuwa ndiMwari. Imbwa inopona sembwa. Vanhu vomunyika muno vanopona sevanhu vomunyika muno. Zvino, isusu taa vengazi yaMwari. Taa vedzinza ravo. Taa vakacheneswa. Ngokudaro, taa kukona kupona mukucheneswa. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Kumbira Uchiti

Baba vendinoda. Ndinomubongai. Mwakandiita munhu asina ndaa. Mwakandiita munhu akacheneswa. Mwakaita izvi ngokuti munondida. Ndinomubongai. Jesu Kristu vakandifira. Vakaikwa. Vakazomuka kubva kwevakafa. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndionekwe ndisina ndaa yendakapara. Amuchandioni somunhu ane ndaa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaKhorose 1:21-22 AMPC

VaEfesu 2:8-9

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )