Chikunda English Isixhosa Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kukadzi 2018

Izwi RaMwari Rinoponesa

"Mwana wangu, purutana mazwi angu; ukotamise nzee dzako kumazwi angu. Usatenda kuti abve mukuona kwako, uangwarire mukati mwemwoyo wako. Ngokuti ari kupona kuneavo vanoaona, nokuponeswa kunyama yavo yeshe" (Mazwi Akangwara 4:20-22).

Mundima yatavhura ndiyo mune izwi rinoti, "kuponeswa". Izwi iri rinoturikirwa kubva kuizwi reChigiriki. Izwi reChigiriki iri rinoti "marpe". Rinoronza mutombo wekurapa. Saka ndima iyi inosisira kunyorwa ichiti, "... Ngokuti ari kupona kuneavo vanoaona, nomutombo kunyama yavo yeshe". Izwi raMwari mutombo. Mutombo unorapa. Rine simba rokurapa. Mumuiri mwako munokona kunge mune zvirwere. Munokona kunge mune denda. Fungisisa Izwi raMwari. Ripinimidze mumwoyo mwako. Izwi iri rinozoparadza zvirwere izvi. Rinozoparadza matenda aya. Izvi ndizvo zvetinooniswa ngeBhaibheri. Rinoronza muna Nduyo 107:20 rechiti, "Wakatumira izwi rake, nokuvarapa, echivanunura kubva mukuparadzwa".

Izwi raMwari rinonasirisa zviro. Rinonasirisa zveshe zvingatsvaka kukushaishidzira. Rine simba. Rinoshanda. Izvozvo azvina angapikisa. Izwi raMwari rinokona kushandura kupona kwako. Rinokona kukugwinyisa. Rinokugwinyisa kuti ukone kunyisa. Rinotwasanudza kupona kwako. Rinoita kuti ukone kuita zviro zvinodakadza. Iwewe ungafungisisa paIzwi iri. Ungaripinimidza mumwoyo mwako. Kupona kwako kunozotanga kushanduka. Utano hwako hunokona kunge husina kuema zvakanaka. Usaneseka. Usapererwa ngemazano. Tora Izwi raMwari. Izwi iri rinozonasirisa utano hwako. Rinozokuponesa.

Asi dangani ungasafunda Izwi raMwari zvakakwana. Dangani ungasapa mweya wako Izwi raMwari rakakwana. Unenge uri kushaisa mweya wako zvokudya. Izvozvo azvizi kunaka. Zvinoda kutodzana nevanhu vanoita nguva yakareba vasingadyi. Vanhu ava vanozopera simba. Vanozobatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana. Miiri yavo inozopedzesera isikachakoni kurwisa zvirwere. Asi izvi azviitiki kumunhu anenge ari kudya zvakakwana.

Izwi raMwari rinoita zvakawanda kupinda zvekudya zvenyama. Rinoita zviro izvi mumweya mwako. Saka gara uri muIzwi raMwari. Ndikwo kuti ugare uri mutano. Ndikwo kuti ugare wakagwinya. Fungisisa Izwi raMwari. Ripinimidze mumweya mwako. Izwi iri rinozoporesa zvirwere zvengazi. Rinozodusa mukondombera. Rinozoponesa magodo ako. Rinozoponesa mwoyo wako, neganda rako. Rinozoisa kupona munhengo dzeshe dzemuiri wako! Dangani ungaa neronda. Ronda iri rinokona kunge riri kuramba kupora. Izwi raMwari rinozoponesa ronda iri. Ronza Izwi raMwari. Rironze kuurwere ihwohwo. Rironze kunhuta. Rironze kungazi yako. Raira chirwere cheshuga kuti chiporeswe! Shandisa Izwi raMwari. Rishandise kuzvingwarira uri mutano.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Izwi renyu rinoponesa muiri wangu. Ndiro utano hwangu. Izwi renyu kudya. Kudya kwemweya. Pfungwa dzangu dzinogara dziri paIzwi renyu iri. Saka mwoyo wangu unogara wakangwarirwa. Muiri wangu unogara wakadziirirwa. Zvinodziirirwa kubva kuzviro zvenyika ino. Zviro izvi zvinoparadza. Inini ndakabarwa ngeIzwi raMwari. Saka ndakanyisa nyika ino. Izwi iri arikoni kuparadzwa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mapisarema 107:17-20; Mateo 13:14-15

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )