English Manyika Ndau Shona Tinokona Kuendesa Simba RaMwari Kwetinoda Kuti Rishande

Chishanu, 14 Kukadzi 2020

"Mirudza ndonga yako, utambanudze nyara yako padera poruandhle, urigure ngepakati; nevana vaIsuraeri vanozohamba pakati poruandhle padera pemavhu akaoma" (Ekisedhusi 14 ndima 16).

Ndakanga ndechichumaira kuchikwata chevana. Ava vaiya vari vana vechikoro. Vaiguma mazana mashanu. Inini ndaiya ndichiri mukomana mudoodori. Ndaiya ndichiri mwana wechikoro. Ndakaema mberi kwevana ava. Ndakavabvunza ndeiti, "Vanganai venyu vanoda kuashira Mweya Wakachena?" Veshe vakamirudza nyara dzavo. Ndakabva ndati kwevari, "Zvakanaka. Muzina raJesu. Ashirai Mweya Wakachena"! Ndakaemera. Asi apana chakaitika. Ndakakumbirazve. Ndakaemerazve. Apana chakaitika. Ndakatanga kubvunza Mambo. Ndaida kuzia zvemene zvokuita. Saka, ndakapangira vana ava kuti vambonamata. Inini ndaiya ndiri kumbobvunza Mambo.

Ndakati kwevari, "Mambo. Ndakumbira kuti vana ava vapuwe Mweya Wakachena. Asi apana chaitika. Chiinyi chendinosisira kuita?" Ivo vakabva vadaira. Vakati kwendiri, "Kumbirazve. Asi ubate mwana ari pasinde newe". Ndakabva ndati, "Ndinomubongai Mambo!" Ndakabva ndanyaradza vana vaya. Ndikati, "Ashirai Mweya Wakachena!" Ndakabva ndabata mwana waiya ari pasinde neni. Ipapo ipapo, vana ava vakabva vawira pashi. Vakawa veshe. Vakabva vazadzwa ngeMweya Wakachena. Veshe vakatanga kuereketa ngendimi!

Saka tinokona kuendesa simba raMwari kwetinoda kuti rishande. Izvi ndizvo zvetinofunda panyaya iyi. Ndizvo zvetinoonawo mundima yetaboura ndiyo. Mwari vaiya vari kuereketa kuna Mosi. Vakati, "... tambanudza nyara yako padera poruandhle ..." Ngenyi Mwari vakapangira kudaro? Vaida kuti simba ravo rishande paruandhle urwu. Tinozvionazve pana Petro. Inga ana Johani. Vaiya vari kushumira kune umweni murume. Murume uyu chaiya chiri chirema. Waiya ari pamusiwo. Uyu waia musiwo wetemperi. Waizwi Wakanaka. Petro akaisa madziso ake pamurume uyu. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Tinozvierenga muna Zvakaitwa 3 ndima 4. Paiya pane madziso ake ndipo paiya pari kuzoshanda simba raMwari. Ngokudaro, chishamiso chakabva chaitika.

Dangani ungapangirwa kutambanudza nyara dzako. Ungapangirwa rutii rwokudzitambanudzira. Ita zvinenge zvapangirwa izvi. Usazvitora sechiro chidoodori. Vanhu vaMwari vangatambanudzira nyara dzavo kwouri. Vangaita izvi vechinamata. Chinenge chisiri chiro chidoodori. Nyara dzedu dzakakosha. Tingadzitambanudzira kudzinyika. Tingadzitambanudzira kumadhorobha. Tingadzitambanudzira kuvanhu. Tingadzitambanudzira kuzviro. Simba raMwari rinozoenda kuzviro izvi. Simba iri rinenge rechidauka kubva panyara dzedu idzi. Rinenge rechiita semisee. Dangani tingatambanudzira nyara kumunhu. Tinenge tiri kutoisa nyasha mumweya mwake. Idzi dzingaa nyasha dzokuporesa. Dzingaa dzezvifumiso. Mwari ngavairikidzwe!

Kumbira Weiti

Baba vomudenga vendinoda. Ndinomubongai. Simba renyu riri kushanda mwendiri. Riri kushanda ngesimba guru. Ndinokumbirira vana venyu. Vangaa munyika dzakasiyana siyana. Vangaa vari kuneseka. Vangaa vari kurwadziwa. Ngavaremudzwe ngesimba reMweya wenyu. Ngavaporeswe. Simba renyu rinoguma kwevari izvozvi. Riri kugwinyisa kugonda kwavo. Ngokudaro, vanoashira zvishamiso. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Eksodo 7 ndima 19

Mabasa 3 ndima 3 kusvika 6 CEV

Eksodo 17 ndima 10 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)