Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Zviite Kuti Mwari Vawane Mbiri

Soto, 14 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Musaita chiro ngokudzida nokuti ngokudzitunhumadza, asi mukupfaa kwomupinimidzo umwe ngaumwe ngaaerenge kuti vamweni vanomupinda ngokunaka" (VaFiripi 2 ndima 3).

Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi zvakajeka. Rinoti, "Pasina chinoitwa ngegodo, kana kuzvitsvakira mbiri. Asi mukuzvipfaisa, umwe ngaumwe wenyu echikudza vamweni, echivatora sevakakosha kupinda ena". Mazwi aa anotikarakadzisa daka retinoona muna 1 Madzimambo 18. Daka iri raiya ramuka pakati paMuprofeti Erija nemaprofeti vokunyepa vaBhaari.

Kune vakasiongorora nhoroondo iyi. Vakasaizwisisa zvakanaka. Vaifunga kuti Erija ndiye waingotsvaka hake mbiri. Asi iri risiri gwinyiso. Muprofeti uyu wakaraira Mambo Ahabhi kuti vaunganidze VaIsuraeri veshe pamwepo nevaprofeti vevamwari vekunyepa. Waida uti veshe vauye kumutunhu weKharmeri. Vaprofeti mazana mana nemakumi mashanu vacho. Vaiya vari vaBhaari. Vamweni mazana marongomuna vacho vaiya vari vaAshera. Vaprofeti veshe ava vaiya vechisisira kunasira chipiriso vobva vachizoraira kuti muriro udzake kubva mudenga kuti upishe chipiriso ichi. Waiya achazokona kuita izvi wacho ndiye waiya achazozikanwa somuprofeti wegwinyiso.

Boka rimwe ngarimwe rakatsvaka mukono. Vakauisa parubairo. Vadaidzira kuna mwari wavo kuti atume muriro kubva mudenga. Vaprofeti vaBhaari vakadaidzawo chose. Vakachema. Vakazvicheka cheka. Asi mwari wavo aazi kuvadaira. Erija wakuzouyawo. Wakatanga adurura mvura pachipiriso chake. Wakabva adaidzira kuna Mwari. Mwari vakabva vatuma muriro uchibva mudenga. Muriro uyu wakabva wapisha chipiriso ichi cheshe.

Erenga mazwi akazoronzwa ndiErija mumasure. Ari muna 1 Madzimambo 18 ndima 36. Wakati, "... A Mambo Mwari, Mwari waAbrahama, waIsaka nowaIsuraeri, ngakuziikanwe nyamashi kuti iwewe uri Mwari waIsuraeri nokuti inini ndiri muranda wako, nokuti ndaita izvi zveshe ngeizwi rako". Erija waiya ari kuita zveaiya apangirwa ngeMweya waMwari. Waiya asiri kutsvaka kuwana mbiri. Mwari ndivo vaiya vamuraira kuita izvi.

Chiongorora zvakazoitika. VaIsuraeri vakabva varekera kugonda ndiAhabhi. Vakaamba kunamata Mwari sezvevaiya varairwa ndiErija. Zvakaitwa ndiErija izvi ndizvo zvakaita kuti vanhu vape Mwari mbiri. Nokuvazia kuti ndivo vaiya vari Mambo Mwari, Mwari waIsuraeri. Saka zviro zveshe zvounoitira Mwari azvisisiri kua zvokuzvitsvakira mbiri. Zvinosisira kuita kuti vanhu vazie kuti ivo ndivo Mwari. Unosisira kufundira kuteera Mweya Wakachena. Mazano avo unoawana muIzwi raMwari. Ndiro rounosisira kushandisa kuita zviro. Unosisirawo kuita zviro wakaema periri. Zvinoa ndizvo zvakaitwa ndiErija. Naapo unodaro, mishando yako, tsika dzako nezvishuwo zvako zvinozoita kuti Mwari vawane mbiri. Zvinozoita kuti vaziikanwe saMwari.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Izwi renyu ndiro kujeka kuya kunotungamirira mipinimidzo yangu nezveshe zvendinoronga. Ndikwo kunonditungamirira mukupona kuti ndirarame somunhu wedzinza reVamwari. Ndinoteera imwimwi mwega. Uyezve mwoyo wangu auzvikudzi. Izwi renyu ndiro rinonditungamirira. Ndiro rinondipa kujeka nokundionisa zviri muUmambo hwenyu, nezvisikaonekwi ngevanhu vomunyika muno. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mapisarema 119 ndima 9

Zvirevo 25 ndima 6 kusvika 7

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch