English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chishanu, 17 Kukadzi 2017

Mafungiro, NeMaonero, Matsva

"Asi muranda wangu Kharebhu , ngokuti iye unomweya umweni mukati mwake, naye wakanditeera ngomwoyo weshe, ndinozomuunza munyika yeakaenda kweiri; nemibarirwana y ake inozogara nhaka yayo " (Zvierengo 14:24).Mwari vakabudisa vana vaIsuraeri kubva muEgipite. Mushure mwazvo, vaida kuvafundisa upenyu utsva. Vakadakarira kushandisa Mosi kuita izvi. Sei vakashandisa Mosi? Zviri pachena. Mosi akanga ane mamwe mafungiro. Aiva nemamwe maonero. Mafungiro, nemaonero aya, akanga akasiyana neevana vaIsuraeri. Saka ndiye akanga akakodzera kufund isa vaIsuraeri upenyu utsva. Vana vaIsuraeri vakanga vakurira muutapwa. Saka vaifunga sevaranda. Mosi akanga asina mafungiro akadaro. Akanga akurira muimba yaFar o. Ngokudaro, aifunga somwana wamambo. Upenyu uhu ndihwo hwaaizia. Hwakanga husingakoni kubva mwaari. Akanga ambofudza hake makwai murenje. Asi akanga achiri kungofunga so mwana wamambo.Pane imweni nguva, akavona pfiba raibaka muriro. Asi pfiba iri rakanga risikatsvi. Ichi chakanga chiri chiro chaishamisa kakurutu. Asi Mosi aazi kutiza. Tino erenga mazwi ake muna Ek isedhusi 3:3. Akati, "Ndinozopauka ndione ichi chishamiso chikuru, kuti ngenyi pfiba risikatsvi". Mosi akanga asingatyi chiro. MuBhaibheri mune vamweni varume vairi vaifunga saMosi. Varume ava ndiJoshua naKharebhu. Vaifunga sevanhu vasina chavasikakoni kuita. Vaifunga sevanhu vanogara vechinyisa. Mweya Wakachena vanotoronza ngepadera paK harebhu uyu. Erenga zvekare mazwi avo mundima yataboura ndi yo.Joshua naKharebhu ava vakambotumwa koonengera nyika. Nyika iyi ndiyo yakanga yagondi swa vana vaIsuraeri ndiMwari. Vakaona magakanyara evarume munyika umwu. Avana kuramba kuti vakanga vaona varume vakadaro. Asi vaifunga kuti magakanyara aya ndiwo aidiwa kuti vak one kutora nyika iyi. Ndizvo zvaia zvokudya zvevaIsuraeri. Asi pane vamweni vakanonengerawo nyika iyi. Varume ava vakanga vari gumi. V akabvunzwa ngepadera penyika yavakanga vaona. Mhinduro yavo yakanga isina rutendo. Yakanga yakasiyana neyaJoshua naKharebhu . YaJoshua naKharebhu yakanga ine rutendo. Yakanga iri mhinduro yevanhu vaifunga kuti vanonyisa. Izvi ndizvo zvinoitwa ngeIzwi raMwari m wauri. Rinokupa mafungiro akasiyana neevanhu venyika ino. Rinokupa maonero akasiyana neevanhu ava. Rinoita kuti ufunge somunhu asina chingamukurira. Rinoita kuti ufunge so munhu ajaira zvakanaka zvega zvega.Izwi raMwari ndiro ungwaru hwaMwari. Ngokudaro, rinoita kuti ufunge ngomwazvo. Rinoita kuti uite zviro ngomwazvo. Izwi raMwari rinotoa simba. Rinokusunda kuita zvinodiwa ndiMwari. Rinoisa ungwaru hwevanhu vakarurama mwauri. Izvi ndizvo zvatinooneswa muna Ruka 1:17. Ungwaru uhu ngehuya hunokutuma kuita zviro ngomwazvo. Dzinodaidzwa kuti "Phronesis" muChigiriki. Vakristu vanhu vakarurama. Asi vamwe vavo avashandisi ungwaru hwevanhu vakarurama pakurarama kwavo. Vachine ruzivo rwevanhu vemunyika. Vachiri kushandisa mazano avaishandisa vasati vab arwa patsva. Izvi ndizvo zvinoita kuti zviro zvavo zvisahamba zvakanaka.Usafunga somunhu ajaira kurwara. Usafunga somurombo. Vandudza pfungwa dzako. Shandisa Izwi raMwari kudzivandudza. Izwi raMwari rine zvarinoronza ngepadera pako. Zviro izvi ndizvo zvaunosisira kugara uchiereketa. Panokona kunge pane zviro zviri kuitika kwauri. Zviro izvi zvinokona kunge zvechipesana neIzwi iri. Iwe we ramba uchiereketa zvinoronza Izwi raMwar i chete. Ihwohwo ndihwo ungwaru hwevanhu vakarurama! Ndiwo mazano avanoshanda nawo.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Izwi renyu rinoita kuti ndif unge, kuereketa, nokuita zviro ngomwazvo. Izwi renyu rinoisa m wendiri pfungwa dzakanaka. Rinondipa maonero akanaka. Rinondipa mafungiro akanaka. Ndine mafungiro evanhu vakarurama. Saka ndinoita zviro zvakanaka. Ndinokurira zveshe zvandinoshongana nazvo. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

VaRoma 12:2; Danieri 6:3

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )