Chitoko English Manyika Ndau Shona Zvevanoronza Zvinoitika

Muvhuro, 17 Kukadzi 2020

"Denga nenyika zvinozopinda, asi mazwi angu aangatozongopindi akadi" (Mateu 24 ndima 35).

Kune vamweni vanoshandira Mambo. Vanosiya mishando yavo. Vanoshanda ngesimba ravo. Vanoshandisa mare yavo. Asi vanofunga kuti avana chevari kuwana. Avasi kuona kupona kwavo kuchivandudzika. Saka vanobva vaora mwoyo. Iwewe ausisiri kudaro. Usarekera mipinimidzo yakadaro ichipinda mumwoyo mwako. Ungaa uri kushandira Vhangeri. Mishando yako iyi ine mubairo. Iwewe ungasakasira kuona mubairo uyu. Asi vamweni vanenge vari kudetserwa ngemishando iyi.

Izvi ndizvo zvakaitika kuvaprofeti vekaretu. Vakaprofeta. Asi vakawanda vavo avazi kuona zviprofeti izvi zvechiitika. Zviprofeti izvi zvaa kuitika munguwa yedu. Tisu taa kudetserwa ndizvo. Vaprofeti ava vakaguma pakufa. Zviprofeti zvavo zvaiya zvisati zvaitika. Saka vanokona kunge vakatoonekwa sevaironza manyepo. Asi zviro zvevaironza zvaiya zvisiri zvenguwa yavo. Zvaiya zviri zvenguwa yedu.

Umweni wevaprofeti ava ndiJoeri. Tinoerenga mazwi ake muna Zvakaitwa 2 ndima 17. Wakati, "Mwari unoti, Mumazuva okupedzisira kunozoitika kuti ndinozodurura Mweya wangu padera pevanhu veshe, nevakororo venyu nevasikana venyu vanozoprofeta ...". Vanhu venguwa yake vaiya vasikazii mazuwa okupedzisira aya. Saka vanokona kunge vakafunga kuti ichi chaiya chiprofeti chokunyepa. Asi mazuwa ekupedzisira akazouya. Chiprofeti ichi chakazoitika. Izvi ndizvo zvetinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna Zvakaitwa 2 ndima 1 kuguma 4. Vapostori vaiya vari mumhatso. Vaiya vakagara pamwepo. Ruzha rwakabva rwazwikwa kubva mudenga. Rwaiita serwemhepo inovhuvhuta. Rwakadzadza mhatso iyi yeshe. Marimi omuriro akamata padera poumwe naumwe wavo. Veshe vakabva vadzadzwa naMweya Wakachena. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Chiprofeti ichi chaiya chaa nemakore charonzwa. Hino, Mweya Wakachena vakabva vakarakadzisa Petro. Tinoerenga mazwi ake muna Zvakaitwa 2 ndima 16. Wakati, "Asi izvi ndizvo zvakaereketwa ngomuprofeti Joeri echiti". Hareruya! Ungaa uri kushandira Mambo. Ungaa uri kushandira Vhangeri. Zvingaita sokuti Izwi raMwari arisiri kuitika mukupona kwako. Asi usafunga kuti apana chiri kubuda pakushingaira kwako. Saka usaodzwa mwoyo. Usarekera kushandira Mambo. Usarekera kushandira Vhangeri. Panenge pane chiri kutoitika. Vanhu vangaereketa havo. Zvingaita sokuti apana chouri kuwana. Izvozvo azvina mushando. Ramba uri pamushando uyu. Tutsira kurishingairira. Ramba uchishandira Mwari. Madziso ako ngaarambe ari pevari. Izwi ravo ngeregwinyiso. Zvevanoronza zvinoitika. Azvirekeri.

Kumbira Weiti

Izwi renyu ndiro rinotonga mudenga. Richagara rechitonga. Imwimwi ndimwi Mwari. Mwakagara muripo. Mucharamba muripo. Denga nenyika zvingaparara. Asi Izwi renyu arikoni kusaitika. Hino, mune zvemwakaronza ngepadera pangu. Zviro izvi ngezvegwinyiso. Zvinoshamisa. Ndinozviashira. Ndinozvishandisa pakupona kwangu. Ndine zvifumiso. Zvifumiso izvi zviri munaKristu. Ndinoshandisa zvifumiso izvi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mateo 24 ndima 35

Isaya 55 ndima 11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)