English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugovera, 17 Kukadzi 2018

Kuzia Izwi RaMwari Ndikwo Kunoita Kuti Rishande Mwouri

"Nemwi munozozia gwinyiso, negwinyiso rinozomusunhura" (Johani 8:32).

Unosisira kuzia zviro zvepamweya. Ndikwo kuti zvishande mwouri. Izvi ndizvo zvetinoona muna 2 Petro 1:3. Ndima iyi inoronza ichiti, "Simba rake rouMwari rakatipa zviro zveshe zvinotamika mukupona uku nomukudira kubudikidza ngokuzia uwo wakatidaidza ngouthende hwake nokunaka". Mazwi Akangwara 11:9 inogwinyisa izvi. Inoti wakarurama anosisira kuzia. Kuzia uku ndikwo kunomusunhura.

Unosisira kufunda Izwi raMwari. Unosisira kurifungisisa. Unosisira kuripinimidza mumwoyo mwako. Unozozia ngezvefuma yako. Fuma iyi iri muna Kristu. Wakaipuwa ndiMwari. Ngepadera pazvo, unozoa negonda. Gonda iri rinozokudetsera kutora fuma iyi. Izwi raMwari igwinyiso. Rinokona kukuita munhu anobudirira muzviro zvake zveshe. Rinokona kukuaka. Rinokuaka mhera wakura. Rinokungwarira uri muutano hwakanaka.

Zviro zvako zvinokona kunge zvisina kuema zvakanaka. Zvinokona kunge zvisina tariro yekunaka. Izvozvo azvina mushando. Shandisa gwinyiso reIzwi raMwari pakupona kwako. Apana chousikazokoni kunasirisa. Zwisisa kuti Izwi raMwari rinoshandiswa sei. Rishandise pakupona kwako. Kupona kwako kunozodzara zvifumiso. Unozogara wakadakara. Unozobudirira pane zveshe zvounoita. Unozonyisa zveshe zvoungashongana nazvo. Izwi raMwari rinokona kushandura kupona kwako. Rinokona kukunasirisa. Dangani wanga uri kunyiswa. Izwi raMwari rinokusiya waa kubudirira. Asi unosisira kuzia Izwi iri. Zvisirizvo, auzokoni kurishandisa.

Ndikwo kusaka techifundisa vanhu Izwi raMwari. Ndikwo kusaka techirichumaira. Tikaereketa ngepadera pezvifumiso, vanhu vanobva vazia ngezvezvifumiso izvi. Vanobva vatanga kurarama mwezviri. Vanobva vatanga kuzvishandisa mukupona kwavo. Izvi zvinenge zviri zvifumiso zvetakapuwa. Zvifumiso izvi zviri muna Kristu.

Vakawanda vanozia ngezvekuponeswa. Asi vazhinji vavo avasati vakambofundiswa zvinodiwa kuti vave vatano. Saka isusu tinochumaira ngezveutano hweVamwari. Vanhu ava vanobva vazwa izvi. Vanobva vazvizwisisa. Vanobva vazia kuti vanosisira kua vatano. Kuzia uku kunoisa gonda mumweya yavo. Kunozomusa simba reIzwi iri. Izwi iri rinobva ratanga kushanda mukupona kwavo. Izvi zvinobva zvaita kuti vapone muutano hweVamwari.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwakandipa Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava varipo kundifundisa gwinyiso riri muIzwi renyu. Ndivo vanondionisa gwinyiso iri. Izwi raMwari riri kushanda mwendiri izvozvi. Riri kuisa kupona mwendiri. Ndakaita somuti uri pasinde pemigero yemvura. Mashakani angu anogara akasvipira. Ndinobudirira mune zveshe zvendinoita. Ndinobudirira kweshe kwendinoenda. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvirevo 18:15; Zvirevo 23:3-4; Philemon 1:6

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )