Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kupona Ndaramo inopa Mwari Mbiri

Chipiri, 23 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Naye wakafira veshe kuti avo vanopona vachasadziponera pachavo, asi kuti vaponere kunouwo wakafa ngendaa yavo, akamuswazve" (2 VaKhorinte 5 ndima 15).

Mumazuwa ano, anoa okuguma panongoa nechiro chimwe chega chinokosha. Chiro ichi kuponera Mambo, uchitsvaka kuti vaziikanwe kudai ndiMwari, uchiita zvevakarongera kupona kwako. Jesu vakatotionisa kuti tingaita maponerenyi ngenjira yakadaro. Muna Johani 17 ndima 4 vakati, "Inini ndakamuirikidza munyika, Ndakapedza mushando womwakandipa kuti ndiuite".

Aya ndiwo anosisirawo kunge ari mafungiro ako. Tsvakawo kuti Mwari vairikidzwe kudai ndiMwari. Iwa neshungu dzokuita izvi. Ndizvo zvounotosisira kuponera. Chiinyi chounosisira kuita kuti Mwari Baba vairikidzwe kudai ndiMwari? Unoita zvevanoda. Unoita mushando uya wevakaisa munyara dzako, uchiupedza weshe. Wati waa kuzia zvevakarongera kupona kwako ere? Wati waa kuzia mushando wevakakupa ere? Uri kuita mushando wavo ere?

Mwari Baba vanoda kuti nyika yeshe iponeswe. Ndipo pane shungu dzavo. Ndiyo ndaa vakatuma Jesu. Uyezve apa ndipo panobva mushando wakowo iwewe. Saka ungaita hako zviro mukupona. Zviro izvi zvingaa zvakawanda. Asi kana usiri kugumisa ruponeso kuvanhu vakarashika, kupona kwako akuna shwiro. Mwari avadi kuti pawane anoparara. Vanoda kuti munhu weshe aponeswe. Izvi ndizvo zvetinoronzerwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna 2 Petro 3 ndima 9. Saka kana ukaita mushando uyu, unoita kuti Mwari vairikidzwe saMwari.

Vona vanoda kuti unasirise kupona kwevanhu vari pouri. Vanodawo kukushandisa iwewe kupinza vanhu ava mukururama. Kupona kwakadaro ndikwo kunodakadza Mwari. Saka ungaita hako zvakakura mune imweni mishando, izvozvo azvizi kukwana. Unosisira kutsvaka kuunza vakawanda kunaMwari. Unosisira kugumisa ruponeso kuvanhu vakarashika, vasina rutendo, vari kurwadziwa, vakarashwa, haiwa vari munyika mwako vega asi nokunyika dziri kuretu.

Ukakona kuita zviro zveshe zviya zvewakarongerwa ndiMwari, ndikwo kuti uzozwi wabudirira mukupona kwako. Ndikwo kuti uzodakadza Mwari. Saka shingirira kuunza vanhu kukururama, uchiita zviro zviya zvinoita kuti Mwari vairikidzwe saMwari.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga ngokundipa mukana, nesimba rokugumisa ruponeso kuvanhu vari munyika yangu, ndechitsandura kupona kwavo. Ndinobuda nyamashi ndakatwara zvifumiso zvaKristu ndechienda koonasirisa nyika yangu, ndechishandisa nyasha dzenyu nokururama kwenyu. Ndinenge ndechidusa vanhu muchidima ndechivapinza mukujeka nokuvadusa pashi pesimba raSathani ndechivaunza kunaMwari. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Johane 17 ndima 1

Matiyo 5 ndima 16

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch