Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Mweya Vakatodururwa PaNyika ...

China, 25 Kukadzi 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Zvino ngesure kweizvi ndinozodurura Mweya wangu padera pevanhu veshe; vakororo venyu navanasikana venyu vanozoprofeta, harahwa dzenyu dzinozorota hope, nemajaha enyu anozoona zvioniso" (Joeri 2 ndima 28).

Muna 1 VaKhorinte 12 ndima 3, Bhaibheri rinoti, "... akuna munhu ungaronza kuti Jesu ndiMambo, kwega atungamirirwa ndiMweya Wakachena". Akuna munhu ungapupura kuti Jesu ndivo Mambo kana kutsanangura kushandira Mwari kubanze kwokunge asundwa ndiMweya Wakachena. Bhaibheri rinoronza munaVaRoma 10 ndima 8, kuti Izwi roruponeso riri pasinde newe. Rinotoa mumuromo mwako nomumwoyo mwako. Mweya Wakachena ndivo vanoisa izwi iri mumwoyo mwako. Kubva panopupura munhu kuti Jesu ndivo vaa Mambo wake, echibva aponeswa, Mweya Wakachena ndivo vanenge vaa kutoshanda mukupona kwake.

Mwari vaizia kuti munhu weshe unosisira kua naMweya Wakachena kuti akone kuashira ruponeso. Ndiyo ndaa vakaronza mundima yetaboura ndiyo vechiti, "... ndinozodurura Mweya wangu padera pevanhu veshe; vakororo venyu nevanasikana venyu vachaprofeta ...". Mundima iyi mune mazwi anoti "vanhu veshe". Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi rechiti, "... ndichadururira Mweya wangu padera pevanhu veshe. Vakororo nevanasikana venyu vachaprofeta ...". Saka vanhu veshe ndivo vari kuzwi "nyama yeshe".

Saka Mweya Wakachena vakatodururwa. Vakadururwa PAVANHU VESHE. Ndiyo ndaa munhu weshe echikona kuashira ruponeso nyamashi. Muna Zvakaitwa 2, Bhaibheri rinoronza ngezveboka guru reMaJudha. Vaibva kunyika dzakasiyana siyana. MaJudha aa aiya akaungana echipemberera Pentekosti. Tinoerenga izvi muna Zvakaitwa 2 ndima 9 kuguma 12. Petro wakazochumairira MaJudha aya ruponeso. Zviuru zvitatu vavo vakapa mwoyo yavo kunaKristu.

Petro wakazochumairazve pane imweni nguwa. Zviuru zvishanu zvikatendeuka. Tinoerenga izvi muna Zvakaitwa 4 ndima 4. Munguwa shomanani, muJerusarema mwaiya mwaa nemakhorwa akawanda. Ngendaa yenyi zvakadaro? Ngokuti Mweya Wakachena vaiya vadururirwa pavanhu veshe sezvaiya zvagondiswa munaJoeri 2 ndima 28. Mwari ngavairikidzwe saMwari!

Ndiyo ndaa techichumaira ruponeso. Tinozia kuti munhu weshe aa kukona kuashira Izwi raMwari. Mweya Wakachena vari pashi reshe. Vari kushanda vechiita kuti vanhu vazie kuti vane zvishaishi, vobva vavaunza kukururama. Mwari ngavairikidzwe!

Kumbira Weiti

Ndinoshanda pamwepo naMwari, techitsandura kupona kwevanhu, techiunza vanhu kunaJesu. Ikudzo huru yaamho yokukona kuchumaira ruponeso kuvanhu veshe, vona vanhu vaya vakadururirwa Mweya Wakachena. Mwoyo yevarume nevakadzi pashi reshe, yanasirira kuashira ruponeso nyamashi. Izwi roruponeso iri riri kuguma kunyika dzeshe nokuzvisikwa zveshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mariko 16 ndima 15 kusvika 16

Johane 3 ndima 16

1 Vakorinde 9 ndima 16

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch