English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kurume 2018

Rarama SoMunhu Anozia Kuti Akafumiswa

"Ereketa kunaAroni nevakororo vake wechiti, Ngeiyi njira munozofumisa vana vaIsuraeri mwechiti kwavari, Mambo Mwari ngaamufumise, nokumungwarira" (Zvierengo 6:23-24).

Isusu tiri Makristu. Kupona kwedu kwakafumiswa. Tinotarisirwa kuti tirarame nezvifumiso izvi. Ndizvo zvetinosisira kugara techironza. Zvifumiso ndizvo zvinosisira kuonekwa petiri. Zvinosisira kuonekwa petiri nguwa dzeshe. Gara uchironza zvifumiso. Zvironze pounopinda mumhatso mwako. Zvironze pounoguma kumushando kwako. Zvironze uri kuchikoro. Zvironze pounoshongana nevamweni. Izvi zvinozoita kuti uve munhu anoshamisa! Bhaibheri rinotikurudzira kupa zvifumiso. Uyu unotoa mushando wetakapuwa. Izvi ndizvo zvetinoona muna 1 Petro 3:9.

Izvi ndizvo zvakapangirwawo Aroni nevana vake. Mhuri yaAroni ndiyo yaia mhuri yevaprista. Mambo Mwari vakavapangira kuti varonze zvifumiso. Vaisisira kuzvironza kuvana vaIsuraeri. Vana vaIsuraeri ava vakanga vari vanhu vaMwari. Asi vaprista vaisisira kuronza zvifumiso kwavari zvakanyadaro. Ndikwo kusaka vaJudha vari vanhu vakabudirira yaamho. Munyika apana rimweni dzinza rakabudirira kudai ndivo. VaJudha ava vanozia kuti vakafumiswa. Saka vanorarama sevanhu vakafumiswa. Vanofundisa vana vavo kuronza zvifumiso. Vanovafundisa kuti ivo vanhu vakafumiswa.

Ikozvino kwaa neChiara. Chiara ichi ndicho chine zvisikwa zvitsva. Chakafumiswawo. Zvifumiso zvacho zvinopinda zvakapuwa vaJudha. Asi vazhinji avana kufundiswa izvi. Avazii kufumisa. Avazii kuti zvifumiso zvinoashirwa sei. Saka zvifumiso azvioneki pakupona kwavo. Umweni munhu angaereketa echiti, "Mwari vakufumise". Vamweni vanhu vanofunga kuti aya anongoa mazwinje. Vanoaona semazwi anongoereketwa kuchechi. Avamakoshesi. Asi kune vamweni vanozwisisa zviro zvepamweya. Saka vanozwisisa mazwi akadaro. Mazwi anomusa zvifumiso. Mazwi edenga.

Vana vaIsuraeri vakanga vakafumiswa. Asi Mwari vakapangira Aroni nevana vake kuti vafumise vaIsuraeri ava. Ngenyi Mwari vakapangira izvi? Munhu anokona kunge akafumiswa. Asi zvifumiso izvi zvinosisira kumuswa. Mazwi ekufumisa ndiwo anomusa chifumiso ichi. Ndiwo anoita kuti chifumiso ichi chishande. Mwari vakaronzera vaprista mazwi chaiwo ekuronza. Vaisisira kuronza mazwi aya vechifumisa vaIsuraeri. Tinoaerenga muna Zvierengo 6:24-27. Dzidza mazwi aya. Fungisisa ngepadera pawo. Mapinimidze mumweya mwako. Vaprista vachiri kuronza mazwi aya kuvaIsuraeri. Ndikwo kusaka vaIsuraeri ava vechibudirira mukupona kwavo.

Rarama somunhu anozia kuti akafumiswa. Ungaa muchechi. Mushumiri waMwari angatandaudza maoko ake kuungano. Angaronza zvifumiso. Ashira zvifumiso izvi. Zviashire mumweya mwako. Zvifumiso izvi zvinenge zviri kubuda mumaoko emushumiri uyu. Zvinenge zviri kubuda mumazwi ake. Ndizvo zvinoita zvifumiso. Zvifumiso zvingaronzwa kwouri. Mazwi aya anenge ane simba. Ndiwo anotungamirira kupona kwako. Ndiwo anoita kuti ukone kurarama kupona kwewakarongerwa ndiMwari.

Namata Uchiti

Inini ndiri Mwana wedzinza raAbrahama. Zvifumiso zvaAbrahama zviri pakupona kwangu. Ndakaita somuti wakasimwa parwizi. Ndakadiridzirwa zvakakwana. Ndinogara ndechifashukira. Ndinobereka michero yekururama. Ndakagurirwa minda pavhu rakanaka. Ndinobudirira zuva rimwe ngarimwe. Ndakafuma. Ndinonyisa zuwa rimwe ngarimwe. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfeso 1:3; Firemoni 1:6; Deuteronomio 28:3-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rorshona )