Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 15 Kurume 2019

VHANGERI NGERE GWINYISO. NDIYO NDAA TECHIRICHUMAIRA

"Ngokuti atizi kuteera ngano dzakaitwa ngourimbwi, apo petakaziisa kwomuri simba nokuuya kwaMambo wedu, Jesu Kristu, asi taiya zvapupu zvakaona ngemadziso zvoukuru hwake" (2 Petro 1:16).

Unosisira kua neshungu dzokuchumaira Vhangeri raJesu Kristu. Vhangeri iri ngere gwinyiso. Rinoronza zviro zvemene zvakaitika. Ndicho chokutanga chinosisira kukutuma kurichumaira. Vhangeri arisi ngano. Igwinyiso. Rinoronza zviro zvakaitika. Rinoronza zviro zviripo. Petro wakaronza ngepadera paro. Wakati, "Ngokuti atizi kuteera ngano dzakaitwa ngourimbwi".

Uyezve, Vhangeri iri rinoronza zviro zvinoshamisa. Ichi ndicho chechipiri chinosisira kukutuma kurichumaira. Vhangeri rinoti Jesu vakauya muno munyika. Rinoti vakauya kuzoponesa vashaishi. Rinoronza kuti Jesu vakanga vari Mukororo waMwari. Igwinyiso kuti vakanga vari mwana wakabarwa ndiMwari. Saka Jesu ava vakanga vechitoa Mwari. NdiMwari vakanga vauya vari mumuiri womunhu wenyama. Vhangeri rinotiziisazve kuti Jesu ava vakakohomerwa pamuchinjiko. Rinoti vakatifira. Vakaikwa. Mwari vakazovamusa kubva kunevakafa. Saka vanopona nyamashi. Vanotoako izvozvi. Rufu rwavo chakanga chiri chipiriso. Ndicho chipiriso chakaripira zvishaishi zvenyika yeshe.

Isusu takafawo naJesu ava. Takafa pevakafa apapo. Vakazoikwa. Nesu takaikwawo navo. Mwari vakazovamusa kubva kunevakafa. Nesu takamuswawo pamwepo navo. Zvino, Jesu ava vanopona nyamashi. Saka nesuwo tiri vanopona. Atichafi. Hareruya! Izvi ndizvo zvetinoronzerwa ngeVhangeri. Takazviashira. Igwinyiso kwetiri. 2 VaKhorinte 5:21 inoti, "Iye wakamuita kushaisha ngendaa yedu, uwo waiya asikazi kuzia kushaisha, kuti mwaari isusu tiite kururama kwaMwari".

Isusu takanga tiri muzvishaishi. Takanga takatofa. Asi Jesu ava vakasarudza kua chishaishi. Izvi ndizvo zvaidiwa kuti tipone. Jesu vakaa chishaishi kunyazwi vakanga vasikazii chishaishi. Vaida kuti isusu tiite kururama kwaMwari. Kururama uku ndikwo kwevaia nakwowo. Aya mashoko anoshamisa. Apana mashoko akanaka kudaro pashi reshe. Anopinda amweni mashoko eshe!

Mashoko aya ndo Vhangeri racho. Ndiro Vhangeri rakanga rakaemerwa ndiAbrahama. Ndiro rakanga rakaemerwa ndiIsaka, Jakobe, nemadzibaba ekaretu. Vanhu ava vaitarisira kuona Vhangeri iri. Vakatoprofeta ngepadera paro. Isusu tisu takazoripuwa. Ndiro raa mumweya yedu. Ndiro retakaashira. Izvozvo zvinoshamisa yaamho. Zvinoita kuti tiembe ngokudakara. Zvinoita kuti kudakara kwedu kugare kuchipfachuka.

Unosisira kufunga ngezvaJesu. Unosisira kufunga zvinoronza Vhangeri. Funga ngepadera pezvevakakuitira. Unozotsvaka kuchumaira Vhangeri. Unozorichumaira kupinda zvewakamboita. Saka usaa nenyowa. Ronzera vanhu veshe Vhangeri iri. Rironze kweshe kwoungaenda.

Pupura Uchiti

Vhangeri ngere gwinyiso. Rinoronza zviro zvemene zvakaitika. Izvi ndizvo zvinondituma kurichumaira. Ndinorichumaira pashi reshe. Ndine shungu dzokushandira Mambo. Shungu idzi dzinondituma kuziisa vanhu kuti vasununguke. Ndinovadusa muchidima. Ndinovapinza mukujeka. Ndinovadusa musimba raSathani. Ndinovaunza kuna Mwari. Mambo pachavo vari kushanda mwendiri. Vari kushanda ngesimba guru. Shungu dzavanadzo ndidzo dzendaa nadzo ininiwo. Ndinoda kuita zvinovadakadza. Ndinoda kuti zvevanoda zviitike. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaRoma 1:16

1 VaKorinte 9:16-23

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )