English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 18 Kurume 2019

NDIWE UNOVAEMERERA

"Kunyazwi chiinyi chomunoita, ngeizwi nokuti ngomushando, itai zviro zveshe ngezina raMambo Jesu, mwechibonga kunaMwari Baba kubudikidza ndiye" (VaKhorose 3:17).

Ndima yetaboura ndiyo yakadzama. Inoronza ngepadera pezviro zveshe zvetingaita. Zvingaa zvetingaronza. Zvingaa zvetingaita. Tinosisira kuzviita muzina raMambo Jesu Kristu. Ngenyi techisisira kuita izvi? Ngokuti tinogara mwevari. Takabarwa ndivo. Vanoronza muna Johani 15:5 vechiti, "Inini ndiri muvhini. Imwimwi muri matai ...". Uyezve, muna 1 VaKhorinte 6:17, vanoti, "Asi iye wasunganidzwa naMambo unoita mweya umwewo naye". Isusu tiri chiro chimwecho naKristu. Tiri vedzinza rimwero navo. Tiri vengazi imweyo navo. Vanoda kuona Jesu vanoona isusu. Tisu takaemerera Jesu munyika muno. Saka Kristu ndivo vanosisira kuonekwa petiri. Vanosisira kuonekwa pakupona kwedu. Vanosisira kuonekwa mutsika dzedu. Vanosisira kuonekwa pane zveshe zvetinoita.

Kristu vanosisira kuonekwa pouri. Ndivo vanosisira kuzwikwa mumazwi ako. Izvi ndizvo zvakanga zvakaita Jesu. Vaivaona vaibva vatoona Mwari Baba. Pana Jesu ndipo paionekwa Mwari Baba. Ndipo paionekwa uthende hwavo. Ndipo paionekwa unhu hwaMwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaHebheru 1:3. Nyamashi, ndiwe uri munyika muno. Ndiwe wakaemerera Jesu. Ndiwe Jesu vanozikanwa ngenyika. Zina raJesu raa pouri. Saka pona saJesu ava.

Uri Mwari vari mumuiri wenyama. Izvi zvinosisira kuonekwa pakupona kwako. Zvinosisira kuonekwa mumazwi ounoereketa. Unhu hwako hunozosiyana nehwevanhu vomunyika muno. Erengazve ndima yetaboura ndiyo. Inoti waa kuzikanwa ngezina raJesu. Saka unosisira kupona saMambo Jesu. Unosisira kuereketa saMambo Jesu. Ukadaro, auzomboereketi mazwi anorwadza vamweni. Auzomboponi ngenjira inoshooreka. Mazwi ako anenge echidakadza. Zviito zvako zvinenge zvechiemurika. Ungaereketa mazwi. Vanhu avazozwi iwewe. Vanozozwa Jesu. Ndivozve vevanozoona mumishando yako. Ndivo vevanozoona mune zveshe zvoungaita.

Ndiwe wakaemerera Jesu Kristu. Ndiwe wakapfeka Jesu. Pona somunhu anozia izvi. Ndizvo zvewaa. Usazvikanganwa. Usapota uchikhumura Jesu. Waa nounhu hwaKristu. Unhu uhu ndihwo hunosisira kuonekwa kweshe kwoungaenda. Ungaa muchechi. Ungaa kumhatso kwako. Ungaa kumushando. Ungange uri kushongana nevanhu vousikazii. Usashanduka shanduka. Iva netsitsi nguva dzeshe. Iva nokupfaa. Ita zviro zvinoemurika. Pona somunhu akatwara zina raMambo.

Pupura Uchiti

Inini ndiri mutumwa. Ndini ndinoemerera Jesu Kristu. Zina ravo ndiro rendaa kushandisa. Ndaa wedzinza ravo. Izvi zvinoonekwa mumazwi angu. Zvinoonekwa muzviro zveshe zvendinoita. Izwi raMwari rinopinda mumweya mwangu. Ngokudaro, rinondishandura. Rinoita kuti nditodzane nezviri muIzwi raMwari. Rinotutsira uthende hwangu. Rinoita izvi rechishandisa simba reMweya Wakachena. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfeso 5:1-2 NLT

Mateo 5:48

VaKorose 1:27-28


Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl )