English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Chipiri, 21 Kurume 2017

Isusu Takatodzana Navo

"Ngeichi rudo runoitwa rwakaperera kwetiri, kuti tiite vakashinga ngezuva rokutongwa; ngokuti kudai ngezvaari azvo iye, nesu takadarowo munyika muno" (1 Johani 4:17).Ndima yataboura ndiyo inopedzesera ichironza ngepadera paJesu. Inoti kudai ngezvaari azvo iye Jesu, nesu takadarowo munyika muno. Saka isusu tinosisira kuzia kuti Jesu vakaita sei. Zvakakosha kuti tizie izvi. Izwi raMwari ndiro rinotionisa zviri Jesu. Jesu ava vakamborarama vari muno munyika. Vakararama kupona kwakadini? Bhaibheri rinotironzera zvakaitwa ndiJesu. Jesu vakaporesa varwere. Vakamusa vakafa. Vakadzinga madhimoni. Izvi ndizvo zvatinoona muna Zvakaitwa NgeVapostori 10:38. Ndima iyi inoronza ichiti, "ngenjira iyo Mwari yaakamudzodza ndiyo Jesu weNazaretha ndiMweya Wakachena nesimba; uwo waihamba echiita zvakanaka, echiponesa avo veshe vaitambudzwa ndiDhiabhorosi; ngokuti Mwari waia naye". Saka kupona kwaJesu kwaingova minana yega yega.Jesu vakahamba padera pemvura. Vakaereketa kunzee dzaiya dzisikazwi. Nzeve idzi dzakabva dzabouka. Vakaereketa kumaziso akanga akapofomara. Maziso aya akabva abouka. Vakaereketa kumirenje yakaremara. Mirenje iyi yakabva yatwasanuka. Jesu vaia munhu aishamisa yaamho. Mazwi avo aia nesimba. Aiita kuti mirenje yakagurwa imerezve. Vakamboraira dutu muruandhle. Dutu riya rakabva ranyarara. Izvi zvakashamisa vadzidzi vavo. Tinoerenga mazwi evadzidzi ava muna Ruka 8:25. Vakati, "Uyu ungaita anani, unopanga dutu nemvura, nazvo zvechimupurutana?"Jesu vakaita mishando yeshe iyi. Vakaiita vari munhu wenyama. Izvi zvinoshamisa yaamho. Vakanga vadusa uthende hwavo. Izvi ndizvo zvatinoona muna VaFiripi 2:7. Kupona kwavo kwaia kwezvishamiso. Zvishamiso izvi zvakaonekwa pavari vasati vatomboenda pamuchinjiko. Ngokudaro, vakanga vasati vaitwa kuti uthende hwavo huonekwe. Vakanga vasati vakudzwa. Vakazomuka kuvakafa. Apa ndipo pavakazokudzwa. Ndipo pavakaitwa kuti uthende huonekwe. Izvi ndizvo zvatinooneswa muna 1 Petro 1:21. Zvino, isusu taa muna Kristu. Taa zvisikwa zvitsva. Zvakaita Jesu ndizvo zvataa. Tinokonawo kuita mishando yavakaita. Zvinyorwa zvinotionisa Kristu. Zvinotionisa Kristu vane uthende. Zvinotionisa Kristu vakakudzwa. Zvakaita Kristu ava ndizvo zvatakaitawo isusu. Pavari, ndipo patinoona zvetiri.Zvino, taerenga kuti, "Ngokuti kudai ngezvaari azvo iye, nesu takadarowo munyika muno". Iwewe unosisira kudaira kumazwi aya. Unodaira uchiti, "Mwari vakaropafadzwa. Zvakaita Jesu ndizvo zvandiriwo nyamashi. Jesu vane uthende. Vakakudzwa yaamho. Vane masimba ekutonga. Vane masimba okuita zviro. Izvi ndizvo zvandiriwo nyamashi!" Hareruya. Iri ndiro gwinyiso. Rinosisira kugara riri mundangariro dzako. Unosisira kugara uchirifungisisa. Sarudza kufunga saJesu. Sarudza kuereketa saJesu. Rarama kupona kwako ngenjira yavakararama nayo. Jesu vaiereketa Izwi raMwari. Vairiereketa kuzviro. Vairiereketa vakashinga. Iwewe itawo zvimwezvo izvi. Zviro zvako zvinozoshanduka. Zvinozonasirisika. Poresa varwere. Chenesa vane maperembudzi. Musa vakafa! Ropafadza vanhu. Ngavawane rudo rwaMwari pauri. Izvi ndizvo zvaiita Jesu. Zvino, iwewe wakatodzana navo.

Pupura Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokubongai. Mwakandipa simba reshe. Simba iri rinotonga mudenga. Rinotonga munyika muno. Ngokudaro, ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinokubongai. Pandiri ndipo panoonekwa uthende hwenyu. Ndinorarama ngeungwaru hwenyu. Ndinoshandisa mazano enyu pakurarama kwangu. Ndinoita chaizvo zvamwakaronga kuti ndiite. Pandiri ndipo panoonekwa simba renyu. Ndipo panoonekwa runako rwenyu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

VaHebheru 1:3

1 Petro 2:9

Johane 17:22

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )