English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 21 Kurume 2018

Izwi RaMwari Ndiro Retinorarama Ndiro

"Asi iye wakamupingura akati, kwakanyorwa kuti, munhu aazorarami ngechingwa chega, asi ngemazwi eshe anobuda mumuromo waMwari" (Mateu 4:4).

Mwari ndivo vakasika zviro. Ndivo vakasikawo munhu. Munhu ega ndiye wakasikwa ari mweya. Zvimweni zvisikwa zveshe azvisi mweya. Mwari vakaita zvokuereketa, zviro izvi zvikaapo. Aya aasiwo masikiro avakaita munhu. Vakatanga vamusika. Izvi ndizvo zvetinoona muna Genesisi 1:26. Vakamusika akatodzana navo. Vakamusika kuti ararame saivo. Vakazoumba muiri wake. Vakauumba vechishandisa ivhu. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Genesisi 2:7. Saka tine mazwi mairi etinoona. Rimwe rinoti, "kusika". Rimweni rinoti, "kuumba". Mazwi mairi aya akasiyana. Asi anotionesa zvakanga zviri kurongerwa munhu naMwari.

Chavakasika wakanga uri mweya wemunhu. Chavakaumba wakanga uri muiri wake. Mushure mwazvo, vakafemera mweya wekupona mumiro dzomunhu wevakaumba. Mwari vakanga vaa kuisa mweya wemunhu muchiumbwa ichi. Chiumbwa chiya chakabva chaa munhu wenyama. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Genesisi 2:7. Ndikwo kusaka munhu akasiyana nedzimweni mhuka. Iwewe uri mweya. Ausi muiri wenyama. Zvokudya zvako Izwi raMwari. Ndiro rinodyiwa ngemweya wemunhu. Izwi raMwari ndiro rinoaka mweya wako. Ndiro rinokuaka iwewe. Ndikwo kusaka Jesu vakaronza vechiti, "... munhu aazoponi ngechingwa chega". Tinoerenga mazwi aya muna Ruka 4:4.

Iwewe wakabarwa ngeIzwi raMwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Petro 1:23. Ndima iyi inoti, "Imwimwi mwakabarwazve patsva, haiwa ngembeu inoora, asi ngeisikaori, kubudikidza ngeizwi raMwari rinopona mhera nariini". Saka Izwi iri ndiro rinokuraramisa. Ndiro kupona kwako. Chiro cheshe chinoraramiswa ngechakachibara. Zvino, iwewe wakabarwa ngeIzwi raMwari.

Dangani ungada kubudirira mukupona. Ungada kuti kupona kwako kugare kuchikwirira. Ungada kuti kugare kuchihambira mberi. Unosisira kuzvipa kuIzwi raMwari. Ndiro rounosisira kurarama ndiro. Isusu tiri muna Kristu. Taa nekupona kwetaa nakwo. Kupona uku kune uthende hwakakura yaamho. Ngehwekugara techibudirira. Asi hunoraramiwa muIzwi raMwari. Tinohurarama techishandisa Izwi raMwari.

Namata Uchiti

Baba vanokosha. Ndinokubongai. Mwakandipa Izwi renyu. Izwi iri rinopona. Ndiro rendinodakarira. Ndinofungisisa Izwi iri nyamashi. Ndinoripinimidza mumwoyo mwangu. Ngokudaro, ndinoakwa. Ndinogutswa. Kupona kwangu kunonaswa. Mweya wangu unodziirirwa. Izvi zvinoita kuti ndikone kurarama kupona kwemwakandirongera nyamashi. Ndinokurarama mazuwa eshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Ruka 4:4; 1 Petro 2:2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rorshona )