Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Denga Achisi Chiro Chetinoita Zvokutarisira

China, 26 Kurume 2020

"Asi nyika yedu iri mudenga, kubveyozve tinogarira kuuya kwoMuponesi, Mambo Jesu Kristu" (VaFiripi 3 ndima 20).

MuIzwi raMwari mune zviro zvakagondiswa ndiMwari. Zviro izvi zvakatoitwa. Zvakapuwa chisikwa chitsva. Asi kune vamweni vasikazwisisi izvi. Saka vanobvunza vechiti, "Atisati taa mudenga wani? Anditi takarigondiswawo?" Izvi azvisirizvo. Denga achisi chiro chetiri kutarisira. Takatobarirwa mweriri. Izvi ndizvo zvinoronza Izwi raMwari. Tinozvierenga muna VaHebheru 12 ndima 22 kuguma 24. Inoti, "Asi imwimwi mwauya kuMutunhu weZioni nokudhorobha raMwari unopona, Jerusarema romudenga, nokuhondo dzengirosi dzisikaerengeki mumushongano wedhiri nokumushongano wematangwe awo akanyorwa mudenga ...".

Erengazve ndima yetavhura ndiyo. Inoti, "Asi nyika yedu iri mudenga". Aiti, "Tichazoa nenyika mudenga". Kuronza kuti UNOTOA chibarirwe chomudenga. Karakadza mazwi aJesu. Vaiya vari kuereketa kuvaJudha. Vakati, "Inini ndakabva mudenga". Vaironza kuti vaiya vari chibarirwe chomudenga. Vakazoronza ngepadera pedu. Vakati, "Imwimwi amusiri vomunyika muno". Kunyazwi zvakanyadaro, takagara munyika muno. Saka Mukristu unogara munyika mbiri.

Izvi azvinesi kuzwisisa. Iwewe unokona kunge uri chibarirwe cheZimbabwe. Asi unokona kunge uri kugara kuAmerika. Izvozvo azvironzi kuti auchisiri chibarirwe cheZimbabwe. Uyezve, azvikusiyi uchitarisira kuzoa chibarirwe cheZimbabwe. Ngenjira imweyo, iwewe uri munyika muno hako. Asi uri chibarirwe chomudenga. Ngokudaro, une kodzero yokuwana zvifumiso zvomudenga. Une kodzero yokubatwa sechibarirwe chomudenga.

Denga ndiro kanyi redu. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Mudenga ndimwo mwetakabarirwa. Ndimwo mwetiri kutorarama tiri! Nduyo 87 ndima 4 kuguma 6 inoronza izvi. Inoti, "Pakati peavo vanondizia ndinozoereketa ndiRahabhi neBhabhironi; ringira Firistia, Thire, neEthiopia; vanoti: Uyu munhu wakabarirweyo. Ngendaa yeZioni rinozozwi, Uyu nouwo vakabarirwa mukati mwaro; ngokuti uwo Uri-padera-pezveshe unozorigwinyisa emene. Mambo Mwari unozoerenga, apo oonyoresa madzinza evanhu, Uyu wakabarirweyo". Ndima iyi iri kuronza ngepadera pechisikwa chitsva. Chisikwa chitsva idzinza revanhu. Ava vanhu vakabarirwa muZioni. Zioni iri ndiro Jerusarema romudenga. Ndiro rinoronzwa muna VaHebheru 12 ndima 22.

Isusu takabarwa patsva. Takabarwa kechipiri. Apa ndipo petakapinzwa muUmambo hweMukororo waMwari. Mukororo uyu ndiye anodakarirwa ndiMwari. Ndizvo zvetinoerenga muna VaKhorose 1 ndima 13. Atisiri kutarisira kuzopinzwa muUmambo uhu. Tinotoamwo nechekaretu. Umambo uhu inyika yomudenga. Mambo wayo ari mudenga. Ndikwo kunorongwa zviro zvayo. Hareruya!

Pupura Weiti

Inini ndakatodzana naMambo Jesu. Andisiri wenyika ino. Ndakabarirwa mudenga. Saka ndinorarama kupona kwomudenga. Ndinokurarama ndiri munyika muno. Ndine zvifumiso zvomudenga. Ndinobatwa somunhu womudenga. Pfuma yangu iri mudenga. Andikanganwi izvozvo. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 VaKorinte 15 ndima 48 kusvika 49

Johane 17 ndima 15 kusvika 16

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvatinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151* 2*5*58225# Mwari vakufumisei)