Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Wakapfeka Humwari

Chishanu, 26 Kurume 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Naavo vaakaemesa ngekaretu wakavadaidzawo; naavo vaakadaidza wakaruramisawo; naavo vaakaruramisa wakavakurisawo" (VaRoma 8 ndima 30).

Mazwi aa anodakadza yaamho! Isusu takadaidzwa. Tikaruramiswa. Tikatsandurwa dzinza kuti titodzane naMwari. Saka kupona kwako kwaa kudakadza. Kwaa kweVamwari. Ndiyo ndaa Mwari vechionekwa pouri. Ndizvo zvevanoda kuti kupona kwako kuve. Tinozvierenga muna 1 Petro 2 ndima 9. Inoti, "Asi imwimwi muri dzinza rakatsanangurwa, muri voupristi hwoumambo, dzinza rakachena, vanhu vaMwari vaakadzionera, kuti muchumaire ngemishando inesimba yaakaita uwo wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa".

Jesu vane mazwi evakamboereketa. Tinoaerenga muna Johani 17 ndima 22. Vakati, "Nouthende hwomwakandipa, ndakahupawo kwavari, kuti vaite umwe kudai tisu tiriumwe". Aya ndiwo maonero ounosisira kuzviita. Zvione uri wedzinza raMwari. Adhamu naEvha vakashaishira Mwari. Vaiya vachiri mumunda. Tinoerenga izvi munaGenisisi 3 ndima 7. Vakashaisha. Vakatanga kuona kuti vaiya vasikazi kusimira. Vakabva vatanga kudhana nokutya. Mwari vakazouya kumunda uku. Vakadaidza Adhamu. Adhamu wakavapingura. Tinoerenga mazwi ake munaGenisisi 3 ndima 10. Wakati, "... Ndazwa izwi rako ndiri mumunda, neni ndatya, ngokuti ndaiya ndiri mutitinini; neni ndahwara".

Mambo Mwari vakamupingura. Mupinguro wavo uri munaGenisisi 3 ndima 11. Vakati, "Ndiani wakuronzera kuti waiya mutitinini?". Adhamu waiya ari kuringira ndaa yake. Waiya ari kuringira chishaishi chake. Mwari avadi kuti uringire izvi. Azvisirizvo zvevanoda kuti uone. 2 VaKhorinte 5 ndima 17 inoti, "Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva". Mundima iyi mune izwi rokuti, "wonai". Rinoturikirwa kubva kuizwi reChigiriki. Izwi reChigiriki iri rinoti "idou". Rinoda kutodzana nerimweni reChiHebheru. Rinoti, "chazah". Rinoronza kuona zviri mumweya. Iwa wakapfeka Umwari. Umwari uhu ndihwo hwounosisira kuona. Izvozvo ndizvo zvinotsvakwa ndiMwari.

Mwari vanoda kuti utonge. Vanoda kuti Umwari huonekwe pouri. Vanoda kuti nyika ione Umambo hwavo pouri. Ndiyo ndaa vakakubara kechipiri. VaRoma 8 ndima 19 inoti, "Ngokuti ngokushuwira kukurutu zvakasikwa zvinogarira kuoniswa kwevana vaMwari". Kupona kwakadaro kunoshamisa. Jesu vakauya muno munyika, vechitsvaka kuti vanhu vaone Mwari. Izvi ndizvo zvewakaitawo iwewe. Wakatsanangurwa ndiMwari. Vanoda kuti vaonekwe pouri.

Erenga VaKhorose 1 ndima 27 inoti, "Kwavari Mwari vakatsanangura kuti avaziise icho chiri upfumi hwouthende hwechakafishika pakati pevemadzinza, ndiye Kristu mukati mwenyu, gonda routhende". Saka taa vedzinza raMwari. Izvi ndizvo zvezvinoronza. Saka CHIZVIONA somunhu wedzinza iri. Auchasisiri kutya Mwari. Auchasisiri kuvatiza. Vakadusa ndaa dzako dzeshe. Vakadusa kutsverudzwa kwako kweshe. Vakakuchenura. Vakakururamisa. Vaa kuda kuti upone somunhu wedzinza ravo. Wakarurama savo. Hareruya!

Pupura Weiti

Ndakatsanangurwa ndiMwari. Vanoda kuti nyika ivaone pendiri. Saka ndinozviona somunhu wedzinza ravo ndechirarama kupona kweVamwari. Nyika inoona kururama kwavo pendiri. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Pita 2 ndima 9

2 Vakorinde 3 ndima 18

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa:https://bit.ly/shonachurch