Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Munhu Une Kugonda Aatsvaki Kutanga Aona NgeMadziso

China, 8 Kubvumbi 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Zvino kugonda kutenda gwinyiso reizvo zvinogarirwa, gwinyiso rezviro zvisikaoneki" (VaHebheru 11 ndima 1).

Ungaa uri kupemberera kubarwa kwako. Sekuru vako vobva vakutumira shoko vechikuziisa kuti vakutengera motokari. Ava vanenge vari sekuru vane mare. Uyezve vanodakarira kupa. Iwewe unozoashira shoko iri. Wobva watotanga kudakara. Unenge usati waona hako motokari yakhona. Asi unenge waa kutoidakarira. Ukwokwo ndikwo kunozwi kugonda. Unenge uri kugonda ndisekuru vako ava. Ngokudaro autsvaki kutanga waona motakari yakhona.

Unenge uri kugonda ndisekuru vako. Uchigonda kuti avanyepi. Ndiyo ndaa wadakara. Zvisirizvo, waizosara usikazi kugutsikana. Ndizvo zvounosisirawo kuita ngeIzwi raMwari. Funga somunhu anogonda ngeIzwi raMwari. Ereketa somunhu anogonda ndiro. Pona somunhu anogonda ndiro. Zviro zvako zvinozohamba zvakanaka.

Umweni munhu wakambodemba echiti Mwari vaiya vaereketa kwaari vechigondisa kumuporesa, kumupfumisa nokupetudza zvaaiya abirwa. Asi ena waiti aana kunge aona zviro izvi. Munhu uyu waiya asikagondi ndiMwari. Ndiyo ndaa akaereketa echidaro. Mwari vangakugondisa zvifumiso. Vangakugondisa kupona kwokunyisa. Unosisira kubva wagutsikana kuti watoa nezviro izvi. Humweni umbowo hwoungada ngehwei?

Gutsikana ngeIzwi raMwari. Funda kugonda ndiro. Usaemera kutanga waona zverinokugondisa zvakhona. Ashira Izwi ravo uzopona somunhu ariashira. Kugonda kwako ndikwo kunoonisa kuti waa nezviro izvi. Ndizvo zvinoita munhu anogonda ndiMwari. Akagondiswa zviro ndiMwari unobva atozviona seaa nezviro izvi.

Pupura Weiti

Kugonda kwangu kunopona. Kunoshanda. Kupona kwangu kwakaema paizwi raMwari. Dutu ringauya haro. Ndinoramba kuzungunyiswa ndiro ngokuti kugonda kwangu ndikwo kunondipupurira. Runondipupurira kuti ndine zviro zvendaa nazvo. Kunyazwi zviro izvi zvisati zvaa kuonekwa. Ndine pfuma yendakapuwa. Pfuma iyi iri munaKristu. Ndinopona somunhu ane pfuma iyi. Ndinopona somunhu ane simba. Ane nyasha. Ane utano hweVamwari. Ane pfuma yeVamwari. Ndichagara ndechinyisa ngokuti ndinopona muIzwi raMwari. Ndiro rendinoshandisa pakupona kwangu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vahebheru 11 ndima 6

Matiyo 15 ndima 28

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch