Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 16 Kubvumbi 2018

Vakakutsanangura

"Imwimwi amuzi kunditsanangura, asi ndakamutsanangura Inini, ndikamuemesa kuti muende, mubare michero, nokuti michero yenyu igare; kuti kunyazwi chiinyi chomunozokumbira kunaBaba ngezina rangu, vachipe kwomuri" (John 15:16).

Vamweni Vakristu vanotsvaka kuzia kuti vakadaidzwa ndiMwari here. Vanotoguma pakuneseka ngendaa iyi. Izvi zvakaita kuti vakawanda vasakona kudira Mwari zvakanaka. Vanenge vechingotsvaka chaicho chevakadaidzirwa ndiMwari kuti vaite. Asi izvi azvisirizvo zvetinopangirwa ngeBhaibheri. Aritipangiri kuti titsvake kuzia zvetakadaidzirwa ndiMwari. Saka zviro izvi azvisisiri kukunesa nakamwe. Iwewe wakatsanangurwa ndiMwari. Izvozvo ndizvo zvega zvakakosha.

Erengazve mazwi etaboura ndiwo. Jesu ndivo vakaaronza. Anoti, "Imwimwi amuzi kunditsanangura, asi ndakamutsanangura Inini ...". Mazwi aya anoshamisa yaamho! Kutsanangura uku ndikwo kusarudza. Uyezve, Bhaibheri rinoti ,"Ngokuti vazhinji vanodaidzwa, asi vashomanani vanotsanangurwa". Tinoerenga mazwi aya muna Mateu 22:14. Kutsanangurwa ndikwo kwakakura. Kunopinda kudaidzwa. Iwewe uri umwe wevaya vakatsanangurwa. Vakatsanangurwa ava vashomanani. Hareruya.

Jesu ndivo vakaronza mazwi aya. Kudaidzwa kwevaironza kudaidzirwa kuti vaponeswe. Zvino, nyika yeshe yakadaidzwa kuruponeso. Asi kune vaya vanotenda kudaidzwa uku. Vanhu ava ndivo vanobva vaponeswa. Ndivo vakatsanangurwa vacho. Ndivo vakatsanangurwa. Ndivo vakatsaurwa kubva munyika. Vakatsaurirwa kuna Mwari.

Iwewe unokona kunge wakabarwa patsva. Izvi zvinoronza kuti wakatsanangurwa. Wakaduswa munyika ino. Nyika iyi ine njodzi. Zviro zviri mweiri zvinoparara. Waa mukupona kutsva. Kupona uku kwakazara uthende. Uthende hwacho ahuperi. Mwari ndivo vakaronga kukupa kupona kwakadaro. Vakazvironga nyika isati yaapo. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaEfesu 1:4. Ndima iyi inoti, "Kudai ngezvaakatitsanangura mwaari ngorudo nyika isati yasikwa, kuti tiite vakacheneswa nevasina ndaa pamberi pake".

Asi vamweni vanhu avakoni kuashira gwinyiso iri. Vanofunga kuti ivo vashaishi. Ngokudaro, Mwari aakoni kuvaashira. Avafungi kuti Mwari vakavatsanangura. Asi Mwari vakakutsanangura. Vakakutsanangura usati wavazia. Mwari vanokuona somunhu akakosha. Saka chirekera kuzviona somunhu ane ndaa. Chirekera kuzviona somunhu ane zvishaishi. Ungazopedzesera waa kuzviona somunhu asina kukosha kuna Mwari. Mwari vakakutsanangura. Vanoda kuti uthende hwavo huonekwe pouri. Saka iwewe unosisira kuzwisisa chiro ichi. Chinosisira kujeka mumweya wako.

Namata Uchiti

Baba vekudenga vendinoda. Ndinokubongai. Mwakanditsanangura. Mwakandiita mudziyo wenyu. Munoda kuti ndigumise Vhangeri kuvanhu. Ndinokubongai. Nyasha dzenyu dziri kushanda mukupona kwangu. Dziri kushanda ngesimba rakakura. Ndinokoshesa nyasha idzi. Ndinodzirekera dzechishanda mwendiri. Mweya wangu wagwinyiswa. Wapuwa simba. Waripuwa ndiMweya Wakachena. Ndaa kushandisa unyanzvi hwenyu kuita zviro zvangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfeso 3:8-10; 1 Petro 2:9; 2 VaTesaronika 2:13

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munokona kuwana Rhapsody reshe pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )