Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 16 Kubvumbi 2019

NDIVO VANOJEKESA ZVAKAFISHIKA ZVAMWARI

"NaapoMweya wegwinyiso wauya, unozomutungamirira mugwinyiso reshe ..." (Johani 16:13).

Mambo Jesu vane mazwi evakamboereketa. Vakanga vari kuaereketa kuvadzidzi vavo. Vakaaronza vaa pasinde kukwira mudenga. Tinoaerenga muna Johani 16:12. Vakati, "Ndichine zviro zvizhinji zvokumuronzera; asi amukoni kuzviashira zvino". Vakabva vaereketa mundima inoteera yacho vechiti, "Naapo Mweya wegwinyiso wauya, unozomutungamirira mugwinyiso reshe". Mwari vane zvimweni zviro zvakadzama. Zviro izvi zvakafishwa kuvanhu. Azvizwisisiki ngemipinimidzo yevanhu. Ngezve muUmambo hwaMwari. Zvino, Jesu vaida kutidetsera kuzwisisa zviro izvi. Asi avazi kuzozviita. Vakasiira Mweya Wakachena mushando uyu. Saka Mweya Wakachena ndivo vaa kutijekesera zviro izvi. Zviro zvetakapuwa ndiMwari. Avazi kuita zvokutitengesera zviro izvi.

1 VaKhorinte 2:9-12 inoti, "Asi kudai ngezvakanyorwa kuti: Izvo zvisikazi kuoneka ngemadziso nokuti kuzwika ngenzee nokuti zvisikaziikanwi mumwoyo mwevanhu, izvo ndizvo zvaakanasirira Mwari kwavari vanomuda. Zviro izvi Mwari wakazvionisa kwetiri kubudikidza ndiMweya; ngokuti Mweya unotsvakisisa zveshe, kunyazwi noudzamu hwaMwari. Ngokuti ndiani munhu anozia zvomunhu, kwega mweya womunhu uri mukati mwake? Ngokudarozve akuna unozwisisa zvaMwari kwega Mweya waMwari. zvino atizi kuashira mweya wenyika, asi Mweya unobva kunaMwari, kuti tizwisise zvipo zvakapuwa kwetiri ndiMwari". Saka tinobonga Mwari. Ndivo vakaronga kuti Mweya Wakachena vagare mwetiri!

Mwari vane zviro zvevakatipa. Vakatipa zviro izvi pachena. Avazi kutitengesera. Zvino, Mweya Wakachena ndivo vanotionisa zviro izvi. Ndivozve vanotidetsera kuzvitora. Asi kune vakawanda vanotama hanya naMweya Wakachena. Saka vanopona vasina zviro izvi. Vamweniwo avatozii kuti vane zviro izvi. Avazii kuti ngezvavo. Mwari vane kupona kwevakavapa. Asi avazvizii. Kupona uku kunoshamisa. Asi vanopona muchidima. Vanotambura. Vanoita sevanhu vasina chevakapuwa ndiMwari.

Kune vanhu vane Mweya Wakachena. Vanhu vakadaro avasisiri kupona muchidima. Avasisiri kusazia zviri mberi. Mweya Wakachena kujeka. Ndivo kujeka kwokupona. Kunokuonisa zvewakapuwa ndiMwari. Kunoita kuti ukone kutora zviro izvi. Zviro izvi zviri muna Kristu. Mwari vane zvifumiso zvevakakupa. Vakatokupa karetu. Vanoda kuti unakirwe ndizvo. Vakakupa kupona . Uku kupona kwakazara. Vakakupa kururama. Vakakupa utano hweVamwari. Vakakupa pfuma. Vakasuka zvishaishi zvako. Vanoita kuti ukone kudyidzana naBaba. Izvi zveshe zviropafadzo. Asi Mweya Wakachena ndivovanokuonisa zvifumiso izvi. Ngepadera pazvo, ndivo vanokufundisa kuzvishandisa. Iyi inotoa imweni yemishando yavo.

Pupura Weiti

Mweya Wakachena ndivo mudzidzisi wangu. Ndivo vanonditungamirira. Vanozadza mwoyo wangu ngemazano akanaka. Ngokudaro, ndinopona zvakangwara. Ndinoronga kupona kwangu zvakanaka. Mweya Wakachena vanoita kuti ndizwisise zviro zvemweya. Ndaa wedzinza ravo. Saka ndinopona somunhu wedzinza ravo. Ngokudaro, ndinotutsira kuzwisisa kupona kwaKristu. Kupona uku ndikwo kwendaa kupona. Akuzwisiswi ngevanhu vomunyika muno.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Ruka 15:11-32; Rute 1-4

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguagesdl )