English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Mugubera, 21 Kubvumbi 2018

Mwari Vacharamba Vechiita Mushando Wakanaka Mwouri

"Ndechigonda ichi, kuti uwo wakatanga mushando wakanaka mukati mwenyu, unozouita kuti uperere metsa pazuva raJesu Kristu" (VaFiripi 1:6).

Mweya Wakachena vane mushando wevakatanga mwouri. Vakatanga mushando uyu zuva rawakavaashira. Wakavaashira kuti vagare mwouri. Avazi kungogara vakanyarara mwouri. Vane mushando wevari kuita. Kristu Jesu vakazvipa kwetiri. Vakanga vechida kuti tive vanhu vakatsanangurirwa kwevari. Vaida kuti tive vanhu vanoshingairira mishando yakanaka. Ko, mishando yakanaka ngeiri?

Mishando yakanaka mishando yekugonda. Mishando yokururama. Simba raMweya Wakachena ndiro rinokushandisa kuita mishando iyi. Unokona kunge uchishingairira kuita mishando yakanaka. Unokona kunge une shungu dzokuita mishando yakanaka. Mweya Wakachena ndivo vanenge vari kukupa shungu dzeshe idzi. Ndivo vanenge vari kushanda mukati mwako. Ndivo vanoita kuti ushingairire kuita mishando yakanaka. Izvi ndizvo zvetinooneswa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna  VaEfesu 2:10. Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi rechiti, "Ngokuti tiri mushando wemaoko aMwari. Mwari ndivo vakatisika. Vakatisika patsva muna Kristu Jesu. Vakatibara kechipiri. Vakaita izvi kuti tiite mishando yakanaka. Iyi mishando yevakanga vagara vatirongera".

Ndikwo kusaka Phauri akaereketa echiti, "Ndechigonda ichi, kuti uwo wakatanga mushando wakanaka mukati menyu, unozouita kuti upere metsa pazuva raJesu Kristu". Izvi zvinoronza kuti Mwari vacharamba vechingoita mishando yakanaka mwetiri. Mukuru wacho ndiye ari kushanda ari mwouri. Saka ucharamba uchingoita zviro zvinobudirira.

Asi dangani umweni angati, "Ndinozia hangu kuti ikozvino ndiri kuita zviro zvakanaka. Asi andizii kuti zvicharamba zvakadaro here. Ndingasakona kuita zvakanaka mangwani". Usaneseka hako! Mwari ndivo vari kushanda mwouri. Zvino, vakatironzera zuva ravanopedza kushanda uku. Avazi kupedza vhiki rinouya. Avazi kupedza mumasure mwemakore mairi. Vari kupedza pazuva rinouya Jesu. Vari kupedza zuva rekubvutwa kweChiara. Saka ucharamba uchingobudirira. Ucharamba uchinyisa.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwakandipa Mweya wenyu Wakachena. Mweya Wakachena ava vanokosha. Vaa kugara mwendiri. Ndivo vari kushanda mwendiri. Vari kuita kuti ndidakarire kuita zvinokudakadzai. Vari kuita kuti ndikone kuita zvinokudakadzai. Azvichakoni kuti ndinyiswe. Azvichakoni kuti ndikurirwe. Ndicharamba ndechinyisa. Ndicharamba ndechiita zviro zvinobudirira. Ndicharamba ndechibereka michero yekururama. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Johane 14:16-17; VaEfeso 2:10; 1 Johane 4:4

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munokona kuwana Rhapsody reshe pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )