Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

(Mufudzi Chris Oyakhilome vachange vari muZimbabwe musi wa7 Chivabvu. Tumai sms kana WhatsApp pa: 0772215931, tikunyoresei)

Chishanu, 21 Kubvumbi 2017

Vakakupinza Muugaro Hwakafara

"Wakandiunza muugaro hwakafara, wakandinunurira, ngokuti wakadakara ndini" (Nduyo 18:19).Mundima iyi mune mazwi anoti, "muugaro hwakafara". Mazwi aya anoronza ndau yakakura. Anoronzawo ndau ine ufumi. Iwewe unokona kunge wakabarwa patsva. Izvi zvinoronza kuti uri mwana wedzinza raAbrahama. Saka fuma yaKristu ndeyakowo. Izvi zvinoronza kuti nyika yeshe ngeyako. Azvichakoni kuti uchiva murombo. Azvichakoni kuti uerengerwe kuvarombo. Ungaa hako murombo. Asi iyi inenge ichingova sarudzo yako. Mwari vakatokudusa muurombo. Vakakupinza mundau ine ufumi.2 VaKhorinte 8:9 inoronza ichiti, "Ngokuti imwimwi munozia nyasha dzaMambo wedu, Jesu Kristu, kuti kunyazwi iye waiya mupfumi, asi ngendaa yenyu wakaita murombo, kuti imwimwi ngourombo hwake muite vapfumi". Ndima iyi inoronza ichiti, "kuti muite vapfumi". Aitipi, "kuti mukumbire kuti muve vapfumi". Iwewe uri muna Kristu. Saka wakatoitwa mupfumi. Izvi ndizvo zvazvinoronza. Iyi ndiyo ndaa Mweya Wakachena vakaronza vechiti, "... zviro zveshe ngezvenyu". Vakashandisa Phauri kuereketa mazwi aya. Akaaronza echinyora kuChiara. Tinoaerenga muna 1 VaKhorinte 3:21. Saka usazviona somunhu mudoko. Usafunga somunhu mudoko. Ndiwe muridzi wenyika ino yeshe.Zvino, zviro zvako zveshe zvakanaka. Apana chinoshooreka. Wakakoverwa zviro zvakanaka. Ichi chiro chinodakadza yaamho. Tinochioneswa ngeMunyori weNduyo. Tinoerenga mazwi ake muna Nduyo 16:6. Wakati, "Bote rokupimisa randipimira ndau dzakanaka; ndinayo nhaka yakanaka". Zviro zvako zveshe zvakanaka. Asi vamweni Vakristu avazii izvi. Vanochochora zvevamweni. Vanoshuva kuti vapuwe zvakapuwa vamweni. Apana ndaa yekuita izvi. Iwewe wakapuwa pfuma yakanaka. Pfuma iyi aikoni kuparadzwa. Yakanyorwa zina rako.Iri rinotoa gwinyiso. Riashire. Ngaritungamirire kurarama kwako. Mwari vakakupa zviro zveshe. Zvimwe, ngezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimwe, ngezviya zvinodiwa pakudira Mwari. Izvi ndizvo zvatinoerenga muna 2 Petro 1:3. Zviro izvi zviri mumweya mwako. Saka usazviona somunhu anotama. Usaona sokuti pane chingakukonesa kuwana zvaunoda. Usaona sokuti pane chingakukonesa kuita zvaunoda. Pangaa nezviro zvaunotsvaka. Zviro izvi zvinokona kunge zviri zvepamweya. Zvinokona kunge zviri zvepano panyika. Zviro zveshe izvi zviri mukati mwako. Zviri mumweya mwako. Zvitore imwomwo. Mumweya mwako ndimwo munowanikwa zviro zvokupona. Ndizvo zvatinoronzerwa muna Mazwi Akangwara 4:23.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokubongai. Mwakandidakadzisa. Mwakandipa madakadziso eshe epamweya. Madakadziso aya ari mundau dzekumatenga. Anowanikwa muna Kristu. Ndine pfuma. Pfuma iyi yakanaka yaamho. Ndinoashira madakadziso enyu. Ndiwo andinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiri mwana wedzinza raAbrahama. Pfuma yaKristu, ndeyanguwo. Ndini muridzi wenyika ino. Mwakandipa zviro zveshe. Zvimwe, ngezviya zvinodiwa pakurarama. Zvimwewo, ngezviya zvinodiwa pakudira Mwari. Saka andina chandisina. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

VaRoma 8:17

Nduyo 16:5-6

Firemoni 1:6 ASV

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )