Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 15 Chivabvu 2019

Tinopona MuMweya

"Sezvo taa vanopona mumweya, ngatiraramei mumweya" (VaGaratia 5:25 KJV).

Isusu tiri Makristu. Atipoti techibuda mumweya. Tinorarama mumweya. Tinorarama muna Mweya Wakachena. Kua mumweya kune zviiri zvezvinoronza. Kunokona kuronza kubva munyika muno. Unobva wapinda munyika yemweya. Unobva watanga kuona zviro zviri munyika iyi. Unenge usisiri kuzwa zviri kuitika pouri. Unenge woita souri kurota. Asi izvi zvinongoitika kwenguva doko.

Kua mumweya kune zvimwenizve zvokunoronza. Izvi ndizvo zvakanyanya kukosha. Kunoronza kubarirwa muMweya. Madziso ako anenge avhurika. Anenge aa kuona zviro zviri mumweya. Izwi raMwari ndiro rinenge riri kukuonesa zviro izvi. Unenge waa kuzvizwisisa. Mweya Wakachena ndivo vanenge vari kukudetserawo kuzwisisa zviro izvi. Unenge uri munyika muno hako. Unenge usiri kurota. Unenge usikazi kuita zvokuduswa munyika muno. Asi unenge waa kuzwisisa kuti uri mweya. Ngokudaro, unenge waa kukoshesa zviro zvepamweya. Unenge waa kuzia kuti uri chisikwa chomudenga. Unenge uri pamwepo nevanhu vomunyika muno. Munenge muri kuona zvakatodzana. Asi iwewe unenge uchizvizwisisa ngenjira yakasiyana neyavo.

Isusu taa vanopona mumweya. Ngokudaro, tinosisira kurarama mumweya. Izvi ndizvo zvetakurudzirwa ngendima yetaboura ndiyo. Saka rarama somunhu ari muMweya. Usararama somunhu ari munyika muno.

Izvi ndizvo zvetinoona pavana vaIsuraeri. Vana ava vakabuda munyika yeEgipite. Vane mhepo yakanga yakavaputira. Mhepo iyi yakanga yakasiyana neyakanga yakaputira vamweni. Izvi ndizvo zvetinooneswa ngeBhaibheri. Tinozviona muna Ekisedhusi 13:21. Ndima iyi inoti, "Mambo Mwari wakahamba pamberi pavo masikati ngemvumi yegore, kuvatungamirira munjira, nousiku ari mumurazvu womuriro, kuvajekisira, kuti vahambe masikati nousiku". Vana ava vaia nemvumi yegore. Madeekoni, vaia nomurazvu womuriro. Saka chando chemadeekoni chaisava tonhora. Zuwa remasikati raisavapisha. Vakanga vakaputirwa ndiMweya Wakachena.

Izvi ndizvo zvetakaitawo isusu nyamashi. Tinorarama muMweya Wakachena. Taa kugara munaKristu. Mweya Wakachena vanogara mwouri. Saka unohamba wakavatwara. Unoenda navo kweshe kwounoenda. Mhepo iri pouri yakazara Mweya Wakachena. Saka wakasiyana nevanhu vomunyika muno. Saka ungapinda mumhatso. Ungawana vanhu veshe vakatsamwa. Kudakara kunobva kwauya mumhatso umwu. Ndiwe unenge wauya nokudakara uku. Ungawana vanhu vari muchidima. Ungavawana vari kukundikana mukupona. Asi unovaunzira kujeka. Ngokuti uri kujeka kwenyika. Ngokudaro vanobva vatanga kubudirra. Hareruya.

Tonga zviro pouri apapo. Unza Mweya Wakachena pandau iyi. Rarama muMweya. Mumweya ndimwo mwewakabarirwa. Mwari ndivo vakakubara.

Kumbira Weiti

Ndinomubongai, Mweya Wakachena vanokosha. Ndimwi munogara mwakandiputira. Ndimwi mhepo yendinofema. Saka ndimwi munondidetsera mukupona. Mwakaita kuti kupona kwangu kusiyane nokwevanhu vomunyika muno. Mwakakuita kuti kunake. Ndinotonga munyika yangu. Ndinounza kudakara mweiri. Ndinounza kunyarara mweiri. Ndinoita kuti vanhu vari mweiri vabudirire. Ndinoita kuti vanyise mukupona. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mabasa 1:8

VaRoma 8:9

VaGaratia 5:16

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguagesdl )