Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

WAA MWEVARI. SAKA WAA WEDZINZA RAVO

Chishanu, 15 Chivabvu 2020

"Naavo vaakaemesa ngekaretu wakavadaidzawo; naavo vaakadaidza wakavaruramisawo; naavo vaakaruramisa wakavakurisawo" (VaRoma 8 ndima 30).

Pana Jesu Kristu ndipo petinoona Mwari Baba. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaHebheru 1 ndima 3. Izvi ndizvo zvetaawo isusu. Takaitwa vedzinza raMwari Baba. Ndizvo zvevanoronza muna Johani 17 ndima 22. Inoti, "Nouthende hwomwakandipa, ndakahupawo kwavari, kuti vaite umwe kudai tisu tiriumwe".

Kristu vakatambura. Kutambura uku ndikwo kwakaunza dzinza reMakristu. Izvi ndizvo zvinoronzwa ngeBhaibheri. Rinoronza ngezvekutambura kwaKristu. Rinoronzawo ngezveuthende hwaizoteera. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Petro 1 ndima 11. Isusu tisu uthende uhwohwo. Tisu vanhu vacho vedzinza raMwari. Tisu kudakara kwakaonekwa ndiJesu. Kudakara uku ndikwo kwakaita kuti vazvipire kufa. Vakafira pamuchinjiko. Rufu urwu rwaidhanisa. Asi ivo avazi kuita hanya nazvo. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaHebheru 12 ndima 2. Saka Mukristu aachina chaachadhana. Jesu vakatotora kudhana kwacho. Vakabhadhara zvaidiwa. Saka taa kukona kurarama kupona kweVamwari. Pangaa nezvingadiwa kuti ubudirire mukupona. Wakatopuwa zviro zveshe izvi. Jesu vakafa. Saka iwewe waa kukona kurarama. Waa kukona kurarama kupona kwepadera. Waa kukona kurarama kupona kworunako. Hareruya!

Jesu vakazoikwa. Asi avazi kurovera muiba umwu. Izvi ndizvo zvinonyanya kudakadza. Vakamukamwo. Vakamuka pazuva rechitatu. Vaiya vanyisa rufu. Ndiyo ndaa vakamuka. Mwari ngavafumiswe! Rufu aruzi kukona kuramba rwakavasunga. Saka apana chichakona kukusungawo nyamashi. Apana chingakukonesa kurarama kupona kweVamwari. Dangani waiya usikakoni kuhamba. Chimiruka izvozvi. Tanga kuhamba! Uthende hwauya. Kupona kweVamwari kwauya. Saka siya chirwere ichocho. Kristu vaa mukati mwako. Ndivo vanoita kuti ukone kurarama kupona kweVamwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna VaKhorose 1 ndima 27.

Aya ndiwo mashoko akanaka. Ndiwo akaunzwa ndiJesu Kristu. Taa kukona kunyisa zviro zvomunyika muno. Taa kukona kubudirira pane zvetinoita. Taa noutano hwakanaka. Tapfuma. Jesu vakatipinza muuthende hwavo. Vakatiita vedzinza ravo. Nyika yaa kuvaona petiri. Izvi ndizvo zvetinoona muna 1 Petro 2 ndima 9. Inoti, "Asi imwimwi muri dzinza rakatsanangurwa, muri voupristi hwoumambo, dzinza rakachena, vanhu vaMwari vaakadzionera, kuti muchumaire ngemishando inesimba yaakaita uwo wakamudaidza kubva muchidima, kuti mupotere mukujeka kwake kunoshamisa".

Pupura Weiti

Mwari vanoonekwa pendiri. Nyasha dzavo dzinoonekwa pakupona kwangu. Mazano avo anoonekwa pendiri. Kururama kwavo kunoonekwa pendiri. Kunoonekwa zvakajeka. Inini ndiri kujeka kwavo. Ndinovhenekera munyika ine chidima. Ndinoshandisa kururama kwaMwari kunasirisa nyika yangu. Kururama uku kuri mumweya wangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Petro 2 ndima 9 AMP

Johane 17 ndima 22 AMPC

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni Zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)