English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 16 Chivabvu 2018

Ausi WeNyika Ino

"Asi imwimwi mwakauya kuMutunhu weZioni, nokuguta raMwari vanopona, Jerusarema riri mudenga, nokumazana nemazana evatumwa vasikaerengeki" (VaHebheru 12:22 KJV).

Mwari vanoda kuti uzie Izwi ravo. Vanoda kuti mweya wako urovedzerwe muzviro zvemweya. Vanoda kuti mweya wako ufundiswe kupona kwemweya. Izvi ndizvo zvinozoita kuti ukone kurarama muna Kristu. Dangani wakabarwa patsva. Izvi zvinoronza kuti wakabarirwa muna Kristu. Muna Kristu ndimwo mwawaa. Ndimwo mwawaa kurarama uri. Eya, Kristu munhu. Asi Kristu indauzve yokugara. Ndimwo mwawaa kugara. Kupona kwemwo ndikwo kwawaa kurarama.

Muna Kristu ndimwo mwounopuwa mazano eshe aMwari. Ndimwo mune dura reshe reziyo. Vanhu vanogaramwo vanokona kuzwisisa zvisikazwisisiwi ngevanhu venyika ino. Kwavari, kupona achisiri chiro chisikazwisisiki. Kwavari, kunongoa munyorododo. Kunongoa kudakara kwega. Kwakazara uthende. Vanhu vari muna Kristu vanoshanda nemazano aMwari. Vanorarama mukururama. Vanonyisa zviro zvenyika ino. Avana chiro chingavanyisa. Avasiri venyika ino. Saka Kristu indau inoshamisa!

Jesu vane mazwi evakaereketa. Tinoaerenga muna Johani 15:19. Vakati, "Ndakakutsanangurai, ndikakubvisai munyika ino" (KJV). Saka waa kusisira kurarama uri muna Kristu! Kristu iguta. Ndiro guta rawaa kugara mweriri. Kristu inyika. Ndiyo nyika yawaa kugara mweiri. Mundima yataboura ndiyo taerenga ngepadera pemutunhu. Kristu ndiwo mutunhu uyu. Mutunhu uyu unozwi Zioni. Mumutunhu umwu ndimwo mune guta raMwari vanopona! Isusu taa kugara mumutunhu umwu. Ndiwo mutunhu une mhatso yaMambo Mwari. Ndimwo mune runako rwaMwari rweshe. Ndimwo mune uthende hwaMwari hweshe. Izvi ndizvo zvetinoona muna Nduyo 50:2. Ndima iyi inoti, "Kubva muZioni, kuperera kwounaku, Mwari unojeka". Ndiyo ndaa kupona kwako kuchisisira kua norunako. Ndiyo ndaa kupona kwako kuchisisira kua neuthende.

Muna 2 VaKhorinte 5:17, Bhaibheri rinoti, "Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva, zviro zvekaretu zvapinda; wonai, zvaitwa zvitsva". Unokona kunge uri muna Kristu. Izvi zvinoronza kuti waa chisikwa chitsva. Zviro zvekaretu zvakapera. Kunyiswa chiro chekaretu. Urwere chiro chekaretu. Kutama simba chiro chekaretu. Kupererwa ngemazano chiro chekaretu. Kukurirwa chiro chekaretu. Zviro zveshe izvi zvakapera. Waa nokupona kutsva. Waa kutonga Sathani. Waa kutonga masimba echidima.

Pupura Uchiti

Kristu indau. Mwavari ndimwo mwendinorarama ndiri. Ndimwo mwendinohamba ndiri. Ndimwo mwendinowana zina rangu. Kristu ndivo ungwaru hwangu. Ndivo kururama kwangu. Inini ndinoda Mwari. Ndakadaidzwa ndiMwari. Ndiripo kuita mishando yavo. Saka zviro zveshe zvaa kundidetsera. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Johane 15:19; VaKorose 1:12-13

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munokona kuwana Rhapsody reshe pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguages )