Chikunda English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 16 Chivabvu 2019

Vanogonda Ndiwe

"Ndakakohomerwa pamwepo naKristu; asi andinipi ndichapona, asi ndiKristu unopona mukati mwangu. Nendaramo yendinopona zvino munyama, ndinopona ngokugonda kuri kunoMukororo waMwari, uwo wakandida, akadzipira ngendaa yangu" (VaGaratia 2:20).

Jesu vakatwara marwadzo omuchinjiko. Avazi kutya marwadzo aya. Kukohomerwa pamuchinjiko kwaidhanisa. Kwaingoitwa kuvanhu vasikazi kunaka zvega. Kwaingoitwa kuvanhu vainge vapara ndaa zvega. Asi Jesu vakatenda kukohomerwapo zvakanyadaro. Vakanga vechizia kudakara kwaia mberi. Vaizia kuti vakanga vachazowana uthende. Izvi ndizvo zvetinoronzerwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna VaHebheru 12:2. Iwewe ndiwe kudakara kwevaiona. Vakaona zvakanga zvichazoa iwewe neni.

Jesu vaida kuti isusu tive uthende hwaMwari. Vaida kuti tive kururama kwaMwari. Vaida kuti tive vanhu vedzinza raMwari. Ndiyo ndaa vakatifira. Mwari vakanga vechida kuti isusu tive nokupona. Vaida kuti tive nokupona uku kwakaperera. Ndiyo ndaa Jesu vakatifira. Kutifira ndikwo kwaidiwa kuti tiwane kupona uku. Ndikwo kwaidiwa kuti tive vakarurama. Ndikwo kwaidiwa kuti tipfume, tive noutano hwakanaka, titonge zviro zvomunyika muno, nokuwana zviro zvakanaka nokusikaperi. Hareruya.

Jesu vaizia zvevakanga vari kuita. Vaizia kuti zvinoshanda. Vaigonda nesu. Ndiyo ndaa vakatipa kupona kwavo. Ndiyo ndaa vakatiita vedzinza ravo. Vaida kuti tiashire Vhangeri ravo. Izvi ndizvo zvaizoita kuti titodzane navo. Izvozvi, tatodzana navo. Izvi ndizvo zvetinoziiswa muna 1 Johani 4:17. Jesu vaizia kuti taizoa vedzinza ravo. Vaizia kuti taizoa vedzinza reVamwari. Mwari ngavafumiswe!

Saka ashira zvevakatiitira izvi. Tenda kuti ndivo Muponesi. Ashira zvevakakuita. Tsanangura kudakara. Tsanangura kupfuma. Tsanangura kubudirira. Tsanangura kugara uchinyisa nguwa dzeshe. Ivo vakakufira. Vakazomuka kuvakafa. Vane zvevakanga vechida kuti uwane. Tenda kuti waa nezviro izvi zveshe. Tsanangura kuti kupona kwako kugare kune uthende. Izvi ndizvo zvinoita kuti Mambo vairikidzwe. Ndivo vakakuda. Ndivo vakakufira. Vaigonda ndiwe. Saka rarama kupona kwevakakurongera.

Pupura Weiti

Zvinoronzwa ndiMwari ndizvo zvendiri. Ndiri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rangu naJesu tiri pamwepo. Ndiri kurarama kupona kwendakarongerwa ndiMwari. Ndini wevaishuwira kuwana. Ndakapfuma. Ndine utano hwakanaka. Ndine simba. Ndinogara ndechinyisa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKorinte 5:15

VaRoma 8:37-39

VaHeberu 12:2

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguagesdl )