English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Mugovera, 20 Chivabvu 2017

Kugutsikana KweGwinyiso

"Ngokuti kupona kunopindaa kudya, nomuiri unopinda zvokufuka" (Ruka 12:23).Kupona akugutswi ngemare kwega. Augutswi ngezviro zvenyika ino. Augutswi ngemafaro emunyika muno. Kune vamweni vakaunganidza pfuma yakawanda. Kunyangwe zvakadaro, avazi kugutswa ndizvo. Kune vamweni vanotsvakawo kugutsikana mukupona. Ngokudaro, vanotsvaka kua nemare yakawanda. Vanotsvaka kua neshamwari, nevana vakawanda. Vanotsvaka kua nomukurumbira. Vanofunga kuti zviro izvi ndizvo zvichaita kuti vagutsikane nokupona kwavo. Izvi azvisirizvopi. Munhu anosisira kuzia mushando waakapuwa ndiMwari. Anosisira kuuita. Anosisira kuupedza. Ndikwo kuti agutsikane pagwinyiso. Asi anosisira kua muna Kristu kuti azie mushando uyu.Muna Johani 4:34, Jesu vakaronza vechiti, "... kudya kwangu ndikwo kuita kuda kwouwo wakandituma, nokupedza mushando wake". Ichi ndicho chinosisirawo kunge chiri chinangwa chako. Ndipo panosisira kubva kudakara kwako. Ndipo pane kugutsikana kwako. Munhu mweya. Zviro zvepamweya ndizvo zvakanyanya kukosha mukupona kwake. Izvi ndizvo zvaunosisira kuzwisisa. Saka kudakara kwake kuri mumweya mwake. Kunoapo kana achinge aita zvaakarongerwa ndiMwari. Mwari vane mushando wevakarongera kupona kwako. Iwewe unosisira kuzia mushando uyu. Unosisira kuuita. Ndikwo kuti uwane kudakara mukupona. Ndikwo kuti ugutsikane nokupona kwako.Ko, wakambozvibvunzawo here uchiti, "Mwari vanonyanya kuda chii pakupona kwangu?" Mwari vane zvavanoshuva kuona pauri. Iwewe unosisira kuzia zviro izvi. Unosisira kuzvidakarira. Unosisira kutsvaka kuzviita. Ndizvo zvinozoita kuti ugutsikane. Aasi munhu weshe anodakarira zvaakarongerwa ndiMwari. Asi iwewe unosisira kuzwisisa zviro zvepamweya. Fundira kuzvikoshesa. Ndikwo kuti uzokona kudakarira zvavakakurongera izvi. Vavarira kudakadza Mwari pazviro zveshe. Ivo vanozozadza mwoyo wako ngekudakara.Funda Izwi raMwari. Hambidzana naMweya Wakachena. Wana mishando yaunoita muchechi. Ndikwo kuti ugume pakuzia zvakarongerwa kupona kwako ndiMwari. Unozozia kupona kwevanoda kuti urarame. Kupona kunozokudakadza. Unozokonawo kudetsera vamweni kuzwisisa kupona kwevakarongerwa ndiMwari. Vanhu ava, vanozowanawo kudakara mukupona kwavo.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Munopa kupona kwangu kudakara. Kudakara uku kunobva pakuita zvomunoda imwimwi. Ndimwi muri kushanda mukupona kwangu. Muri kuita kuti ndidakarire zvinokudakadzai. Muri kundipawo simba rokuita zvinokudakadzai izvi. Ndinokubongai. Munonditungamirira mugwara remwakandirongera. Mweya wenyu ndivo vanonditungamirira kudaro. Ngokudaro, ndinozia kuti ndinomurudzirwa mukupona. Ndinofuma. Ndinonyisa. Uye ndinowana kudakara. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaFiripi 2:13

VaHebheru 10:7

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )