Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 21 Chivabvu 2019

Rovedzera Munhu Wako WoMukati

"Musatodzera zveiyi nyika, asi mwechitsandurwa ngokumusirirwa kwomupinimidzo yenyu ..." (VaRoma 12:2).

Simba romunhu rakawanda riri mumweya wake. Arisiri mumunhu wokubanze. Arisi mumuiri wenyama. Ndiyo ndaa uchisisira kurovedzera mweya wako. Urovedzere kupinda zvimweni zveshe.

Munyika mune dzidzo dzakasiyana siyana. Dzidzo idzi dzinenge dziri kutsvaka kututsira ruzio rwomunhu. Dzinenge dziri kutsvaka kuumba mupinimidzo womunhu. Asi munhu unenge ari kudzidziswa wacho munhu wokubanze. Izvozvo azvizi kuperera. Munhu womukati ndiye unosisira kudzidziswa. Ndiye unozovhenekera munhu wokubanze. Ndiye unokona kubata ungwaru. Asi unodzidziswa ngeIzwi raMwari. Unodzidza pounenge uri kufungisisa Izwi raMwari. Unodzidza pounenge uri kudzeya Izwi iri mumwoyo mwako.

Izwi raMwari ndiro rinokudetsera kuzia munhu wegwinyiso. Ndiro rinokudetsera kuvandudza kupona kwako. Kunovandudzika pounenge wavandudza mweya wako. Erengazve ndima yetavhura ndiyo. Iri kuronza ngepadera pokudzidzisa munhu womukati. Inoti, "... mwechitsandurwa NGOKUMUSIRIRWA KWOMUPINIMIDZO WENYU". Mupinimidzo uri mumunhu womukati.

Pane zviro zviiri zvinoitwa kana uchirovedzera munhu. Unomuronzera. Uyezve, unomukurudzira kuita zvaadzidza. Zvino, ungada kurovedzera mweya wako. Unosisira kuita zvimwezvo izvi. Mukurudzire kuita Izwi raMwari. Zvijaidze kutungamirirwa ngomweya wako pakurarama. Zvijaidze kushandisa madziso emweya wako kuona. Zvidzidzise kurarama ngomweya wako. Chirekera kuramba uchiona zviro ngemadziso enyama. Zvione ngemadziso emweya.

Karakadza zvetaerenga mundima yetaboura ndiyo. Yati, "... Musatodzera zveiyi nyika ...". Saka ausisiri kurarama sovanhu vomunyika muno.Ausisiri kufunga savo. Ausisiri kuona ngenjira yevanoona ndiyo. Izvi ndizvo zviri kuronza ndima iyi. Unosisira kushanduka. Asi unosisira kuvandudza mipinimidzo yako. Unosisira kuzvizadza ngeIzwi raMwari.  Ndikwo kuti ukone kushanduka. Ndikwo kuti ukone kufunga ngenjira itsva.

Dangani wanga wajaira kukundikana. Waa kusisira kuzviona somunhu anobudirira. Izwi raMwari ndiro rinoronza kuti unobudirira. Dangani wanga uchifunga kuti uri mushaishi. Dangani wanga uchifunga kuti aungadakadzi Mwari. Asi kusisira kushanduka. Zvione sokururama kwaMwari. Warurama ngokuti waa muna Kristu Jesu. Waa nemafungiro matsva. Waa nemafungiro evanhu vakarurama. Mafungiro aya anouya ngokudzidzisa munhu womukati.

Pupura Weiti

Inini ndinofunga somunhu akarurama. Ndinogara ndakagadzirira kutungamirirwa ngeMweya vaMwri. Ndinogara ndakagadzirira kupuwa mazano avo. Ndinotenda kutungamirirwa ndiMweya Wakachena. Saka ndinogara ndechinyisa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Nduyo 16:7 AMPC

VaRoma 8:14

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguagesdl )