Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona JESU NDIVO VEGA VANOPONESA

Mugubera, 23 Chivabvu 2020

"Akunazve kuponeswa ngoumweni, ngokuti akuna zina rimweni pashi pomudenga rakapuwa kunavanhu kuti tiponeswe ndiro" (Zvakaitwa 4 ndima 12).

Kune mhando nhatu dzezvishaishi. Chokutanga, chishaishi chakabva kunaAdhamu. Bhaibheri rinotijekesera chishaishi ichi. Tinoerenga mazwi aro muna VaRoma 5 ndima 12. Inoti, "Ndizvo kudai ngezvokwakapotera kushaisha munyika kubudikidza ngomunhu umwe norufu rwakauya kubudikidza ngokushaisha, ngokudaro rufu rwakagumira vanhu veshe, ngokuti veshe vakashaisha". Adhamu ndiye wakapara chishaishi ichi. Zvino, munhu weshe uri mudzinza raAdhamu. Saka chishaishi ichi chakabata munhu weshe. Izvi azvitombodakadzi. Asi ndizvo zvakatoitika.

Chishaishi chechipiri ngechekuparirwa ngeamweni. Tinochiona muna Joshua 7. Nhoroondo iyi inoronza ngezve umweni murume. Murume uyu waizwi Akhani. Akhani une chishaishi chaakapara. Chishaishi ichi chakabva chabata vana veshe vaIsuraeri. Vaiya vanyisa rimweni dzinza. Dzinza iri raiya rine simba. Raiya riri reJerikho. Asi Mwari ingavasikadi kuti vatore zviro zveJerikho. Vaiya vakatovapangira kudaro. Izvi ndizvo zvetinoona munaJoshua 7 ndima 11. Hino, vaiya vari kuronga koorwisazve rimweni dzinza. Dzinza iri raiya risikazi kugwinya. Saka vaitarisira kuriparadza.

Asi Akhani une nguwo dzaaiya atora. Wakadzitora muJerikho umwu. Wakabva adzifisha. Izvi ndizvo zvetinoona muna Joshua 7 ndima 21. Izvi zvakaita kuti Isuraeri inyiswe muhondo yakateera iyi. Munhu umwe ndiye waiya ashaisha. Asi waiya aparira nyika yeshe. Izvi ndizvo zvakaitikawo pakashaisha Adhamu. Wakashaisha ega hake. Asi wakabva aparira nyika yeshe. Izvi zvinotodzanawo nezvinoitika mudzinyika. Mukuru wenyika ungaita chimweni chiro. Chiro ichi chinokona kunge chisikazi kunaka. Saka chinokona kupedzesera chapinza nyika yeshe mudambudziko.

Chishaishi chechitatu ngechekudziparira. Saka apana munhu ungati aana zvishaishi. Unokona kunge asikazi kuchipara ena. Asi Adhamu wakatomuparira. Saka apana asikasisiri kuponeswa. Asi tinobonga Mwari. Munhu weshe unokona kuponeswa. Unoponeswa munaJesu Kristu. Kuponeswa uku kunenge kuri kuduswa muzvishaishi. Kunenge kuri kusunungurwa kubva kumishando yezvishaishi. Kunenge kuri kusikwa patsva kwemweya wake. Kunenge kuri kupetudzwa kunaMwari. Jesu vega ndivo vanokona kuponesa ngenjira yakadaro.

Ndiyo ndaa techichumaira Vhangeri. Tinoda kuti vanhu veshe vaashire Jesu Kristu. Tinoda kuti zvishaishi zvavo zvirekererwe. Tinoda kuti vaitwe vengazi yeVamwari. Tinoda kuti vaitwe vedzinza raMwari. Hareruya!

Kumbira Weiti

Mambo vendinoda. Ndinomubongai. Mwakaita kuti ndishongane neVhangeri. Vhangeri iri isimba. Ndiro simba romunoshandisa kuponesa vanhu. Ndiro romunoshandisa kuporesa vanhu. Ndiro romunoshandisa kusunungura vanhu. Ndinokumbirira vasati vatenderuka pashi reshe. Madziso avo ngaavhurike. Ngavaone kuti vakashaisha. Ngavauye kunaKristu. Ngavaashire rurekerero rwezvishaishi izvi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mabasa 13 ndima 38 kusvika 39 ASV

VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni Zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)