Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona TSIKA DZAKRISTU

Chishanu, 29 Chivabvu 2020

"Musatodzera zveiyi nyika, asi mwechitsandurwa ngokumusirirwa kwomupinimidzo wenyu, kuti mutsvakisise kuzia kuda kwaMwari, kwakanaka, kunoashirika nekwakaperera" (VaRoma 12 ndima 2).

Isusu tiri Makristu. Tine tsika dzedu. Idzi itsika dzaKristu. Kune vakawanda vanouya kuchechi. Vanouya netsika dzavo. Vanenge vakatora tsika idzi munyika. Asi ndidzo dzevanenge veida kuti dziteerwe muchechi. Izvozvo azvizi kunaka. Tsika dzaMweya Wakachena ndidzo dzega dzetinosisira kuteera. Tinodziwana muZvinyorwa. Izvi ndizvo zvetiri kuoneswa mundima yetavhura ndiyo. Inoti tinosisira kutsanduka. Saka mapinimidziro edu anosisira kutsandurwa. Kuronza kuti tinosisira kufundira tsika itsva. Izwi raMwari ndiro rinotifundisa tsika idzi.

Shandisa Izwi raMwari. Rishandise kusuka mipinimidzo yako. Unozopedzesera waa netsika itsva. Idzi dzinenge dziri tsika dzomuUmambo hwaMwari. Imweni tsika yacho ngeye kukudza vanhu veshe. Ngeye kuremeredza vanhu veshe. Atisisiri kungoremeredza vanoremeredzeka vega. Tinosisira kuremeredza vanhu veshe. Izvi ndizvo zvetinofundiswa muna VaRoma 12 ndima 10. Inoti, "Dananai umwe kunoumweni ngorudo rukuru; muremeredzane umwe kunoumweni". Jesu vane imwenizve tsika yevanotifundisa. Tinoierenga muna Mateu 5 ndima 44. Ndima iyi inoti, "Asi inini ndinoti kwomuri, idai magaa enyu, muvakumbirire avo vanomutambudza". Idzi ndidzo tsika dzomuUmambo hwaMwari. Dzakasiyana netsika dzomunyika muno.

Mateu 5 ndima 42 inoti, "Ipa kwaari uwo unokumbira kwouri, nouwo unoda kukwereta kwouri, usamurambira". Rudo ruri mutsika yedu. Munhu ungauya kwetiri. Ungatsvaka kutikwereta chiro. Tinomudetsera. Atina wetinoonera pashi. Atina wetinotora seasina kukosha. Ndiwo maponero aiita Jesu. Hino, Jesu ava ndivo vetinosisira kuteedzera. Saka muna Kristu mune tsika yamwo. Zvifundise tsika iyi. Itsika yorudo. Itsika yokupfaa. Itsika yokurekerera. Itsika yokururama.

Kumbira Weiti

Baba vanokosha. Ndinoashira Izwi renyu. Ndinoritendera kushanda mukupona kwangu. Ndinotendera kuti Mweya wenyu ushande mwendiri. Ngokudaro, ndinofundira kupona kwaKristu. Ndinozvirovedzera mutsika dzaKristu. Ndidzo dzendinoshandisa pakupona kwangu munyika. Ngokudaro, ndinoda vanhu. Ndinoita zviro zvinodakadza. Ndinogara ndeinyisa. Ndinotonga zviro zvomunyika muno. Ndine nyasha. Ndinofunda Izwi renyu. Saka mipinimidzo yangu inotsandurwa. Inovandudzwa. Ngokudaro, ndinopona somunhu aa munaKristu. Ndinofunga somunhu aa munaKristu. Kururama kwenyu kunoonekwa pendiri. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaFiripi 2 ndima 5

2 Petro 1 ndima 5 kusvika 8

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni Zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)