Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 12 Chikumi 2019

Kupona Kusikaperi, NoUkama Hwedu NaMwari

"Nouhwu ndihwo uchapupu, kuti Mwari wakapa kwetiri kupona kusikaperi, noukwo kupona kuri muMukororo wake" (1 Johani 5:11).

Jesu vane mupango wevakaunza. Mupango uyu unotipa kodzero yokua noukama naMwari. Unotipa kodzero yokuwana kupona kusikaperi. Asi kana taa nokupona kusikaperi, tinenge taa vedzinza raMwari. Saka ukama hwedu naMwari hunenge husisiri hwomupango. Hunenge hwaa hwengazi. Izvi zvinoda kutodzana nomuchadho. Mwamuna nomukadzi vangaronga kuroorana. Vanobva vanyorerana zvinyorwa. Izvi zvinenge zviri zvinyorwa zvinodiwa ngomutemo.

Zvinyorwa izvi zvinobva zvavapa kodzero yokuumba mhuri. Ukama hwavo hunenge husisiri hwematsamba aya. Hunenge hwaa hwemhuri. Hunenge hwaa hwengazi.

Matsamba anongoshandiswa zvega ngematare. Anoshandiswa kana paita kusawirirana pakati pavo. Ndiwo anozoshandiswa kukowa pfuma yavo.

Izvi ndizvowo zvakaitwa ndiJesu. Vakaunza mupango mutsva. Mupango uyu unotipa bvumo yokuumba ukama naBaba vomudenga. Unotipa bvumo yokuumba ukama navo. Unotipa bvumo yokuwana kupona kusikaperi. Asi kupona kusikaperi ndikwo kunotiita vengazi yavo. Ndikwo kunotiita vedzinza raBaba vedu vomudenga. Saka ukama hwedu huri pairi. Hwakanyorwa pashi. Hunopupurirwa ngematsamba. Uyezve, ngehwengazi.

Zvino, kupona kusikaperi kunotidetsera. Kunotipa utano hweVamwari. Utano uhu hunopinda kungoporeswa ndiMwari. Eya. Mukristu unokona hake kusisira kuporeswa. Asi unosisira kua noutano hweVamwari. Utano hwakadaro ndihwo huri nane. Hunopinda kungoporeswa. Munhu ane utano hwakadaro aarwari. Asi zvinokona ere kuti munhu asatomborwara? Eya! Asi pane zvounosisira kutanga waita. Unosisira kutanga wazwisisa kupona kwewaa nakwo. Unosisira kutanga wazwisisa kuti waa munhu wedzinza riri. Wakaa wedzinza iri zuva rewakabarwa patsva. Apa ndipo pewakabarwa kechipiri. Ngepadera pazvo, unosisira kudakarira dzinza rako idzva iri. Izvi ndizvo zvetinokurudzirwa muna 1 Johani 5:11-13. Ndima iyi inoronza ichiti, "Nouhwu ndihwo uchapupu, kuti Mwari wakapa kwetiri kupona kusikaperi, noukwo kupona kuri muMumukororo wake. Kunyazwi ndiani uno Mukororo uno kupona ; nouwo usina Mukororo waMwari, aana kupona. Ndanyora izvi zviro kwomuri imwimwi vanotenda muzina roMukororo waMwari, kuti muzie kuti munakwo kupona kusikaperi".

2 Petro 1:3 inotiwo, "Simba rake rouMwari rakatipa zviro zveshe zvinotamika mukupona uku, nomukudira kubudikidza ngokuzia uwo wakatidaidza ngouthende hwake nokunaka". Saka unosisira kuzia Mwari. Unosisira kuvazwisisa. Ndikwo kuti uzozia pfuma yako. Ndikwo kuti ukone kudya pfuma iyi. Iri munaKristu Jesu.

Kumbira Weiti

Baba vanokosha. Ndinomubongai. Mwakandipa kupona kusikaperi. Mwakandiita wengazi yenyu! Ndinodakara. Ndaa mweya umwewo nemwi. Saka ndaa wedzinza reVamwari. Ndine utano hweVamwari. Ndapfuma. Ndaa kubudirira pane zveshe zvendinoita. Ndaa kunyisa zveshe zvendinoshongana nazvo. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Firimoni 1:6

1 Johani 5:11 -13

1 VaKhorinte 6:17

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Tumirai mare ngeEcocash pa: Star 151 star 2 star 58225 hash, mubatane nesu kudetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munokona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rhapsodylanguagesdl )