English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Shandisa Mazwi Kurwa Hondo

"Tora mazwi, uhwirire nawo kunaMambo Mwari, wechiti kwaari, "Bvisa kushata kweshe, ashira icho chakanaka, nesu tinozopira michero yemiromo yedu" (Hosea 14:2).

Isusu takabarwa patsva. Saka tiri pahondo. Hondo iyi ngeye kugonda. Inotozwi "hondo yakanaka yokugonda". Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Thimothi 6:12. Ngenyi iri hondo yakanaka? Ngokuti ihondo yetinonyisa nguva dzeshe. Asi dangani umweni Mukristu unganyiswa pahondo iyi. Unenge asiri kushandisa zvombo zvinodiwa. Zviprofita ndizvo zvimweni zvezvombo zvinodiwa.

Apostora Phauri ane zvaakambopangira Thimothi. Tinozvierenga muna 1 Thimothi 1:18. Wakati, "Ndinopa kupanga uku kwouri Thimothi, mwana wangu, kudai ngezvakaprofetwa ngendaa yako karetu, kuti ngokuzvipurutana uambane kuambana kwakanaka". Zviro izvi azvizi kungopangirwa Thimothi ega. Zvakapangirwawo isusu.

Saka tinoshandisa zviprofita kurwa hondo. Panokona kunge pane Izwi raMambo rakaronzwa kwouri. Izwi iri rinokona kunge rakaronzwa ngepadera pemare dzako, utano, mhuri, kana mishando yako. Usarekera mazwi aya echingorova. Mashandise. Mashandise kurwa hondo yekugonda. Pangaita zviro zvinokurwisa. Ungashongana nezviro zvinotsvaka kukushaishidzira. Usaneseka. Ronza Izwi raMwari.

Dangani une zviprofita zvakamboereketwa ngepadera pako. Unokona kunge wakatonyora zviprofita izvi pashi. Yaa nguva yekushandisa zviprofita izvi. Mwari ndivo vakakupa zviprofita izvi. Vaida kuti uzvishandise kudaira kuzviro zvekupona. Saka unosisira kushandisa zviprofita izvi. Unosisira kuzvironza. Ukasadaro, azvizoshandi. Izvi ndizvo zvetinooneswa muna VaHebheru 13:5-6. Ndima iyi inoti, "Ngokuti wakati ... Ndizvo ngokutsunga tingakona kuronza kuti".

Tinokona kuringira pana Isaya 43:2. Ndima iyi inoti, "Naapo uchiambuka ngomumvura, ndinozoapo newe, peunopinda mundwizi, adzizokunzvaidzi; naapo peunopotya mumuriro, auzopishwi, nomurazvu auzokupedzi".

Mazwi akadaro aasi okungoerenga zvega. Unosisira kuaashira. Unosisira kuatora searonzwa kwouri. Unosisira kudaira kwaari. Daira uchiti, "Inini ndakadziirirwa. Ndakangwaririka. Zvakashata zvenyika ino azvikoni kundiparadza. Azvikoni kuguma pendiri. Ndakagara pane Wemasimbaeshe. Pandau iyi pakangwaririka. Pane kunyarara. Pane uthende. Vanhu vanogarapo vanotonga. Vanogara vane kudakara. Saka ndinotonga zviro zvenyika ino. Ndinotonga pamwepo naKristu". Saka ungashongana hako nezviro zvinotsvaka kukurwisa. Ungashongana nematambudziko. Shandisa mazwi kurwisa zviro izvi. Ereketa kuti wakatonyisa karetu. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vomudenga vendinoda. Ndinokubongai. Mweya Wakachena wenyu vari kushanda mwendiri. Vakandipa unyanzvi hwekuereketa mazwi. Mazwi aya ane simba. Saka ndinoronza izvozvi kuti zviro zvinodikanwa mukupona kwangu zvinobva mudenga. Simba rangu rinobva mudenga. Unyanzvi hwangu hunobva mudenga. Ndinoshanda nemazano omudenga. Ruziyo rwangu runobva mudenga. Mweya Wakachena ndivo vanoita kuti ndiziye zviro. Ndiri kuita mishando chaiyo yendakarongerwa ndiMwari. Mishando iyi iri muna Kristu. Muzina raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Muchumairi 8:4

1 Thimothi 4:14-15

VaHebheru 13:5-6

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )