English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 21 Chikumi 2018

Mutauro Wakachena, WaMweya

"Ngokuti kudai ndechikumbira ngendimi, mweya wangu unokumbira, asi mupinimidzo wangu auzwisisi. Ndizvo ndinozoitenyi? Ndinozokumbira mumweya, ndechikumbira ngomupinimidzowo; ndinozoemba mumweya, ndechiemba ngomupinimidzowo" (1 VaKhorinte 14:14-15).

Munyika mune mitauro yakawanda. Mitauro iyi ine mazwi akawanda. Asi mazwi aya eshe aakoni kubudisa zveshe zvoungada kuronza kuna Mwari. Mitauro yenyika ino yakasvipa. Aisiriyo yetinganyanya kushandisa kuereketa naBaba vedu vemudenga. Baba vemudenga ndiMwari vakachena.  Ndiyo ndaa Mweya Wakachena vakatipa umweni mutauro wekushandisa. Mutauro uyu wakachena. Wakachenesesa. Ndiwo unoashirwa ndiMwari. Mutauro uyu unozwi mutauro wendimi.

Vakawanda vanongozia zvekukumbira ngemupinimidzo wavo. Vanongozia kukumbira vechishandisa mitauro yavo. Asi mitauro iyi aizi kukwana. Auna zvakawanda zvoungaita ngemitauro yakadaro. Ungashandisa hako mazwi akanakisisa pakukumbira. Ungaronza zvakadzama zvepamweya nemitauro iyi. Asi azvimboenzani nekushandisa mutauro waMweya Wakachena.

Ndiyo ndaa Phauri akanyora ndima yataboura ndiyo. Mweya Wakachena ndivo vakamushandisa kunyora mazwi aya. Phauri unoti unokumbira ngemweya wake. Mumasure mwazvo, unozokumbira ngepmupinimidzo wake. Asi izvi azvisirizvo zvinoitwa ngevamweni Vakristu. Vanopesanisa zviiri izvi. Vanotanga vakumbira ngemupinimidzo wavo. Mumasure, vanozokumbira ngemweya yavo. Ndikwo kunge vatokumbira ngemweya yavo. Kukumbira ngemweya chiro chevanozongoitawo. Izvozvo azvizi kunaka.

Unosisira kutanga wakumbira ngemweya wako. Unosisira kukumbira kudaro ngeshungu. Ndipo pounozokona kukumbira ngemupinimidzo wako. Kukumbira mumweya ndikwo kunosisira kutanga. Ndikwo kunopa mupinimidzo wako mazwi okuronza. Mazwi akadaro ndiwo anoshanda. Ndiwo anonasirisa zviro. Ndizvo, kukumbira mumweya akusi kukumbirira mumwoyo. Aungovhari madziso ako, wakanyarara. Aungogondi kuti Mwari vachaona zviri mumwoyo mwako. Haiwa. Kukumbira ngemweya kukumbira ngendimi. Mutauro wendimi mutauro unoshandiswa ndiMweya Wakachena. Mutauro unoshandiswa ngeVamwari. Mupinimidzo aukoni kududzira mutauro uyu. Mutauro unoshandiswa munyika yemweya. Unoshandiswa kuronza zviro zvisikazwisisiwi munyika muno. Unoshandiswa kuronza zviro zvisikazwisisiwi ngevanhu venyama.

Sathani anovhiringika petinokumbira ngemutauro uyu. Vabati vake vanovhiringika petinokumbira ngedzimweni ndimi. Tinenge tiri kuereketa mutauro wekwedu. Tinenge tiri kuereketa naBaba vedu vemudenga pachavo. Saka takafumiswa kakurutu. Tinokona kuzia zviro zvinozikanwa ngeVamwari vega. Tinokona kuereketa ngepadera pezviro izvi. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Mwakaita kuti ndikone kuereketa ngedzimweni ndimi. Ichi chifumiso chakakura. Mweya Wakachena vari kushanda mwendiri. Vari kushanda zvinoshamisa. Ngokudaro, kupona kwangu kwakazara ngerunako. Kwakazara ngeuthende. Muzina raJesu. Ameni.

.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Ruka 18:1

VaRoma 8:26-27

Judha 1:20 AMPC

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )