Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Gonda Ngeizwi RaMwari. Pona Mweriri

Chitatu, 30 Chikumi 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Asi itai vaiti veizwi, haiwa vanozwa kwega mwechidzichengedzera. ... Asi uwo unoringira mupango wakaperera wokusunhurika, echiangira kudaro, asikaiti unozwa echiriarwa, asi muiti womushando, uyu munhu unozofumiswa muzviro zvake" (Jakobe 1 ndima 22 kuguma 25).

Izwi raMwari arichinji. Arikundikani. Arina ungaphikisa. Izwi iri rinoita zverinoronza. MuIzwi raMwari ndimwo mune zviro zveshe. Ungada munana. Izwi raMwari rinokuwanisa munana uwu. Pangaa nechoungada kunasirisa. Izwi raMwari rinokona kunasirisa chiro ichi. Izwi iri ndiro revanoshandisa kukufumisa. Ndiyo ndaa uchisisira kua neIzwi iri. Rinosisira kugara mumweya wako. Uyezve unosisira kugonda ndiro. Unosisira kurishandisa pakupona kwako.

Ungada kudetserwa ndiMwari. Vanongokupa Izwi ravo. Ndikwo kukudetsera kwevanoita. Ndizvo zvetinoona muna Nduyo 107 ndima 20. Ndima iyi ine vanhu veinoronza ngezvavo. Ava vanhu vaiya vari kutambudzwa. Vaiya vaomerwa. Asi ndima iyi inoti Mwari "Wakatumira izwi rake nokuvarapa, echivanunura kubva mukuparadzwa". Mwari vakamboda kumirudzira Abrahama. Vakangoronza mazwi kwaari. Tinoaerenga muna Genisisi 17 ndima 5. Vakati, "Zina rako arichazodaidzwi kuti Abrama, asi zina rako rinozozwi Abrahama; ngokuti ndakuita baba wemadzinza akawanda".

Abrahama uyu waiya asati aa nevana. Asi Mwari vaitomuona sababa vemadzinza akawanda. Ndizvo zvevaiya vamurongera. Asi vakangoita zvokuzvironza ngomuromo.

Asi Mwari vangaronza mazwi kwouri. Asi izvozvo azvironzi kuti zvevanenge varonza izvi zvinobva zvatoitika. Une zvounosisirawo kuita. Unosisira kutanga waashira mazwi aMwari aya. Ndikwo kuti uzowana zvifumiso zvawo.

Izwi raMwari rine simba. Iwewe unokona kushandisa simba iri. Asi unosisira kua izwi iri. Unosisira kurishandisa pakupona kwako. Izwi iri rinosisira kuonekwa pouri. Ndikwo kuti rishande mukupona kwako. Ndikwo kuti rikudetsere. Munhu unosisira kua Izwi raMwari. Ndikwo kuti awane zvifumiso zvaro. Izwi iri arisisiri kungogumira munzee dzake zvega. Izvi ndizvo zvetaona mundima yetaboura ndiyo. Ierengezve.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Ndinopona muIzwi renyu. Ichi chifumiso chakakura. Izwi renyu rinonditungamirira. Rinondipa mazano okupona ndiwo. Mweya Wakachena vanondidetserawo ngenjira iyi. Saka ndinorarama kupona kwemwakandirongera. Ndinobara michero yokururama. Ndechiita kuti mukudzwe saMwari. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvakaitwa 10 ndima 33

Nduyo 107 ndima 17 kuguma 20

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch