Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Batirira KuIzwi RaMwari

Chipiri, 30 Chikumi 2020

"Nesu tineizwi rakaprofetwa rakapinda kugwinya; mungazoita zvakanaka kuripurutana, rakadai ngechibani chinojeka mundau ine chidima, metsa zuva riedze, nenyeredzi yemangwanani matsatse ibude mumwoyo yenyu" (2 Petro 1 ndima 19).

Isusu tiri vana vaMwari. Atisiri kutsvaka kunyisa zviro zvokupona kuno. Tinoshongana hedu nematambudziko. Asi matambudziko aya aasi matsva. Takatoziiswa ngezvawo. Takatoronzerwa kuti takaanyisa. Izwi raMwari ndiro rakatironzera kudaro. Saka tinoshanda nezvetakaronzerwa izvi. Ngokudaro, matambudziko aya aana zvaanokona kutiita.

Ungashongana hako nezviro. Zviro izvi zvingaa zvisikazi kukunakira. Usaneseka. Shanda nezvewakaronzerwa zvega. Shanda neIzwi raMwari. Unozokona kuereketa wakashinga. Unozoereketa uchiti, "Haiwa! Ndakatonyisa zviro izvi zveshe". Saka apana chinozokuvhundusa. Ngendaa yenyi? Ngokuti wakatoziiswa zvichaitika. Une izwi rechiprofeta. Saka aucharingiri zvouri kushongana nazvo. Waa kuringira paIzwi raMwari. Izwi iri ndiro rinoronza gwinyiso. Ndiro roungatogonda ndiro!

Dangani ungasada kunyiswa ngezviro zvomunyika muno. Dangani ungada kugara uchinyisa. Dangani ungada kugara uchitutsira. Dangani ungada kugara uchibudirira mukupona. Erengazve ndima yetavhura ndiyo. Inokuziisa zvounosisira kuita. Saka azvinei kuti uri ani. Ungaa nezviro zvouri kushongana nazvo. Zviro zveshe izvi andizvo zvakakosha. Ndima iyi inoti, "Ungaa muchidima. Ringira paIzwi raMwari. Izwi iri ndikwo kujeka. Ndiro rinokuvhenekera".

Ngatimboti kupona kwako kuri muchidima. Dangani une zviro zvouri kushongana nazvo. Zviro izvi zvingaa zvisikazi kukunakira. Zvingaa zvisiri kuenderana nezveunoona muIzwi raMwari. Saka unokona kunge uri kukumbira. Asi panokona kunge pasina chiri kutsanduka. Mwari vanoti, "Ringira paIzwi rechiprofita. Izwi iri rinokona kunge rechibakira ngechokure kure. Asi ramba wakariringira. Usarisiya. Ramba wakabatirira periri. Usarirekera. Zuva richazobuda. Nyeredzi yemangwanani ichapedzisira yavhenekera mumwoyo mwako". Hareruya!

Ramba wakabatirira paIzwi raMwari. Uchazwa Mweya Wakachena vechiereketa kwouri. Vanenge vechiti, "Gadzikana hako. Apana ngozi ingakuwira!" Hareruya! Ndizvo unokona hako kunge uri muchidima. Asi Izwi raMwari rinenge ririmwo. Saka dambudziko iri rinenge riri kupinda. Ndizvo usatenda kunyiswa. Usavhunduswa.

Pupura Weiti

Ndine izwi rechiprofeta. Izwi iri ndiro rinogondeka. Ndiro rendinoshandisa. Ndinorishandisa kurwisana nezviro zvomunyika muno. Ndinorishandisa kunyisa zviro izvi. Zviro zvingatsvaka kundishaishidzira. Asi andivhunduki. Ndinozia kuti ndinozviita manyisirenyi. Ndinozia zvokuita kuti ndigare ndechikura. Ndinozia zvokuita kuti ndigare ndechibudirira. Zviro zvingandiwira. Asi ndinoshandisa Izwi raMwari. Ndiro rendinogonda ndiro. Ndiro rinondikundisa. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mateo 24 ndima 35

Isaya 40 ndima 8

1 Petro 1 ndima 25

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)