Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Chishanu, 12 Chikunguru 2019

Unosisira Kugara NaMweya Wakachena

"Inini ndiri muvhini, imwimwi muri matai. Uwo unogara mukati mwangu, neni ndiri mukati mwake, ndiye unobara michero yakawanda; ngokuti ngepabanze pangu imwimwi amungakoni kuita chiro"(Johani 15:5).

Mwari vakakosha. Apana chinoshanda vasiripo. Ungaa hako nomushando wouri kuita nyamashi. Mwari vanosisira kunge vari kushanda mwouri. Zvisirizvo, mushando uyu auzobudiriri. Munhu aana cheangaita pasina Mwari. Jesu vakanga vakadzara Mweya Wakachena. Vaidetserwa ndiMweya Wakachena kuita mishandoyavo. Ndivo vakaronga kuti nesuwo tiwane Mweya Wakachena. Ndivo vakaronga kuti Mweya Wakachena ava vagare mukati mwedu.

Tinosisira kugara naMweya Wakachena. Zvisirizvo, azvikoni kuti tirarame kupona kweChikristu. Azvikoni kuti tiite mishando yaMwari. Izvi ndizvo zvetinoona muna Zekharia 4:6. Ndima iyi inoti, "Azvisiri zvokumanikidzira. Azviitwi ngesimba. Zvinoitwa ngeMweya wangu. Ndizvo zvinoronza Mambo Mwari wehondo" (KJV). Unosisira kuashira Mweya Wakachena mukupona kwako. Vatendere kushanda mukupona kwako. Ndikwo kuti urarame kupona kusiri kwomunyika muno. Ndikwo kuti remangwani rako rijeke. Jesu vaitora Mweya Wakachena ava saBaba vavo. Ndivo baba vaigara mukati mwavo. Izvi ndizvo zvetinoona muna Johani 14:10.

Mweya Wakachena ava ndivo vakatibarawo isusu. Ndivo Baba veduwo. Ndibaba vanogara mukati mwedu. Pona somunhu akatwara Mweya Wakachena. Ndikwo kuti uzie kuti apana chinokona kuitwa ndiwe. Vanhu vangaa nezvevasikakoni kuita. Asi Mweya Wakachena avana chevasikakoni kuita. Vanozvikona zveshe. Saka vanozoita kuti ubudirire pane zveshe zvounoita. Vanozoita kuti pasawana chinokunyisa.

Kunyangwe Jesu vaisisira kua naMweya Wakachena. Avana chevakakona kuita vasina Mweya Wakachena. Vakaita mishando yakakura. Mweya Wakachena ndivo vakavadetsera kuita mishando iyi. Saka iwewo unosisira kua neMweya Wakachena. Ndiyo ndaa Mwari vechida kuti tidzadzwe ngeMweya Wakachena. Vanoda kuti tigare takadzadzwa ngeMweya Wakachena. Zvino, dangani tingada kugara takadzadzwa ngeMweya Wakachena. VaEfesu 5:18-21 inotionisa zvetinosisira kuita.

Mweya Wakachena ndiMwari. Ndivo Mwari vanoshanda vari mwetiri. Vanenge vari kuaka Chiara chavo. Vaziye somudetseri wako. Simba ravo ndiro rinozoawo simba rako. Unozotanga kuita zviro nounyanzvi hwavo. Saka azvizokoni kuti ukundikane. Azvizokoni kuti ukurirwe. Mweya Wakachena ndivo vanoita kuti ubudirire. Vanoita kuti ubudirire pazviro zveshe. Vanoita kuti unyise zviro zveshe. Vanoita kuti utonge.

Pupura Weiti

Mweya Wakachena vanokosha. Ndinotenda kuti mushande mukupona kwangu. Ndinokubongai. Ndaa nounyanzvi hwenyu. Ndaa nesimba renyu. Ndaa noungwaru hwenyu. Ndizvo zvendaa kushandisa pakupona kwangu. Ndinokubongai. Munonditungamirira pazviro zveshe. Ndinogara ndiri mutano. Ndinonyisa zveshe zvendinoshongana nazvo. Ndine simba. Ndakapfuma. Ndinobudirira pane zveshe zvendinoita. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKorinte 3:5

Johane 14:10-11

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei )