English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 12 Chikunguru 2018

Tonga Uchishandisa Mazwi

"NeIzwi wakaita munhu, wakagara pakati pedu, nesu takaringira uthende hwake, uthende huri hwouwo wakabarwa ega ndiBaba, akazara ngenyasha negwinyiso" (Johani 1:14).

Mwari vakasika nyika. Ngesure kwazvo, yakabva yaparadzwa. Yakabva yanyangara. Yakanga yazara chidima. Mwari vakabva varonza mazwi. Mazwi aya akabva anasirisa nyika iyi. Vakaronza vechiti, "Ngakuapo kujeka". Kujeka kwakabva kwaapo. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna Genisisi 1:3. Izwi ndiro rakaunza kujeka munyika. Izwi iri rakazoa munhu wenyama. Rakabva rauya kuzogara munyika muno. Rakanga rechizwi Jesu.

Mambo Jesu vakahamba mumapato eGarire, Kapenaume, neJerusarema. Vakanga vari Izwi raMwari. Asi vaiva Izwi rakanga rachinja kua munhu wenyama. Vakararama seIzwi raMwari. Vakashandisa Izwi raMwari kuita zveshe zvevakaita. Vakaporesa vairwara. Izwi raMwari ndiro revaishandisa kuporesa kudaro. Vakarishandisa kumusa vakafa. Vakarishandisa kudzinga madhimoni. Izwi ndiro rega revaironza. Zvishamiso zvaibva zvaitika.

Rangarira kumusa kwevakaita Razarusi kuvakafa. Razarusi akanga aa nemazuva marongomuna afa. Akanga atoikwa. Saka akanga aa kutoora. Asi Jesu vakadaidzira kwaari. Vakati, "... Razarusi! buda!". Tinoerenga mazwi aya muna Johani 11:43. Munhu akanga afa uyu akabva amuka. Izvi zvaishamisa! Jesu vakararama ngemazwi. Vakanyisa zviro zvenyika ino. Vakashandisa mazwi kuzvinyisa. Vakanga vari kutionisa njira yekurarama ndiyo munyika muno. Tinosisira kushandisa mazwi pakurarama kwedu.

Pane imweni nguva, Jesu vakanga vechida kupa vanhu zvokudya. Vanhu ava vakanga vakawanda. Paingoa nechikomana chimwe chega chaiya nembuwa. Mbuwa iyi yaiya nezvingwa zvishanu, nehove mbiri. Saka zvokudya zvaiyapo zvakanga zvisikakwani vanhu ava. Asi Jesu vakaronza mazwi. Vakatora zvingwa zviya. Vakatorawo hove dziya. Vakabva vaereketa kwezviri. Vakaisa mwezviri simba. Iri rakanga riri simba rokuti zvitutsire kuwanda. Zvokudya izvi zvakabva zvawanda. Zvakakwana vanhu veshe vaiapo. Muboka iri mwaia nevarume zviuru zvishanu. Paiyazve nevakadzi. Paiyawo nevana. Asi ava vakanga vasikazi kutoerengwa. Vanhu veshe ava vakadya. Vakatosiya zvimweni zvokudya. Zvokudya zvakasara izvi zvakazadza zvitundu gumi nezviiri.

Kupona uku ndikwo kwevakatipawo isusu. Kupona kwekushandisa mazwi. Tinoshandisa mazwi kunyisa zviro. Ivo Jesu vakaereketa vechiti, "Icho chaaronza chinozoitika". Tinoerenga mazwi aya muna Marako 11:23. Saka unokona kuronza mazwi anoita kuti mishando yako ihambe zvakanaka. Unokona kuronza mazwi anotutsira mare yako. Unokona kuronza mazwi anoita kuti ugare uri muutano hwakanaka. Unokona kuronza mazwi anoaka mhuri yako. Mazwi ako anokona kuita kuti minana iitike. Ronza kuzviro zviri kuitika pouri. Mazwi aya anozonyisa zviro izvi. Uri mambo. Simba ramambo riri mumazwi ake. Izvi ndizvo zvetinooniswa muna Muchumairi 8:4. Saka shandisa mazwi ako. Mashandise kutonga nyika yako. Mashandise kunasirisa zviro zvekupona kwako.Namata Uchiti

Mambo Jesu vendinoda. Ndimwi kujeka kwegwinyiso. Munovhenekera munhu weshe unouya munyika muno. Ndimwi Izwi raMwari. Muri Izwi rakachinja rikaa munhu. Mwakazara nyasha. Ndimwi gwinyiso. Ndichagara ndechironza Izwi raMwari. Ngokudaro, ndinoporesa. Ndinounza ufumi. Ndinosunungura zviro. Ndinonyisa zviro zveshe zvendinoshongana nazvo. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Johani 1:2

Genisisi 1:11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )