Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Mweya Wakachena Vanokututsira Simba

Chipiri, 14 Chikunguru 2020

"Ngeiyi ndaa ndinogwadama ngemabvi angu pamberi paBaba, kubva mwaari mhuri dzeshe dzomudenga nedzomunyika dzinodaidzwa ngezina ravo, kuti iye amupe, kudai ngouwandu hwouthende hwake, kuti mugwinyiswe ngesimba kubudikidza ndiMweya wake mumunhu womukati" (VaEfesu 3:14-16).

Tine ndima yetavhura ndiyo. Yakanyorwa ndiMupostori Phauri. Waiya ari kukumbira. Waitungamimirirwa ndiMweya Wakachena. Une Makristu aaiya ari kukumbirira. Makristu aya aiya ari paEfesu. Waida kuti mweya yavo igwinyiswe. Kuronza kuti mweya waPhauri waiya wakatogwinyiswa. Saka waizia kukosha kwazvo. Uyezve, waizia kuti Makristu anosisira kugwinyiswa. Ichi achisiri chiro chakagondiswa ndiMwari. Chiro chatakatopuwa. Chiro chetinokona kuwana. Mweya yedu inokona kugara yakagwinya.

Asi Phauri wakakumbirira vakacheneswa ava. Ngenyi aisisira kudaro? Ngokuti vaiya vasati vazwisisa. Vaiya vane Mweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vaigara mukati mwavo. Kuronza kuti vaiya vane simba. Simba iri raiya riri reVamwari. Asi inga vasikazii ngezvaro. Phauri waitsvaka kuti varizie, kuti vazopona sevanhu vanaro. Simba iri aribvi mudenga. Unoripuwa ndiMweya Wakachena. Mweya Wakachena ava vanotoa mukati mwako. Ndizvo zvevaisisira kuzwisisa.

Mweya Wakachena vari mukati mwako. Mweya Wakachena ava ndivo vanokugwinyisa. Vanokupa simba. Simba iri ngere Vamwari. Rinoita kuti ukone kuita zviro. Hareruya! Ndiyo ndaa usikasisiri kuereketa somunhu asina simba. Mweya Wakachena vaa kugara mwouri. Saka auchina utera. Mweya Wakachena ava ndivo vakatwara uthende hwaMwari. Ndivo vane simba reshe. Vakauya mwouri netwavo tweshe. Saka apana nhengo yomuiri wako inokona kubata chirwere. Sathani aachina paanokwana mwouri. Mweya Wakachena ndivo vanokugwinyisa. Vanogwinyisa mweya wako. Vanogwinyisa mwoyo wako. Vanogwinyisa muiri wako wenyama. Vanoita kuti ugare une kupona.

VaRoma 8 ndima 11 inoti, "Kudai Mweya wouwo wakamusa Jesu kubva kwevakafa wechigara mukati mwenyu, uwo wakamusa Kristu kubva kwevakafa, unozoponesazve miiri yenyu inofa ngoMweya wake unogara mukati mwenyu". Mweya Wakachena vaa mwouri. Kuronza kuti vari kutongwarira muiri wako. Vari kuungwarira uri unopona. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Pupura Weiti

Ndiri kupuwa simba. Simba iri riri kupinda muzviro zvangu zveshe. Isimba rinoshanda minana. Mweya Wakachena vari mwendiri. Vari mumweya mwangu. Vari kugwinyisa mweya wangu. Saka apachina chendisikakoni kuita. Ndine simba rendaa naro. Iri isimba reVamwari. Simba iri riri kushanda mwendiri. Riri kushanda zvakanyanya. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfesu 6:10 AMPC

VaFiripi 4:13

VaKhorose 1:9-11

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)