English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Muvhuro, 17 Chikunguru 2017Izwi RaMwari Rinogondeka

"Ngokuti atizi kuteera ngano dzakaitwa ngourimbwi, apo petakaziisa kwomuri simba, nokuuya kwaMambo wedu Jesu Kristu, asi taiya tiri zvapupu zvakaona ngemadziso zvoukuru hwake" (2 Petro 1:16 KJV).Izwi raMwari rinokona kuti munhu arigonde. Unokona kuisa kupona kwako periri. Izvi ndizvo zvetinoona muna Mateu 24:35. Ndima iyi inoronza ichiti, "Denga nenyika zvinozopinda, asi mazwi angu aatongozopindi akadi".Zvinyorwa Izwi raMwari. Iri ndiro gwinyiso. Zvinyorwa izvi zvinoronza ngepadera paJesu Kristu. Zvinorondedzera mushando wevakaita. Mushando uyu ndiwo wakaita kuti zvikone kuti tiwane ruponeso. Mushando wekufa kwavo, kuikwa, kumuka kwevakafa, nokukwira mudenga. Zvinyorwa zvinotiziisawo ngezvechitenderano chitsva. Ichi chitenderano chevakaita pavakafa. Nhoroondo dzeshe idzi ngedzegwinyiso. Tinokona kudzigonda. Ngepadera pazvo, tinosisira kudzishandisa pakurarama kwedu.Izvi ndizvo zvetinoona mumazwi aPetro. Petro wakaronza ngepadera penhoroondo iri muna Mateu 17. Tinoerenga mazwi ake mutsamba yake yechipiri. Anotsanangura kuti wakaona Umambo hwaJesu. Akahuona zuva rakashanduka Jesu hope. Izvi zvakaitika vari mugomo. Vakanga vari veshe naJakobe, naJohani. Zuva iri, hope yaJesu yakapenya sezuva. Zvipfeko zvavo zvakaa nouthende. Vana Petro vakabva vaona Mosi, naErija. Vakazwazve izwi. Izwi iri rakanga rechibva mudenga. Tinoerenga mazwi aro muna Mateu 17:5. Rakati, "... Uyu ndiye Mukororo wangu wendinoda, wendinonasa kudakara ndiye, mwechimuzwa".Kunyangwe zvakadaro, Petro anotiyambira. Tinoerenga yambiro yake muna 2 Petro 1:19. Akati, "Nesu tine izwi rakaprofetwa rakapinda kugwinya; mungazoita zvakanaka kuripurutana, rakadai ngechibani chinojeka mundau ine chidima, metsa zuva riedze, nenyeredzi yemangwanani matsatse ibude mumwoyo yenyu". Petro akafemerwa ndiMweya Wakachena kuronza mazwi aya. Eya, vanhu ava vakanga vaona uthende. Vakanga vahuona ngemadziso avo. Asi izvi zvakanga zvisina kukwana. Azvisirizvopi zvetinosisira kugonda ndizvo. Pane chinogondeka kupinda zvavakaona izvi. Chiro ichi Izwi raMwari. Ndizvo zviri kuronzwa ndi Petro mundima iyi.Saka batisisa kuIzwi raMwari. Ungaona zviro. Ungashongana nezviro. Usagonda nezviro izvi. Izwi raMwari ndiro rounosisira kugonda ndiro. Saka ungazwa marwadzo munyama yako. Dangani ungaa nechirwere munyama yako. Usaashira izvozvo. Usabva watofunga kuti warwara. Izwi raMwari ndiro rinokuziisa gwinyiso rezvinenge zviri kuitika. Ndiro rinoronza gwinyiso. Ndiro rounosisira kugonda ndiro.Izwi iri ringaita serisiri kushanda. Panokona kuita sepasina chiri kushanduka. Usaora mwoyo. Batirira kuIzwi raMwari. Ramba uchirironza. Rironze kuna Mwari. Rironze kuzviro izvi. Ramba uchirironza. Uchazwa kunyisa mumweya mwako.

Namata Uchiti

Baba vendinoda. Ndinokubongai. Izwi renyu rine simba. Izwi iri ndiro rendinogonda ndiro. Ndiro chiprofita chendakaashira. Ndiro rendinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiro rendinoshandisa kuaka kupona kwangu. Ngokudaro, simba raro riri kushanda mwendiri nyamashi. Riri kusika zverinoronza mwendiri. Izwi iri rinogara mhera nariini. Ndinoshandisa simba reIzwi renyu. Ngokudaro, ndinonyisa pahondo yekugonda. Ndinonyisa hondo iyi nguva dzeshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Thimothi 1:18 GNB

Mateu 24:35

VaHeberu 4:12

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )