Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Shandira Mwari. Ndizvo Zvounosisira Kuraramira

Mugubera, 1 Nyamavhuvhu 2020

"Ngokuti kunyazwi ndiani ungada kungwarira kurarama kwake, unozorashikirwa ndikwo; asi kunyazwi ndiani unozorasha kurarama kwake ngepamusoro pangu, ndiye unozokuponesa" (Ruka 9 ndima 24).

Umweni murume waiya ane mukororo wake. Mukororo uyu waiya ari Mukristu. Murume uyu wakabva ayambira mwana uyu. Wakamuti asanyanya kurumba ngezviro zvaJesu. Mwana uyu waishandira Jesu Kristu. Waigara eichumaira Vhangeri. Murume uyu waifunga kuti izvi zvaia nengozi. Zvaikona kuuraisa mwana wake. Saka waimutyira. Asi mwana uwu wakapingura. Wakati, "Baba. Ndiri kundoita zvakapangirwa ndiJesu. Ndiri kuvashandira. Ndiri kuvararamira".

Murume uya wakatseneka. Aazi kudakarira mazwi aa. Wakabva aita hasha. Wakadaira mwana uya. Wakati, "Unotoita hako zvokuteedzera Jesu? Anditi ndizvo zvakamuuraisa. Anditi wakafa ari mudoodori? Inga angori nemakore makumi matatu nematatu ega?"

Kune Makristu anofunga ngenjira iyi. Akusiri kuti anenge eitsvaka kurarama makore akawanda. Akusiri kuti anenge asikadi kuti hama dzavo dzife. Haiwa, andizvopi. Ngokuti Makristu agara achararama nokusikaperi. Asi Makristu aya anenge eitya kufa. Ndizvo zvinoita kuti vadaro.

Munhu aasisiri kutya kufa. Zvingamuita kuti asaita zviro mukupona. Zvingamuita kuti asaita zvaakatumwa ndiMwari. Ane zviro zveanotozopedzisira oereketa. Izvi zvinenge zviri zviro zvaasikaashiri ena. Asi anenge echingotsvaka kusafa. Asi tine mazwi etaerenga. Taaerenga mundima yetavhura ndiyo. Anoti, "... kunyazwi ndiani ungada kungwarira kurarama kwake, unozorashikirwa ndikwo ... ". Saka raramira Kristu. Apana chounosisira kutyira. Unosisira kukona kuereketa weiti, "Inini ndinoema naJesu Kristu. Ndiri weUmambo hwavo. Saka ndichachumaira Vhangeri. Kunyazwi zvinenge zvakanaka, kana kuti zvinenge zvakaoma!"

Vona Jesu vane mazwi evakamboereketa. Gara uchimakarakadza. Tinoaerenga muna Ruka 10 ndima 19. Inoti, "Penyai, ndakamupa simba rokutsika nyoka nezvinyaada, napadera pesimba reshe regaa; akuna nechiro nachimwe chinozomuremadza". Ano ndiwo mazuwa okupedzisira. Ungaa uri kuchumaira Vhangeri. Apana chounosisira kutya. Mambo ndivo vanokurwira. Vane mazwi evari kutoronza kwouri izvozvi. Mazwi aya ndiwo evakamboereketa kuna Phauri. Tinoaerenga muna Zvakaitwa 18 ndima 10. Vakati, "Ngokuti inini ndinewe, akuna munhu unozokumukira kukuremadza; ngokuti ndine vanhu vakawanda mudhorobha iri".

Pupura Weiti

Ndine ndau yendaa kurarama mweiri. Mundau umwu amuna chinofa. Rufu arukoni kushanda mundau iyi. Ndakakohomerwa pamuchinjiko. Ndakakohomerwa pamwepo naKristu. Asi ndiri unopona hangu. Andichisiri inini uya. Asi Kristu. Ndivo vaa kugara mwendiri. Ndine kupona kwendaa kurarama. Ndikwo kwandinorarama ndiri mumuiri wenyama. Ndinokurarama ngokugonda kuri kunoMukororo waMwari. Ena wakandida. Wakandifira. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaKorose 3:23-24

1 Vakorinte 15:58

Mabasa Avapostora 20:24

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)