Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Zvipinze Munjira YaMwari

China, 5 Nyamavhuvhu 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Zveshe izvi zvinobva kunaMwari, uwo wakatiiyanisa kwaari kubudikidza ndiKristu, naye wakapa kwetiri mushando wokuiyanisa" (2 VaKhorinte 5 ndima 18).

Kune vamweni vanhu. Vanhu ava vanongotsvaka zvinovadakadza vona. Avatsvaki zvinodiwa ndiMwari. Asi chiinyi chinodiwa ndiMwari? Mwari vanotsvaka kuti vanhu vazie gwinyiso. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Thimothi 2 ndima 4. Ichi ndicho chinosisirawo kuwa chishuwo chako. Unosisira kushuwira zvinoshuwirwa ndiMwari.

Pane shungu dzounosisira kua nadzo. Idzi ishungu dzokuunza vanhu kunaMwari. Ndidzo dzinosisira kukutuma kuita zviro. Ungaa mutungamiriri wevanhu. Ungaa mudzidzisi. Ungaa unoshanda kubhengi. Ungaa mudzidzi. Asi karakadza kuti uri Mukristu. Chikristu chako ndicho chakakosha. Chakakosha kupinda imweni mishando yako yeshe. Saka une mushando wewakapuwa. Uyu mushando wokugumisa vhangeri kuvanhu. Ita mushando uyu. Ndiwo unosisira kunge uri pamwoyo pako. Tsvaka kuti vakawanda vapinde muumambo hwaMwari. Ndikwo kuti uzodakara mukupona. Ndikwo kuti kupona kwako kukugutse. Ndikwo kuti uwane zvifumiso zveshe zvoungada.

Unosisira kuunza vanhu kunaMwari. Uyu unotoa mushando. Mushando wounosisira kuponera. Ndikwo kuti ukama hwako naMwari hudzame. Ndikwo kuti unase kuzwisisa Mwari. Ndikwo kuti kupona kwako kukugutse. Jesu vane mazwi evakaronza. Tinoaerenga munaMarako 16 ndima 15. Vakati, "Endai munyika dzeshe, muchumaire vhangeri kunezvisikwa zveshe". Tinoerenga amweni akhona munaMateu 24 ndima 14. Vakati, "Neiri vhangeri roumambo rinozochumairwa munyika dzeshe kuita chapupu kumadzinza eshe; naapo kupera kunozoguma".Vhangeri rinosisira kuguma kunyika dzeshe. Izvi ndizvo zvakapangwa ndiJesu. Avazi kungozvipangira kuvafundisi. Avazi kungozvipangira kuvachumairi. Vakazvipangira kuMakristu eshe. Saka iwewe unotoa muchumairi. Ndiwe unogumisa Chitenderano Chitsva kuvanhu. Izvi ndizvo zvetinoeranga muna 2 VaKhorinte 3 ndima 6. Ndiwe unoziisa vanhu ngezvevhangeri. Kune vanhu vari muchidima. Iwewe wakatumwa kuvanhu ava. Wakatumwa kuti uvaunzire kujeka kwevhangeri.

Nyika ino ine chidima. Asi iwewe uri kujeka. Ndiwe kujeka kwomunyika muno. Saka vhangeri ngarionekwe pouri. Ngarionekwe rechipenya. Uonise kujeka kwaro kuvanhu. Uchiita kuti navo variendesewo kune amweni. Mwari vanotogonda ndiwe. Ndiwe wevari kugonda ndiye panguwa ino. Ndiwe wevakabatisa izwi ravo. Izwi iri izwi rinoponesa vanhu. Rinoboura madziso evakarashika. Rinovadusa muchidima. Rechivapinza mukujeka. Rinovadusa musimba raSathani. Rechivaunza kunaMwari.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga ngendaa yenyasha dzenyu. Nyasha idzi dzinoponesa. Dziri kushanda izvozvi. Dziri kushanda ngokuti vhangeri riri kuchumairwa pashi reshe. Riri kuchumairwa ngevana venyu. Saka vakawanda vari kuduswa muchidima. Vari kupinzwa mukujeka. Vari kuduswa pasimba raSathani. Vari kuunzwa kunaMwari. Izvi zviri kuitika pevari kuashira vhangeri. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Habhakuki 2 ndima 14

Mabasa Avapostora 26:16-18

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch