Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Vakadusa Zvishaishi Zvako. Vakakupa Kururama

Chitatu, 5 Nyamavhuvhu 2020

"Iye wakamuita kushaisha ngendaa yedu, uwo waiya asikazi kuzia kushaisha, kuti mwaari isusu tiite kururama kwaMwari" (2 VaKhorinte 5 ndima 21).

Kune amweni Makristu. Akaponeswa hawo. Asi anofunga kuti vakaamba vari vashaishi. Ngokudaro, vane maonero evanoita chisikwa chitsva. Vanofunga kuti chichine zvishaishi. Izvi andizvopi.Chisikwa chitsva munhu mutsva. Aasiri uya waiya ari muzvishaishi. Aasiri uya waiya ari muchidima. Waiya ari muchidima ngeumweniwo munhu. Uwowo wakatofa. Wakafa pamwepo naKristu.

Munhu wekaretu ndiye waia mushaishi. Uwowo wakakohomerwa pamuchinjiko. Wakakohomerwa pamwepo naKristu. Saka aachisiripopi. Wakatsiiwa. Munhu waapo waa mutsva. Uyu munhu akarurama. Ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 6 ndima 6. Inoti, "Techizia kuti munhu wedu wekare wakakohomerwa pamwepo naye kuti muiri wokushaisha upere, kuti isusu tisachazoita varanda vokushaisha". Jesu vakazomuka kubva kwevakafa. Iwewe wakabva wamukawo. Wakamuka pamwepo navo. Asi waiya waa munhu mutsva. Waiya waa wengazi itsva. Waiya waa wedzinza idzva. Saka auchisiri wengazi yekaretu. Waa wengazi itsva. Waa wedzinza idzva. Waa munhu akarurama. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

VaRoma 6 ndima 4 inoti, "Ndizvo takaikwa pamwepo naye ngokubhabhatidzwa murufu, ndizvo kudai ndiKristu akamuswa kubva kwevakafa ngouthende hwaBaba, ngokudaro isusuwo tihambe mukupona kutsva". Ndiyo ndaa Bhaibheri rechiti, "Nemwi mwakadzipfekedza munhu mutsva, uwo unomusirirwa muruziyo kuti aedzane nomuedzaniso wouwo wakamusika". Tinoerenga mazwi aya muna VaKhorose 3 ndima 10.

Iwewe wakabarwa kechipiri. Apa ndipo pewakabarirwa munaKristu. Ndipo pewakauya waa werimweni dzinza. Waiya waa munhu akarurama. Munhu wekaretu wakaduswa. Aachiripopi. Wakatsiiwa ngomunhu akarurama. Uyu ndiwo mushando wakaitwa ndiKristu. Mushando wokudusa zvetaia nazvo, vechitipa zvavo. Saka taa zvisikwa zvitsva. Taa zvipuka zvitsva. Takasikwa patsva. Takabarwa patsva. Taa vanhu vakarurama. Taa vanhu vakachena. Taa vanhu vanoera. Mwari ngavairikidzwe!

Pupura Weiti

Ndakabarwa ndiMwari. Mweya wangu waa wedzinza ravo. Waa wakarurama. Ndatodzana naJesu. Ndaa wedzinza ravo. Ndaa wedzinza reVamwari. Ndaa munhu akarurama. Andichisiri wekaretu. Mwendiri amuchina chekaretu. Ndakabarwa kechipiri. Saka ndaa wengazi itsva. Ndaa munaKristu. Saka ndaa kururama kwaMwari. Ndaa wedzinza reVamwari. Ndaa kuryisana neVamwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaRoma 8 ndima 1 kusvika 4

VaRoma 5:17

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)