Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ndivo Tsamba Yako Yekupindisa

Soto, 9 Nyamavhuvhu 2020

"Mwechibonga kunaBaba, uwo wakamuita vanosisira kukoanisirwa nhaka yevakacheneswa mukujeka" (VaKhorose 1 ndima 12).

Ngatimboti uri kuenda kumutambo. Asi mutambo uyu aupindwi ngevanhu veshe veshe. Unopindwa ngevane tsamba zvega. Zvino, iwewe ungasaa netsamba yacho. Ungaguma hako pamusiwo. Asi auzotenderwi kupinda. Asi dangani ungaa netsamba yacho. Unozongogumapo. Wobudisa tsamba yako. Wobva watopinda.

Zina raJesu rakaita setsamba iyi. Rinokugumisa kuzvifumiso zveshe. Zina iri iguru. Rinokuwanisa zvakawanda. Zvinopinda zvoungafunga. Zvinopinda zvoungashuwira. Hareruya! Vona Jesu vane mazwi evakaereketa. Tinoaerenga muna Johani 16 ndima 23. Vakati, "Ngeiro zuva amuzondibvunzi chiro. Ngegwinyiso ndinoti kwomuri, kunyazwi chiinyi chomunozokumbira kunaBaba ngezina rangu, unozochipa kwomuri".

Pangaa nezviro zvoungada. Pangaa nezviro zvounoshuwira. Zviro zveshe izvi zviri munaKristu. Saka ausisiri kuzvitsvaka. Ingozvitora. Unozvitora wakaema muzina raJesu. Saka gara uchironza mazwi. Weiti, "Ndiri muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rangu, neraKristu. Tiri pamwepo. Ndine pfuma yendakapuwa. Iyi ipfuma yakapuwa vakacheneswa. Zviro zveshe ngezvangu. Muzina raJesu!" Ndiwo mazwi ounosisira kugara uchironza aya. Zvisikwa zveshe zvinozokucheuka. Zvinozokuitira zvounotsvaka. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Jesu vane zviro zvevakatiitira. Vakazviita pevakafa, vakaikwa, vakamuka. Asi vakawanda avazii zviro izvi. Ngokudaro vanoita zvokuchema kunaMwari. Vanochemera kufumiswa. Vanochemera kuporeswa. Vanochemera kusunungurwa. Vanochemera zvakawanda wanda. Vanofunga kuti vanosisira kuita zvokuchema. Asi izvi azvisirizvo zvevanosisira kuita. Mwari avadi izvozvo. Ngokuti vakatotiitira zveshe. Vakatotuma Jesu. Jesu vakakuita munhu wedzinza reVamwari. Vakaita kuti ukone kuguma panaMwari Baba. Mweya Wakachena ndivo vanokugumisa. Vanokugumisa muzvifumiso zvedenga. Mwari ngavafumiswe!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Zina raJesu rinesimba. Simba iri ndiro rendinoshandisa pakupona kwangu. Ngokudaro, ndinogara ndechiwana zvakanaka. Zvakanaka izvi zvinobva mudenga. Ndinogara ndeinyisa. Ndinogara ndeiwana zvifumiso. Ndinorarama muzina raJesu. Ngokudaro, ndine pfuma. Ndakasununguka. Kusununguka uku ngekwevakororo vaMwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vaefeso 3:12

Mabasa Avapostora 13:38-39

1 Vakorinte 3:21

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvetinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcocash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei)