English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 10 Nyamavhuvhu 2018

NGOMA DZOKUNYISA

"... Unoronza izvi Mambo Mwari kwomuri, `Musatya, nokuti kupera simba ngendaa yembungano huru iyi, ngokuti kurwa akusi kwenyu, asi ngokwaMwari" (2 MaKronikhe 20:15).

Pane imweni nguva, mhuri yaJudha yakanga yakombwa ngemagaa. Mambo Jehoshafati akabva aita chimweni chiro. Chiro ichi chinoshamisa kakurutu. Tinochierenga muna 2 MaKronikhe 20. Mauto aJudha akanga ari mashomanani. Aipindwa ngeemagaa aya. Saka vaJudha vakanga vasikakoni kurwisa magaa aya. Izvi ndizvo zvakaereketwa ndimambo Jehoshafati. Asi akatsvaka detsero kuna Mambo Mwari. Akakumbira echiti, "A, Mwari wedu, auzotongi padera pavo here? Ngokuti isusu atina simba rokurwa nembungano huru yakadai ngeiyi yauya kuzorwa nesu; atizii nechokuita, asi madziso edu anoringira kwouri". Tinoerenga mazwi aya muna 2 MaKronikhe 20:12.

Chimweni chiro chakabva chaitika. Tinochierenga mundima 14 kuguma 17. Chiro ichi chakanga chakanaka kakurutu. Zvinozwi, "Mweya waMambo Mwari wakauya padera paJahazieri, mukororo waZekharia ... wakati: ... Unoronza izvi Mambo Mwari kwomuri: Musatya nokuti kupera simba ngendaa yembungano huru iyi, ngokuti kurwa akusi kwenyu, asi ngokwaMwari. Mangwani dzakai koorwa navo ... Hondo iyi aisi yenyu kurwa kuti muirwe, torai ndau dzenyu, mueme mwakanyarara, muone kunyisa kwaMambo Mwari kwaanomuitira, imwimwi vaJudha neJerusarema. Musatya, nokuti kupera simba; mangwani budai koorwa navo, ngokuti Mambo Mwari unozoa nemwi".

Mambo Mwari ndivo vakaereketa mazwi aya. Vakaaronza kuna Jehoshafati. Mazwi ainyaradza kakurutu. Asi chiringira zvakazoitwa ndiJehoshafati. Akazviita echinasirira kurwisa mauto aya. Akatora vanoemba. Vaisisira kuembera Mambo Mwari. Vaisisira kuirikidza runako rwaMwari. Vaisisira kuirikidza kuchena kwaMwari. Vaisisira kuemba vechiti, "Ngaabongwe Mambo Mwari, ngokuti rudo rwake runogara mhera nariini". Tinoerenga mazwi aya muna 2 MaKronikhe 20:21. Mazwi engoma yevanhu vanyisa.

Vaembi ava vakaemba. Vakahamba vechienda kumusasa wemagaa. Bhaibheri rinobva rati, "Mambo Mwari wakaemesa varwi ngokufishika koorwisa vaAmoni, nevaMoabhi, nevoMutunhu Seira, avo vaiya vauya koorwisa vaJudha; ndizvo vakavauraya". Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 2 MaKronikhe 20:22. Vaembi ndivo vakanga vari mberi. Varwi vakanga vari ngekumasure. Vakazoguma pamusasa wevarwi vaya. Vakawana veshe vazviuraya. Jehoshafati akauya nehondo yake. Vakangoguma vechitora fuma yemagaa aya. Avana kusisira kutanga vavarwisa! Kunyisa kwakadaro kunoshamisa. Asi kune zvekunotifundisa.

Dangani tingashongana nezviro zvakaoma. Tinosisira kuemba. Tinosisira kuemba ngoma dzokudira Mwari. Tinosisira kuemba ngoma dzokukudza Mwari. Ngoma idzi dzinozonyisa magaa. Saka zviro zvinokona hazvo kunge zvakaoma. Unokona kunge uri kushongana nezviro zvinotsvaka kukushaishidzira. Irikidza Mwari. Ema paIzwi ravo. Vanamate. Izwi iri ndiro rinokuita kuti unyise. Usakandira shoti pashi! Usatenda kunyiswa. Emba ngoma dzokunyisa. Hareruya!

Namata Uchiti

Ndinokubongai, Baba. Mwakandiita munyisi munyika muno. Ndinonyisa zviro zveshe zvendinoshongana nazvo. Ndinozvinyisa ndechiemba ngoma dzevanyisi. Ndakazara ngesimba. Ndinokona kuemesedzana nezvinonesa mukupona. Ngenjira iyi, zina renyu rinoirikidzwa. Rinokudzwa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Nduyo 149:1-6; 2 VaK horinte 2:14-15 MSG

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa : https://bit.ly/rhapsodylanguages )