Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

Svondo, 13 Nyamavhuvhu 2017

Vakatipa Kururama Kwavo

"Ngokuti mukati mwaro rinoonisa kururama kwaMwari kubva mukugonda kuenda mukugonda; kudai ngezvazvakanyorwa. Uwo wakarurama kubudikidza ngokugonda unozopona" (VaRoma 1:17).

Vanhu vanotsvaka kua vakarurama. Vanotsvaka kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvetinoona muzvinamati zvepashi reshe. Vanotamburira kua vakarurama. Vanoita mishando yakawanda kuti vave vakarurama. Kunyangwe vamwe Vakristu vanototamburirawo kudaro. Vanotsvaka kututsira kururama kwavo. Vanofunga kuti izvi ndizvo zvinodiwa kuti Mwari vazwe mikumbiro yavo.

Mwari vane kururama kwavanopa. Kururama uku kunowanikwa muVhangeri. Apana pamweni pakunowanikwa. Ndizvo, Mwari vakatipa kururama uku. Izvi ndizvo zvinoronza Izwi raMwari. Takanga tisikakoni kukuwana ngeimweni njira. Vhangeri ishoko rakanaka. Vhangeri iri rinoziisa kuti Mwari vakatipa kururama kwavo. Vakatipa sechipo. Iwewe wakanga usikakoni kuwana kururama uku ngesimba rako. Saka unosisira kuashira kururama uku. Kunobva kwaiswa mumweya mwako. Izvi zvinozoita kuti ukone kupona zvakarurama.

Mwari vakakupa kururama. Kururama uku ndikwo kwevanako ivo. Ndikwo kwevanoshandisa. Izvi zvinoita kuti uve wakasununguka. Saka, Mwari avatoreri munhu chevanenge vamupa. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaRoma 11:29. Uyezve, kururama uku kwakatokwana. Ausisiri kukututsira. Wakakupuwa ndiMwari pachavo. Ndikwo kururama kwevanakwowo ivo. Saka aukoni kututsira kururama. Waa kukona kuema pamberi paMwari. Unoemapo usikatsveruki. Izvi zvinoshamisa!

Iri ndiro Vhangeri raJesu Kristu. VaRoma 3:24 inoronza ichiti, "Vechipembedzwa ngenyasha dzake ngokuripirwa kuri munaKristu Jesu". Isusu takapembedzwa sevanhu vakarurama. Takaruramiswa ngenyasha dzaMwari. Takachenurwa. Takawanikwa tisina ndaa yetakapara. 2 VaKhorinte 5:21 inoronza ichiti, "Iye, wakamuita kushaisha ngendaa yedu, uwo waiya asikazi kuzia kushaisha, kuti mwaari isusu tiite kururama kwaMwari".

Isusu takanga tiri vashaishi. Jesu vakanga vakarurama. Asi vakasarudza kua mushaishi ivo. Vakaita izvi kuti isusu tive vakarurama. Taa muna Kristu Jesu. Saka taa kururama kwaMwari. Takarurama saJesu. Mwari ndivo vakatiita izvi. Ndizvo zvetinoerenga muna VaRoma 3:26. Ndima iyi inoronza ichiti, "Kwaiya kuonisa ngouyu mukuwo, kuti iye pachake wakarurama nokupembedza uwo unotenda munaJesu". Mwari ngavafumiswe!

Namata Uchiti

Ndinokubongai, Baba vendinoda. Mwakaisa kururama mumweya wangu! Ndaa kuzia kuti andichina ndaa pamberi penyu. Ngokudaro ndinodakara. Ndinopembera. Munoita kuti ndinyise zviro zvenyika ino. Munoita kuti nditonge naKristu mhera nariini. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi

Isaya 53:10-11

VaRoma 5:17

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )