Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Mukati Mwako Mune Pfuma

"Asi tino uhwu upfumi muzvidziyo zvedongo, kuti ukuru hukurutu hweiro simba huite hwaMwari, husaita hunobva kwetiri" (2 VaKhorinte 4:7).

Ndima yetavhura ndiyo yakanyorerwa Makristu. Saka iri kuronza ngepadera pako. Mukati mwako mune pfuma. Une ngazi yeVamwari mwouri. Wakasiyana nevanhu vomunyika muno. Iri ndiro gwinyiso. Riashire. Ndizvo zvetinokurudzirwa ngeBhaibheri. Tinoerenga mazwi aro muna Firemoni 1:6. Inoti, "Kuti kukoaniswa kwegonda rako kushande mukuzia zveshe zvakanaka zviri mukati mwedu munaKristu".

Tenda kuti uri nhume yaMwari. Ndiwe unogumisa Mwari kuvanhu. Saka wakatwara simba ravo. Ngokudaro, zveshe zvounoita zvinobudirira. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Mukristu munhu unohamba akatwara Kristu. Tinooniswa izvi muna VaKhorose 1:27. Izvi ndizvo zvinoshamisa paChikristu. Ndizvo zvisikaziikanwi ngevakawanda. Kupona kwako akusiri kusina chiro. Mukati mwako mune pfuma. Mune pfuma yesimba. Mune pfuma yorudo. Mune pfuma yokujeka. Mune pfuma yorunako rweVamwari. Muiri wako wakanasirwa ngedongo romunyika hawo. Asi mumweya mwako mune uthende. Uhu uthende hwaMwari. Uthende uhu hwakaputira muiri wako wenyama. Hunonasirisa zveshe zviri mwouri.

Nyika inoona kujeka kwaMwari pouri. Inoona uthende hwavo pouri. Inoona simba ravo  pouri. Inoona nyasha dzavo pouri. Gara uchironza izvi. Izwi raMwari rinosisira kuronzwa. Ndikwo kuti rishande mwouri. Ndikwo kuti rikushandire.

Tine mazwi etavhura ndiwo. Unosisira kuashira mazwi aya. Saka ronza weiti, "Eya. Ndiri mudziyo unohamba wakatwara Mwari. Ndakatwara zvifumiso zvaMwari. Ndakatwara pfuma yaMwari". Izvi ndizvo zvinoonisa kuti waashira mazwi aya. Hareruya!

Pupura Weiti

Kristu vari mwendiri. Runako rwavo ruri mumweya mwangu. Kupona kwaMwari kunoonekwa pendiri. Dzinza ravo rinoonekwa pendiri. Uthende hwavo hunoonekwa mwendiri. Mumweya mwangu mune pfuma. Ndinotenda kuti ndine pfuma iyi. Ipfuma yakaunzwa ngeIzwi raMwari. Ndinoereketa somunhu ane pfuma iyi. Ngokudaro, inoonekwa mukupona kwangu. Zveshe zvendinoita zvinobuda zvinodakadza. Zvinoonisa simba raMwari. Ndakazara ngorudo. Ndinozadza nyika ngezvakanaka zvaMwari. Ndinozadza nyika ngetsitsi dzaMwari. Ndinoizadza ngorunako rwaMwari. Ndinoizadza ngenyasha dzaMwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Ruka 6:45

VaKorose 1:27

1 Johane 4:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 14 Nyamavhuvhu 2019)