English Manyika Ndau Ndebele Shona Rudo Rwako Kwevari Ndirwo Rwakakosha

"Ngokuti rudo rwaKristu runotionga; ngokuti tinozia kuti umwe wakafira veshe, ndizvo veshe vakatofa" (2 VaKhorinte 5: 14).

Apostora Phauri ndiye wakanyora mazwi etavhura ndiwo. Wakanga asiri kuronza ngezverudo rwaKristu. Wakanga ari kuronza ngezvemadiro etinoita Kristu. Isusu tinoda Kristu. Tinovadakarira. Izvi ndizvo zvinoita kuti tieme ngeVhangeri. Tinoema naro kunyazwi tiri kurwiswa. Phauri wakanga echida Kristu. Rudo urwu ndirwo rwakaita kuti achumaire Vhangeri. Wakarichumaira ngeshungu dzakawanda. Ndirwo rwakaita kuti arwire Vhangeri.

Izvi ndizvo zvetinoona muna VaGaratia 2:11-21. Phauri wakanga ari kurwira Vhangeri. Wakarirwira kunyazwi pamberi paPetro. Wakaronza echiti, "Asi apo Khefasi aguma kuAntiokhi, ndakamuphikisa pamberi pehope yake, ngokuti waiya ane ndaa pachake, ngokuti vasati vaguma vanhu vamweni vechibva kunaJakobe, iye waidya pamwepo neveMadzinza. Asi apo vaguma, wakanyongoroka akadzipaura, akagara ega pachake, ngokuti waitya chikwata chevakachekwa. Nevamweni vaJudha vakadziitisawo kudai ndiye; kunyazwi naBhanabhasi wakapaukiswawo ... ". Erenga mazwi aya kuguma pandima yegumi nepfumbamwe.

Wakazoereketa mundima yemakumi mairi echiti, "Ndakakohomerwa pamwepo naKristu; asi andinipi ndichapona, asi ndiKristu unopona mukati mwangu. Nendaramo yendinopona zvino munyama, ndinopona ngokugonda kuri kunoMukororo waMwari, uwo wakandida, akadzipira ngendaa yangu". Aya mazwi akadzama yaamho. Anoonisa kudzipira kukurutu. Anoonisa kuda Kristu kukurutu. Izvozvo ndizvo zvakakosha!

Rudo urwu ndirwo runosisira kutungamirira mafungiro ako. Ndirwo runosisira kutungamirira kupona kwako. Ungatambudzwa hako. Izvozvo azvina ndaa. Unosisira kuramba uchirwira Vhangeri raKristu. Rirwire usikatyi!

Kristu unovada zvakadini? Unovadakarira zvakadini? Dangani uri kuona sokuti ausi kuvada zvakaperera. Vhura mwoyo wako. Kumbira kwevari. Ereketa navo weiti, "Mambo Jesu. Ndinokudai ngomwoyo weshe. Ndinokudakarirai mhera nariini. Ndinoda kugara ndechikudai. Ndinoda kugara ndechiita Izwi renyu".

Uchazwa mwoyo wako uchigwinyiswa. Shungu dzako dzeVhangeri dzinozotanga kututsira. Mwari vanoda kuti ude Jesu Kristu. Ndizvo zvakakosha kwevari. Avana zvimweni zvevanonyanya kuda kwouri. Saka ida Jesu ngomwoyo wako weshe. Zvionise ngokungwarira Izwi ravo. Hareruya. Erengawo Johani 14, 15, na21.

Kumbira Weiti

Baba vomudenga vendinoda. Ndinomubongai. Inini ndinoda Kristu. Rudo urwu ndirwo runondipa shungu dzokuhambisa Vhangeri. Ndirwo runondituma kuchumaira Vhangeri. Ndirwo runondituma kugumisa Vhangeri pashi reshe. Ndinorihambisa ngokukasira. Andiiti zvokuerengera. Ndinoda kuti nyika yeshe iziye rudo rwenyu. Rudo urwu ruri munaKristu Jesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Marko 12:30

1 Johane 5:3 AMPC

Johane 14:15-21 NIV

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chitatu, 21 Nyamavhuvhu 2019)