Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona 

Taa Kushandiswa NdiMwari Kuita Mishando Yavo

"Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda; wonai zvaitwa zvitsva!" (2 VaKhorinte 5:17).

Dangani wakabarwa patsva. Muiri wako auzi hawo kuchinja. Asi mweya wako wakasikwa patsva. Watodzana naKristu. Jesu ndivo vakaita kuti tikone kuchinjwa kudaro. Vakakohomerwa pamuchinjiko. Vakarangwa. Vakanga vari kutora zvishaishi zvedu. Vakabva vatiita vengazi yavo. Vakabva vatiita vedzinza ravo. Iri idzinza revanhu vakarurama.

Izvozvi, taa kurarama kupona kwevakatirongera. Vaa kutishandisa kuita mishando yavo munyika. Izvi ndizvo zvakaitika kwouri. Zvakaitika pewakabarwa patsva. Waa nyara yaMwari. Ndiwe nyara yevanoshandisa kuita mishando yavo munyika.

Dangani wakanga uri munhu akashata. Izvozvo azvina mushando. Dangani vanhu vaisatarisira kuti uchaa munhu kwaye. Dangani vaisatarisira kuti uchaitawo zviro zvakakura. Usaneseka hako. Wachinja izvozvi. Waa muchinda waMwari. Waa kushandisa masimba avo. Waa munaKristu. Saka waa nokumweni kupona. Zwisisa kupona uku. Kuashire. Kudakarire.

Tine mazwi etaerenga mundima yetavhura ndiyo. Yati, "... zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva!". Waa nokupona kutsva. Uku kupona kwokugara uchinyisa. Kupona kwokugara uchibudirira pane zveshe zvounoita. Wapfuma. Waa kukona kutarisira kuti zviro zvako zvinonaka. Auchina chouchatya. Asi izvi azvisirizvo zvega. Mwari vaa kuda kukushandisa. Vanoda kuti vamweni vanhu vaitewo vedzinza ravo. Vanoda kuwadzana navo. Vanodawo kudyidzana navo. Ndikwo kuti kupona kwavo kurongeke. Ndikwo kuti vararame kupona kwevakarongerwa ndiMwari. Ndikwo kuti vashandiswewo kuita mishando yaMwari.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Inini ndinodakara yaamho. Mwakandiashira. Kupona kwangu kwakarongwa ndimwi. Ndinoita mishando yenyu munyika muno. andichatongwi ngezviro zvomunyika muno. Apana chichakona kundiparadza. Zvakashata azvichakoni kundishaishidzira. Chidima chenyika ino achichakoni kundishaishidzira. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Petro 2:9

VaEfeso 2:10

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chitatu, 11 Gunyana 2019)