Chikunda English Manyika Ndau Shona 

Vhangeri Ndiro Rounosisira Kunyanya Kukoshesa

"Asi dziunganidzirei upfumi mudenga, apo unundu nokuti ngura zvisikazvishaishiri, naapo mbavha pedzisikapwanyi dzibe" (Mateu 6:20).

Isusu tiri Makristu. Tinoshanda pamwepo naMwari. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 VaKhorinte 3:9. Saka shungu dzina Mwari ndidzo dzetinadzowo isusu. Tiri mundima imweyo navo. Chevakananga ndicho chetakanangawo isusu. Ivo vane zviro zvevanonyanya kukoshesa. Zviro izvi ndizvo zvetinonyanya kukoshesawo isusu. Ivo vanoshuwira kuti vanhu vabve muchidima. Vanoda kuti vaunzwe mukujeka. Vanoda kuti vapinzwe muUmambo hwoMukororo wavo. Mukororo uyu ndiye wevanodakarira. Saka tinoshingaira pamushando wavo. Ndiwo wetinoraramira. Tinoisa zveshe zvetinazvo mwouri.

Unosisira kuunza vanhu kunaMwari. Unosisirawo kudzidza kurarama kupona kwepamweya. Ndizvo zvounosisira kuraramira munyika izvi. Ndikwo kuti nyika ione uthende hwavo pouri.

Ungaa nepfuma yomunyika muno. Ungaa nezviro zvomunyika. Izvi zvingaa zvifumiso zvewakapuwa ndiMwari. Zvishandise kuhambisa Vhangeri. Ausisiri kutamika pamushando weVhangeri. Iva nechounoitawo kuti Vhangeri rigume kuvanhu. Ndiyo ndaa vechikupa zviro zvomunyika muno. Vanoda kuti uzvishandise muVhangeri. Unosisirawo kuunza vanhu kunaMwari. Ndizvo zvinoita kuti nyasha dziwande mukupona kwako. Ndizvo zvinotutsira upfumi hwako. Zvinohututsira kupinda zvimweni zveshe zvoungaita.

Saka koshesa mushando weVhangeri. Uyu mushando wokuona kuti Vhangeri raguma kuvanhu. Rinosisira kuguma kunyika dzeshe.

Mateu 24:14 inoti, "Neiri vhangeri roumambo rinozochumairwa munyika dzeshe kuita chapupu kumadzinza eshe naapo kupera kunozoguma". Saka Vhangeri rinosisira kuchumairwa. Rinosisira kugumiswa kuvanhu. Vangaa vamuna. Vangaa vakadzi. Vangaa vakororo. Vangaa vasikana. Rinosisira kugumiswa kunyika dzeshe. Rinosisira kuendeswa ngokukasira. Ndizvo zviri kubuda mundima iyi.

Tina Baba vari mudenga. Vane zviro zvevanoshuwira. Vanoda kuti munhu weshe azwe Vhangeri raMambo Jesu. Vanoda kuti munhu weshe awane mukana wokuashira zina ravo. Asi isusu tisu tinogumisa Vhangeri iri kuvanhu. Unotoa mushando wetakapuwa.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinodakara yaamho. Mwakandipa mukana wokugumisa Vhangeri kuvanhu. Mwakandipawo zvokuita mumushando uyu. Mwakandiwanzira nyasha. Saka ndaa kukona kuita zveshe zvinodiwa. Ndinoita mishando yakanaka. Iyi mishando yokugumisa Vhangeri kuvanhu. Mishando yokuunza kururama kwenyu munyika muno. Ndinobudirira kuita mishando iyi. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mateo 6:19-21

2 VaKorinte 9:8 AMPC

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

China, 12 Gunyana 2019)