Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Tsvaka Kuita Zvevanoshuwira

Mugubera, 12 Gunyana 2020

"Musade nyika nokuti zviro zviri munyika. Rudo rwaBaba amuna mukati mwavo avo vanoda nyika; ngokuti zveshe zviri munyika, kuemura kwenyama, kuemura kwemadziso, kudzikudza kwokupona, azvibvi kunaBaba akadi, asi zvinobva munyika" (1 Johani 2 ndima 15 kuguma 16).

Mambo vaa pasinde kuuya. Izvozvo zviri pamhene. Asi Bhaibheri rinoronza muna 2 VaThesaronika 2 ndima 3, rechiti, "... ngokuti zuva iro arizogumi kusati kwaapo kupauka kutanga, nomunhu wokushaisha aoniswa, mukororo wokurashwa". Rimweni Bhaibheri rinotipa ndima iyi, rechiti, "... ngokuti zuva iri arisiri kuzouya kusati kwaita vanhu vakawanda vanenge vechishoora Makristu, vechisiya kugonda nokuuya kwemurume uya, asikateeri mipango, akarongerwa kuparara" (AMP).

Kuronza kuti, kuchange kune vanhu vanenge vechizoshoora Makristu vechizosiya kugonda, vechizoramba Jesu pasina avamanikidza. Izvi zvaa kutoitika. Vanhu ava vari kusiya kugonda vechida zviro zvomunyika muno, vechichengedzerwa ngepfuma nokuemura zviro zvomunyika muno. Saka chiinyi chinodiwa ndiMwari? Iwewe unosisira kuita maponerenyi? Zvaaa mazuva okupedzisira. Chiinyi chounosisira kukoshesa?

Ndima yetavhura ndiyo, ndiyo inotiziisa izvi. Inoti tigare tiri munaKristu. Tikoshese zviro zvoUmambo hwavo. Tisarumbirira madakadzo omunyika muno anopfuura. VaKhorose 3 ndima 1 kuguma 2 inojekesa izvi. Inoti, "Ndizvo kudai mwakamuswa pamwepo naKristu, tsvakai zviro zviri padera, apo pana Kristu, akagara ngokumudyo kwaMwari. Emesai mipinimidzo yenyu kunezviro zviri padera, haiwa kuzviro zviri munyika".

Vavarira kuita zvinoshuwirwa ndiMwari zvokuti Umambo hwavo hugume kuvanhu veshe neVhangeri rigume kunyika dzeshe. Usaa umweni wevaya vanokoshesa zviro zvomunyika muno. Vanongofunga zvinovanakira zvega. Vanhu vakadaro vakanyiswa ngomweya womunyika muno.

Jesu vakaronza muna Marako 8 ndima 36 vechiti, "Ngokuti munhu unozouyirwa ngenyi, kudai echiuyirwa ngenyika yeshe, arashe ndaramo yake?". Zvakakosha kuti urarame wakaema munaKristu. Midzi yako iri mwavari. Ramba wakaema usikazungunuki uchiita mushando waMambo une kudakara. Hareruya!

Pupura Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga mwakanditsanangura kuita zviro zvinoera. Mukandipa simba rokukuraramirai. Midzi yangu yakadzika munaKristu. Ndakakohomera muiri wangu wenyama pamuchinjiko. Ndakakohomera zveshe nezvishuwo zvawo nokuemura kwawo. Shungu dzangu dzangoa dzokuti Umambo hwaMwari hugume kuvanhu. Uyezve ndechigumisa rudo rwaKristu noruponeso rwavo kunyika dzeshe. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvakazarurwa 3 ndima 11 kusvika 13

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)