Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chishanu, 14 Gunyana 2018

GWINYA, USHINGE MWOYO

"Kwega ita wakagwinya, ushinge kakurutu, kuti ungwarire kuita yeshe mipango ..." (Joshua 1:7).

Iwewe unokona kunge uri Mukristu. Unokona kunge uri kurarama murutendo. Asi zviro zvinokona kumbooma. Panguva dzakadaro, zvinokona kuita sokuti Mwari vakusiya uri wega. Asi usafunga kudaro. Mambo vari kutoereketa kwouri izvozvi. Vari kuti, "Panguva dzakadaro, ndinenge ndinewe. Ngokuti ndinogara mukati mwako. Saka gwinya. Shinga mwoyo kakurutu." Izvi zvinoronza kuti ausisiri kuzunguzwa.

Ita zvakaita Abrahama. Mwari vakanga vagondesa kumupa mwana. Aazi kukanganwa chigondiso ichi. Kugonda kwake kwakaramba kwakagwinya. Akaramba echitarisira mwana uyu. Aazi kuzunguzwa. Izvi zvakaita kuti mbiri yaMwari ionekwe. Izvi ndizvo zvetinoziiswa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna VaRoma 4:20. Saka usaereketa uchiti, "Inini andichazwisisi kuti zviro zviri kuhamba sei. Ndaremba ngematambudziko eshe aya". Kwete! Matambudziko angauya hawo. Asi anongouya kuti uanasirise. Matambudziko anoinga vaya vane simba rokuemesedzana nawo. Saka unokona kunge uri kushongana nezviro zvinotsvaka kukushaishidzira. Zviro izvi azviripopi kukuwisira pashi. Azvina simba rokukunyisa. Apana munhu anoshongana nematambudziko anomunyisa. Saka matambudziko aya aripo kutokugwinyisa. Kunotoa kudya kwako. Saka usaora mwoyo. Usapererwa ngesimba.

1 Johani 4:4 inoronza kuti iwewe uri waMwari. Izvi zvinoronza kuti wakabarwa ndiMwari. Kristu vaa kugara mukati mwako. Kristu ava ndivo vakuru. Vanopinda zvimweni zviro zveshe. Saka ungashongana hako nematambudziko. Ungashongana hako nezviro zvinotsvaka kukushaishidzira. Ungashongana hako nevanhu vanokurwisa. Ungashongana hako nezviro zvinokurwisa. Wakatonyisa zviro izvi zveshe. Saka batirira kuIzwi raMwari.

Vana dhokodheya vanokona kunge vakakuronzera kuti chibereko chako chakafa. Vanokona kunge vakakuronzera kuti maphaphu ako aachashandi zvakanaka. Vanokona kunge vakakuziisa kuti auchina mazuva akawanda okurarama. Usaneseka ngemazwi eshe aya. Usaora mwoyo. Usatenda kuti wanyiswa! Ema pakugonda. Ema ngeIzwi raMwari. Zvinokona kuita sokuti zviro azvichina tariro yekunaka. Asi iwewe ramba uchitarisira kuti zvichanaka. Gonda ngeIzwi raMwari. Unozonyisa zviro izvi zveshe!

Rinokona kunge riri dambudziko mumhuri mwako. Dangani uri kuneseka ngepadera pevana vako. Dangani uri kurwadziwa mumuiri mwako. Hama yako inokona kunge iri kutambura yaamho. Ndakuunzira mashoko akanaka. Zviro zveshe izvi zvichapera. Uchatozoronzera vamweni kudetserwa kwewakaitwa muzviro izvi. Izvi ndizvo zvetinooneswa muna 2 VaKhorinte 4:17. Inoti, "... kutambudzika kwedu kwenguva doko, kunotinasirira uthende hwakakura kakurutu nohunogara mhera nariini".

Saka nyisa zvinonesa izvi. Ngemumasure mwazvo, uchawana uthende. Pane zvakanaka zvakakuemera mberi! Gonda ngeIzwi raMwari. Izwi iri rine simba. Simba iri rinokona kukuita kuti unyise. Rinokuita kuti unyise pazviro zveshe. Azvina mushando kuti zviro izvi zvinenge zvakashata zvakadini.

Pupura Uchiti

Mambo Mwari ndivo Kujeka kwangu. Ndivo ruponeso rwangu. Ndivo simba rangu. Ndivo rusvingo rwekupona kwangu! Saka ndinoema ndakagwinya murutendo. Andina chendinotya. Ndinogwinyiswa ngesimba ravo. Ndine chiro chendinozia. Iye wakatanga chiro chakanaka mwendiri, uchachipedzisa zuva raJesu Kristu risati raguma. Izwi raMwari ndiro rendinoema naro. Saka matutu ekupona aakoni kundieredza. Mwari ngavapuwe mbiri yeshe!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKorinte 4:8-9; Mapisarema 34:19-20; 1 VaKorinte 16:13; VaEfeso 6:10-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )