Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Kune Hama DzoKunyepa

Chitatu, 16 Gunyana 2020

"Asi ndakaita kudaro ngendaa yevatendi vokunyepa avo vakapotedzwamwo tisikazii, vechipoteramwo ngokufishika kuti vanengere kusunhurika kwedu kwetinakwo munaKristu Jesu, kuti vatipotedze muuhloko" (VaGaratia 2 ndima 4).

Bhaibheri rinotironzera ngepadera pevanhu ava. Vatatu. Vanoti vadzidzisi vokunyepa, maprofeti okunyepa, nehama dzokunyepa. Rinotionisa zviro zvichaitwa ngevanhu ava mumazuwa ano okupedzisira. Asi mumachechi mune hama dzokunyepa ere? Eya! Idzi ihama dzinouya pakati pevanhu vaMwari, haiwa ngokuti dzinodakarira Jesu.

Ndima yetavhura ndiyo inoti vanhu ava vanouya mukufishika vechitsvaka kunengera runyararo rwetinarwo munaKristu Jesu. Vane chinangwa chokutiita hloko. Vanoita zvokunyepera vechiita sevanhu kwavo kuti tivaashire. Asi Bhaibheri rinovatsanangura muna 2 Petro 2 ndima 3 rechiti, "Mukuemura kwavo vanozomuchengedzera ngemazwi okudziitisa ... ".

Hama idzi dzokunyepa dzinogara dzechitsvaka njira dzokutorera vakacheneswa mare yavo. Asi idzo adzipi minikero nokuti kubhadhara zvegumi. Dzinongoda kuwana mare kubva kunevakacheneswa. Adzina chedzisikaiti chingadzipa mare. Dzinotokona kutengesa mufundisi wadzo nokuti vatungamiriri nokuti chechi chaiyo. Ndidzo dzinoita magumbu ezvinoitika muchechi nokuti kumangarira chechi kuvatongi nokuti kune vanonyora mashoko, dzechitsvaka kupuwa mare. Bhaibheri rinoti hama idzi dzokunyepa dzinenge dziri pakati pedu sevanengeri, dzechitsvaka ndaa yedzingatisungisa ndiyo.

Zvingasaa nyore kuzia kuti hama dzokunyepa idzi ngedziri ngokuti adzibudi pamhene. Asi Jesu vakaronza munaMateu 7 ndima 20, vechiti, "... munozovazia ngemichero yavo". Hama idzi dzokunyepa adziremeredzi vatungamiriri muchechi. Ndicho chezvimweni chinoita kuti tidzizie. Dzinoedza kuchengedzera vamweni kuti vasaashira kana kuita zveshe zvinoronzwa ndiMufundisi kana nevatungamiriri vomuchechi. Dzingazwa kuti iwewe unoda kuenda kuvafundisi koopuwa mazano. Dzinobva dzakusheka dzechiita kuti uzvione somunhu akapata.

Asi Mwari vanotipanga kuti tingwarire hama idzi dzokunyepa. Avadi kuti tihambidzane nadzo ngokuti dzinochengedzera. Kune amweni Makristu aiita ngomwoyo weshe, asi vakatsauswa pakugonda kwavo ngendaa yokuhambidzana nehama dzakadaro. Saka ita zvinoronza Izwi raMwari muna 2 VaThesaronika 3 ndima 6. Inoti mupauke kubva "... kunehama yeshe inenungo, isikahambi kudai ngemipango yevakaashira kubva kwetiri".

Kumbira Weiti

Ndinomubonga Mambo ngokuti ndinokona kuzia mweya wakashata ndechidetserwa ndiMweya Wakachena kuti ndipone ndakangwara. Izwi renyu rinonditungamirira munjira yakasisira kuti ndiryisane nevanhu vanoaka. Ndinotungamirirwa munjira yemwakandirongera. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 Johane 1 ndima 9 kusvika 10

2 VaTesaronika 3 ndima 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)