English Manyika Ndau Ndebele Shona 

Zvewakapuwa, NeZvawaa Nazvo

"Isusu teshe tinehope dzisikazi kufukidzwa, techiringira uthende hwaMambo, kudai ngomuchiboniboni, tinotsandudzwa techitodzana nomuedzaniso umwewo kubva kuuthende humweni kuenda kuuthende humweni; ngokuti zvinobva kunaMambo, Mweya" (2 VaKhorinte 3:18).

Pane zviro zvewakapuwa. Pozoita zviro zvewaa nazvo munyara dzako. Zviiri izvi zvakasiyana. Ungaa nezviro zvouri kushongana nazvo. Zviro izvi azvisirizvo zvinoronga kupona kwako. Izwi raMwari ndiro rinokuonisa zvewakapuwa. Unosisira kuzia zviro izvi. Asi izvi zvega azvizi kukwana. Unosisira kubva washandisa Izwi iri pakupona kwako. Ndikwo kuti utore zvewakapuwa zviya. Ndikwo kuti zvichia munyara dzako. Ndikwo kuti kupona kwako kuchitsandudzwa.

Saka unosisira kuzia zvewakapuwa ndiMwari. Ndicho chiro chokutanga. Ndikwo kuti uzokona kutora zviro izvi. Ndikwo kuti uzokona kutsandura kupona kwako. Unenge waa kurarama kupona kwoUmambo. Unokurarama uri muno munyika.

Ari mwouri ndiye mukuru. Wakapinda uwo uri munyika. Ndizvo zvetinozia muUmambo hwedu. Ndizvo zvakanyorwa. Ndizvo zvewakapuwa. Kristu vanogara mukati mwako. Unosisira kuzwisisa chiro ichi. Apana chinozokona kukuvhundusa. Ungarwiswa hako. Asi unozia kuti unonyisa. Unonyisa nguva dzeshe! Mukuru wacho ndiye unogara mukati mwako.

Ungawanikwa une zvirwere. Zvirwere izvi zvinokona kunge zvakashatisisa. Izvozvo azvina mushando. Waa wengazi yaMwari. Waa wedzinza raMwari. Saka waa noutano hwevaMwari. Ndihwo hwewakapuwa. Unosisira kupona somunhu anozwisisa izvi. Ndikwo kuti utano hwako hutsanduke. Ndikwo kuti hunake.

Dangani pane zviro zvousina. Ingaa mare. Izvozvo azvironzi kuti uri murombo. Dusa madziso ako pamukwama usina mare iyi. Pinimidza ngepadera pezvewakapuwa. Uri mwana wedzinza raAbrahama. Ndizvo zvinoronza Izwi raMwari. Nyika yeshe yaa yako. Ndiwe muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iyi iri muzina rako, naKristu, muri pamwepo. Hareruya!

Ungashongana hako nematambudziko. Matambudziko aya ngeekunyepa. Azvina ndaa kuti abva kuri. Anokona kupedzwa. Asi iwewe unosisira kushandisa Izwi raMwari. Ereketa somunhu ari munaKristu. Gara madziso ako ari paIzwi raMwari. Unozotanga kutsanduka. Zvisikazi kunaka zveshe zvinozotsandurwa. Zvinozowirirana nezvewakapuwa. Waa munhu wedzinza reVamwari.

Pupura Weiti

Mambo Mwari vanotonga pashi nomudenga. Ndivo utiziro hwangu. Ndivo simba rangu. Ndivo detsero yangu. Vanogara vari pasinde kundidetsera. Vanogwinyisa tsoka dzangu. Vanoita kuti ndikone kukwira makata! Zviro zvingauya kundirwisa. Asi inini ndinozvinyisa zvega. Mukuru wacho ndiye unogara mukati mwangu. Wakapinda vari munyika. Saka ndinozia kuti ndaamunhu wedzinza riri! Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

2 VaKorinte 4:17-18

VaRoma 4:18-21

VaEfeso 2:4-6


(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chitatu, 18 Gunyana 2019)