Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Kana Mwari Vachironza Zvichaitika ...

Mugubera, 25 Gunyana 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Muprofita ungaereketa hake, echishandisa zina raMwari. Asi zvaanenge aronza zvakhona zvingasaitika. Muprofita uyu unenge asikazi kutumwa ndiMwari kuronza mazwi aya. Anenge angobuda mumusoro mwake. Saka musiyei akadaro" (Dhutoronomi 18 ndima 22 MSG).

Mwari vakaereketa zviro zvichaitika. Zviro izvi zvinototi zviitike. Azvina mushando kuti wazviashira ere kana kuti auzi. Ndizvo zvetinoona pana Simoni Petro. Jesu vakaereketa kwaari. Mazwi avo tinoaerenga muna Mateu 26 ndima 34. Vakati, "Ngegwinyiso ndinoti kwouri, usiku huno, risati rarira jongwe, iwewe unozondiramba katatu". Petro aazi kuashira mazwi aya. Tinoerenga zvaakapingura munaMateu 26 ndima 35. Wakati, "Kunyazwi ndechizofa newe, anditongozokurambi".

Asi mazwi aJesu aya akazoitika ere? Eya! Petro wakaramba Jesu. Wakati waiya asikavazii. Pane paakatozotuka vaiya vari kumubvunza vakhona. Echipika kuti waiya asikazii Jesu. Tinoonazve izvi panhoroondo yaJudhasi. Jesu vakaereketa kuvadzidzi vavo. Vakavaziisa kuti umweni wavo waiya echazovatengesa. Jesu vaiya vari kuronza ngepadera paJudhasi Isikarioti. Asi Judhasi uyu wakazviramba. Wakatotsenekera Jesu.

Sathani wakapotera mwaari. Ndizvo zvetinoziiswa ngeBhaibheri. Tinozvierenga muna Ruka 22 ndima 3. Judhasi wakabva abuda. Wakabva paiya pana Jesu. Wakaenda kuVapristi Vakuru. Wakaaronga kutengesa Jesu. Zvinyorwa zvakadzara ngendaa dzakadaro. Tinoona madzimambo echiziiswa zvaiya zvichazoitika. Tinoona nyika dzechiziiswa zvaiya zvichazoitika. Zviro izvi zvakazongoitika. Azvizi kuemera kuti vanhu ava vatange vazviashira.

Asi zvakanaka kuashira mazwi eMweya akadaro. Mazwi aya anozokufumisa. Kunyanya kana mazwi aya ari okukudetsera. Ndizvo zvetinoona pana Maria. Wakaronzerwa ngezvekubarwa kwaJesu. Mupingurire ake tinoaona munaRuka 1 ndima 38. Wakati, "Penya, ndiri murandakadzi waMambo Mwari; ngakuitike kwendiri kudai ngeizwi rako".

Maria wakaashira mazwi aya. Zvaaiya aronzerwa zvikazoitika. Wakazobara Mambo Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvetinoona munaRuka 1 ndima 35 kuguma 38. Ruka 1 ndima 45 inoti, "Unomuchena uwo wakatenda kuti kunozoapo kuitika kweizvo zvakaereketwa kwaari zvechibva kunaMambo Mwari". Saka Mweya Wakachena vangaronza mazwi kwouri. Mazwi aya angaa okukufumisa. Unosisira kuashira mazwi aya. Ndikwo kuti aitike mukupona kwako. Asi izvi zvinosiyana nokunge Mwari varonza zvichaitika kunyika yako. Kana zvichaitika munguwa yako. Kana zvouchashongana nazvo mukupona kwako. Zviro izvi zvinotongoitika. Kunyazwi ukasazviashira. Unenge wakangosisira kufunda Izwi raMwari. Worizwisisa. Wozwisisa zvounosisira kuita nemazwi eMweya aya. Ndikwo kuti uzonyisa mwaari.

Pupura Weiti

Ndaa kuzia ndau yangu munaKristu. Saka ndaa kutonga. Mwari vaa kuonekwa pendiri. Ndinogara ndechitutsira simba. Mweya Wakachena vechindimurudzira. Ndechinyisa ngeIzwi raMwari. Ndiri kuchumaira vhangeri. Saka vakawanda vanowana ruponeso. Vanoporeswa. Vanofumiswa. Vanowana minana. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Isaya 55 ndima 11

1 Timoti 1 ndima 18

2 Makoronike 20 ndima 20

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch