Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Gonda. SeMwana Mudoko

Soto, 27 Gunyana 2020

"Gonda munaMambo Mwari ngomwoyo wako weshe, usikatseyami muungwaru hwako" (Mazwi Akangwara 3 ndima 5).

Kugonda kwakasiyana nokunyengereka. Kune vamweni vanhu vanonyengereka vechifunga kuti vari kugonda. Vana avanyengereki, asi vanogonda. Avangoashiri mazwi anobva kuvanhu veshe veshe. Vanoda kutanga vazia munhu anenge ari kuereketa.

Vanhu vakuru avadaro. Vanonyengereka. Avaongorori munhu anenge ari kuereketa. Chevanongokoshesa ngechokuti mazwi ake ari kuwirirana nezviri mumipinimidzo yavo ere.

Kana ukatora mwana, ukaenda pakakwirira uchida kumukandira pashi kuti agamhwe ngomunhu uri pashi, kana mwana uyu echizia munhu uyu ari kuzomugamha, aazorambi kukandirwa pashi. Kunyazwi munhu uyu asina simba rokugamha mwana uyu. Mwana uyu unongogonda kuti munhu uyu aasiri kuzomurekera echiwa. Ndikwo kugonda kunowanikwa mumwana mudoko. Ndikwo kwounosisirawo kua nakwo kuna Mwari.

Mambo Jesu vanotikurudzira muna Mateu 18 ndima 3 kuti tiite sevana vadoko. Tikone kugonda, tisikazvikudzi, tine rudo, techikona kurekerera. Mwari vanoda kuti ugonde kuti ivo ndiMwari vanogondeka. Unhu hwavo hunojekeswa muIzwi ravo. Avana chevasikakoni kuita. Saka gonda navo. Ndikwo kuti ukone kurarama kupona kwevakakurongera.

Dzimweni nguwa, vamweni vanotsvaka kudetsera Mwari kuita zviro zvakarongwa ndiMwari. Mwari vangakuonisa chimweni chiro kana kukupa zano. Iwewe ungadakarira zano iri. Ungada kuriita asi kana usikagondi naMwari uchityira kuti vangasakudetsera unopedzisira waita mushando wavo. Saka zviro zvako azvizobudi zvakanaka.

Asi unosisira kugonda ndivo. Ndivo vanozia zvevakarongera kupona kwako. Funda kuna Abrahama. Wakagonda ndiMwari. Wakavateera kunyazwi waiya asikazii kwevaiya vari kumuendesa. Izvi ndizvo zvetinoona. munaVaHebheru 11 ndima 8. Inoti, "Ngokugonda Abrahama wakapurutana apo adaidzwa, kuti abude kuenda kundau yaaizoashira kuita nhaka yake, naye wakabuda kuenda, asikazii paaienda".

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinorarama kupona kwangu ndechigonda ndimwi ngomwoyo weshe muzviro zveshe. Ndakazendama paIzwi renyu ndechiita zviya zvomunondipangira. Ndinoisa zvirongwa zvangu nezvishuwo zvangu munyara dzenyu. Ndakagutsikana kuti mune shungu dzokuti ndibudirire. Uye kuti shungu dzenyu idzi dzakatowanda kupinda dzangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Zvirevo 3 ndima 5 kusvika 6

Psalm 18 ndima 30

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)