Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Usarekera Tsvina Ichifushira Zvinyuka Zvako

Muvhuro, 28 Gunyana 2020

"... Unotenda kwendiri, kudai ngokuronza kwezvinyorwa, Ndwizi dzemvura yokupona dzinozopopoma kubva mwaari.'" (Johani 7 ndima 37 kuguma 38).

Isaya 12 ndima 3 inoti, "Ngokudakara munozochera mvura kubva kuzvinyuka zvoruponeso". Zvinyuka zvoruponeso, zvifumiso zvaKristu. Zveshe zvifumiso izvi zviri mumweya yedu. Bhaibheri rinoronza kuti kupona kunorongwa mumweya mwako. Saka iwewe wakatwara chitubu chezvifumiso.

Zvino, dhiabhorosi unogara echitsvaka kufushira zvinyuka izvozvo. Izvi ndizvo zvaiitika mumazuwa eBhaibheri. Mauto aikona kuuya kudhorobha kuzorirwisa. Aitanga afushira zvinyuka kuti vagari vedhorobha iri vapererwe, ngokuti zvinyuka izvi ndizvo zvaivararamisa.

Izvi ndizvowo zvakaitika kuna Isaka. Wakazviitirwa ngeVafiristia. Tinoerenga nhoroondo yacho muBhaibheri, muna Genisisi 26 ndima 15 na18. Dzinoti, "Zvino vaFirisitia vaiya vafushira zvinyuka zveshe zvakatsiwa ngehloko dzababa ake ngemazuwa aAbrahama baba ake, vakazvizarisa ngemavhu ... Isaka wakatsazve zvinyuka zvemvura, izvo zvaiya zvakatsiwa ngemazuwa aAbrahama baba ake; ngokuti vaFirisitia vakazvifushira ngesure kwokufa kwaAbrahamu ...".

Zvakaitwa ngeVafiristia izvi, vechifushira zvinyuka zvaIsaka, vechitsvaka kumushungurudza, ndizvo zvinoitwawo ndiSathani. Unotsvaka kufushira zvinyuka zvemvura inopona zviri mumweya mwako kuti usaa nokudakara kwaKristu. Uyezve kuti usapa kudakara uku kune vamweni.

Anoisa mwouri ukasha, godo, kuzonda, zvigumbu, kusarekerera, kutya nokushoropodza vamweni kuti afushire zvinyuka zvako. Saka usarekera Sathani echiisa tsvina idzi mukupona kwako. Ena unozia kuti kana wakatseneka, une zvigumbu une utsinye, aukoni kugara wakadakara kana kufumisa nyika, kana kuita zviro zvinobuda.

Tsanangura kuti vanhu vaone kudakara norudo zvechibuda mukati mwako zuwa rimwe ngarimwe. Ndikwo kuti Sathani asawana chaangashandisa kukurwisa.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda, ndinomubonga ngendaa yorudo rwenyu rwakadururwa mumwoyo mwangu ndiMweya Wakachena. Ndinomubonga ngokuti Kristu vakazara mumwoyo mwangu. Ndiri kurarama somunhu weVamwari ndechibudirira zvinoshamisa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaEfeso 4 ndima 31 kusvika 32

Jakobo 3 ndima 15 kusvika 17

VaHeberu 12:15

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)