Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Vhangeri RoKupona. Vhangeri RoKururama

"Ngokuti andina nyowa ngevhangeri; ngokuti isimba raMwari rokuponesa veshe vanotenda, kutanga kuvaJudha nokuvaGirikiwo. Ngokuti mukati mwaro rinoonisa kururama kwaMwari kubva mukugonda kuenda mukugonda ..." (VaRoma 1:16-17).

Vhangeri isimba. Ndiro simba rinoshandiswa ndiMwari. Vanorishandisa kudusa vashaishi muzvishaishi. Vanovadusamwo, vechivapinza mukururama. Izvi ndizvo zvetinoona mundima yetavhura ndiyo. MuVhangeri umwu ndimwozve mwetinoona kururama kwaMwari. Vhangeri rinopinza vanhu mukururama kwaMwari. Rinofundisa vanhu ngezvokururama uku. Ndiro rega rinokona kuita izvi.

Saka Vhangeri raJesu Kristu ivhangeri rokururama. Zvino, kururama chiinyi? Kururama chiro chinowanikwa munaMwari. Chiro chinowanikwa mudzinza reVamwari. Vanhu vanokona kuwana kururama uku. Vanokuwana pevanobarwa patsva. Vanokuwana pevanobarwa kechipiri. Kururama uku chipo. Ndicho chimweni chezvipo zvakakura zvaMwari. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaRoma 5:17. Ngepadera pazvo, Vhangeri iri rakaunza kupona munyika. Rinoita kuti vanhu vasafa. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 2 Thimothi 1:10. Hino, kupona kwacho ngokuri? Kupona kusikaperi. Kupona uku ndikwo kunowanikwa munaMwari.

1 Johani 5:11-12 inoti, "... Noukwo kupona kuri muMukororo wake. Kunyazwi ndiani unoMukororo, unokupona ...". Kupona uku kunopinda kwomunyika muno. Ndikwo kwakaiswa mwouri. Wakakupuwa ngokuti waa munaKristu. Kwakaunzwa ngeVhangeri. Kwakauya pamwepo nokururama. Saka azvichakoni kuti ufe. Wakaduswa murufu. Waa mukupona. Izvi ndizvo zvinoronza Zvinyorwa. Auchatsakari ngenguva. Auchachemberi. Ichi chiro chakadzama yaamho!

Munhu anokona kuwana kupona kusikaperi. Munhu akadaro aatsakari ngenguva. Aachemberi. Miiri yevanhu inotsakara. Inotsakara ngokuhamba kwenguva. Inopera simba. Inopedzisira yafa. Asi zvino iwewe waa nokupona kusikaperi. Simba rako raa kugara rechitutsira. Rinotutsira zuva rimwe ngarimwe. Uri kukura hako. Asi auchachemberi. Ndizvo zvinoitika kana waa wengazi yaKristu. Ndicho chimweni chezvifumiso zvokua nokupona kwaKristu. Hareruya!

Pupura Weiti

Ndiri munaKristu Jesu. Saka ndaa kururama kwaMwari. Ndaa wengazi yaMwari. Simba rokururama riri kushanda mwendiri. Ndaa wedzinza raMwari. Vhangeri ndiro rakandichinja dzinza. Ndaa munhu akarurama. Saka Mweya wangu waa unopona. Mwoyo wangu wamuka. Nyama yangu aichafi. Ndaa kupona somunhu anozia pfuma yake. Pfuma iyi iri munaKristu. Ndaa kupona somunhu ane nyasha dzaMwari. Ndaa kupona somunhu akatwara Mwari. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Johane 5:11-12 NIV

Varoma 1:16-17 NKJV

Johane 3:36

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

Chitatu, 9 Gumiguru 2019 )