Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

Zviri MunaKristu, Ndizvo Zviri Mwetiriwo

"Mwaari imwimwiwo muri vakaperera, uwo uri soro padera pevatongi veshe nepadera pevane simba" (VaKhorose 2:10).

Iwewe une zviro zvewakapuwa. Zviro izvi ngezviya zvinowanikwa munaMwari. Wakazvipuwa zveshe. Apana chimweni chazvo chisiri mwouri. Zvakauya pakauya Mweya Wakachena mwouri. Ndiyo ndaa pasina chinokona kukunyisa. Izvi zvinoshamisa!

Wasiyana nevanhu vomunyika muno. Auchisiri wengazi yevanhu vomunyika muno. Waa wengazi yaMwari. Waa wedzinza reVamwari.

Isusu tasiyana nevanhu veChitenderano Chekare. Vanhu ava vakanga vasina zvetaa nazvo. Zvina Mwari ndizvo zvetaawo nazvo. Taa vedzinza raMwari. Izvi azvisirizvo zvakanga zvakaita maprofeti ekare. Azvisirizvo zvakanga zvakaita mapristi ekare. Iwewe waa temperi yaMwari. Unohamba wakatwara Mweya waMwari. Ndiwe unovagumisa kundau. Nyara dzako ndidzo dzaa nyara dzavo. Zvikunwe zvako ndizvo zvevaa kushandisa. Wakanyikwa mwevari. Ivo vakanyikwawo mwouri. Madziso ako ndiwo evanoshandisa kuona. Muromo wako ndiwo wevanoshandisa kuereketa. Vanoshandisa muiri wako kuhamba. Ndiwo unovagumisa kundau dzakasiyana siyana. Vaa kudetsera vanhu vari mwouri. Hareruya!

Bhaibheri rine mazwi erinotipa. Tinoaerenga muna Johani 1:16. Anoti, "Kubva mukuzara kwake isusu teshe takaashira, nyasha padera penyasha". Zviri muna Kristu ndizvo zvetakapuwawo isusu. Takazvipuwa zveshe. Takazvipuwa zvisikazi kuchinjwa. Saka taa nesimba revanaro. Taa nouthende hwavo. Taa noungwaru hwavo. Taa nezveshe zvavo. Taa nezveshe zviri mwevari!

Iwewe wakatwara Mwari. Wakavatwara vakakwana. Gara uchizia izvi. Kupona kwako kunozochinja. Jesu vane mazwi evakaronza. Tinoaerenga muna Johani 5:26. Vakati, "Ngokuti kudai ndibaba unokupona mukati mwake, ndizvo wakapawo Mukororo kuti aanokupona mukati mwake".

Jesu vaisapota vechitutsirwa kupona ndiMwari. Vakanga vari vedzinza raMwari. Vakanga vane kupona mwevari. Asi erengazve ndima yetavhura ndiyo. Inoti, "Mwaa munaKristu. Saka zviri muna Kristu ndizvo zvaawo mwomuri".

Wakapuwa unyanzvi hwevanahwo. Wakapuwa mazano evanawo. Wakapuwa ungwaru hwevanahwo. Waa kuzia zvevanozia. Waa nouthende hwevanahwo. Waa wedzinza reVamwari. Ndiyo ndaa Johani akazoti, "...kudai ngezvaari azvo iye, nesu takadarowo munyika muno ...". Tinoerenga mazwi ake aya muna 1 Johani 4:17.

Kumbira Weiti

Baba vakafumiswa. Zvinoshamisa kutodzana nemwi. Zvinoshamisa kua nezvemunazvo imwimwi. Unyanzvi hwenyu ndihwo hwendaa nahwo. Ungwaru hwenyu ndihwo hwendaa nahwo. Mazano enyu ndiwo endaa kushandisa pakupona. Ndakapuwa nyasha dzenyu. Ndakapuwa simba renyu. Izvi zvinoshamisa yaamho! Kukudzwa kukurutu. Ndini ndaa kugumisa pfuma yaMwari kuvanhu. Ndaa kukona kuchinja nyika. Ndinoichinja ngesimba rokururama kwenyu. Kururama uku kwaa mwendiri. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

VaKorose 1:19

VaKorose 2:9-10

1 Vakorinte 3:16 NKJV

(Zvatafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Manyika)

Rinonyorwa ndi

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/ndauchurch

Kana muchishuwira kuti vamweni vawanewo zvinofundiswa izvi, mwakasununguka kutumira mare neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei


China, 10 Gumiguru 2019 )