English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndau)

Mufundisi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 11 Gumiguru 2018

AVANA KANA NACHIMWE CHEVANOSHAISHA

"Mambo Mwari wakarurama munjira dzake dzeshe, Unenyasha mumishando yake yeshe"(Nduyo 145:17).

Isusu tiri Vakristu. Tine zviro zvetinopota techishongana nazvo mukupona. Zviro izvi zvinenge zvechitsvaka kutishaishidzira. Zviro zvetinenge tisiri kutarisira. Zvinenge zvechipesana nezvetinenge tiri kushuwira. Zvinenge zvechipesana nezvetakarongerwa ndiMwari. Zvinokona kunge kuri kufirwa ngehama yepadhuze. Tinenge tanamata. Tinenge takumbira. Asi hama iyi inobva yazofa zvakanyadaro. Zviro zvakadaro zvinokona kushaishidza Chikristu chako.

Zvino, gaa rinenge raa kukupa imweni mipinimidzo. Mipinimidzo iyi inenge isina kunaka. Unenge waa kufunga kuti Mwari avazi kunaka. Pane zvewanga uchitarisira kuti vaite. Asi unenge waa kufunga kuti avazi kuita zviro izvi. Saka unenge waa kutovape ndaa. Unenge waa kutofunga uchiti, "Inini ndaiya ndechinamata yaemho. Mwari vaiya vechisisirawo kuitawo pavo. Asi avazi". Ausisiri kufunga uchidaro. Funga ngepadera pezvinoteera. Jesu ndiani wako? Unovaona vari munhu akaita sei? Unoona sokuti vangaita mhosho here? Unoona sokuti vangashaisha here? Zvingaitika here izvozvo?

Asi ungashongana hako nezviro zvetaronza izvi. Pane zviro zviiri zvounosisira kukarakadza. Chokutanga, usafunga kuti Mwari ndivo vanendaa. Haiwa. Tenda kuti Mwari avana kana nachimwe chevangashaisha. Vanoita zveshe zvevanosisira kuita. Uye vanozviita ngemwazvo. Che China, usabvunza mibvunzo isina mushando. Usaereketa sebenzi.

Tinopota techishongana nematambudziko. Ndiyo ndaa ruziyo rwedu ruchisisira kugara ruchitutsira. Tinosisira kugara techidzidza. Ndikwo kuti tikone kunyisa matambudziko aya. Zvisirizvo, anotinyisa. Anotinyisa ngokuti tinenge tine zviro zvetinenge tisati tazia. Matambudziko acho anokona kunge atiinga isusu. Anokonawo kunge auya kuhama dzedu dzepadhuze. Asi anosisira kutiwana tadzidza. Ndikwo kuti tianyise. Saka ruziyo ndirwo rwakakosha. Saka usaora hako mwoyo. Ausisiri kunamata uchitongesa Mwari. Avasirivo vane ndaa.

Usabvunza mibvunzo isina mushando. Usambofunga kuti ivo ndivo vane ndaa. Kazhinji, vanenge vasina kutombopinda mundaa yacho. Saka vazie saMwari vasina ndaa. NdiMwari vanoita zviro zvavo ngomwazvo. Saka vabonge. Woronga kututsira kudzidza Izwi ravo. Zvipire kushandisa Izwi iri mukupona kwako. Rishandise kunyisa zviro zvoungashongana nazvo mangwani.

Saka unosisira kuzia Izwi raMwari. Gara uchiridzidza. Ndiro rounosisira kushandisa pakupona kwako. Ndikwo kuti ukone kunyisa zviro zvokupona. Ndikwo kuti ugare wakadakara. Dzidza zviro zvepamweya. Tsvaka kuzvizwisisa. Izwi raMwari ndiro rinokudzidzisa zviro izvi. Saka ngarigare rakazara mumweya mwako. Ngarigare rakazara mumwoyo mwako. Ngarigare rakazara mumipinimidzo yako

Namata Uchiti

Mambo vendinoda. Mwakatendeka. Munogondeka. Amuna womunoitira zvakashata. Apana kana nachimwe chomunoshaisha. Ndinokubongai. Munogara muchindionesa nyasha dzenyu. Munondiitira zvinodakadza nguva dzeshe. Izwi renyu rinoshanda mwendiri. Rinoita zveshe zverinogondesa. Saka ndiri kubudirira pamishando yeshe yakanaka. Ngokudaro, zina renyu rinoirikidzwa. Rinokudzwa. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Nduyo 18:30; Mazwi Akangwara 19:3 NLT; Jakobe 1:17;Hosea 4:6

Muri kufumiswa ngeRhapsody here? Mwakasununguka kutumira mare neEcoCash paStar 151 star 2 star 5 star 58225 hash mubatane nesu kedetsera kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakudakadzisei!

(Munogona kuwana Rhapsody reshe pa: https://bit.ly/rhapsodylanguages )